Vplyv vitamínu D a serotonínu na hypertenziu u detí s obezitou

Vplyv vitamínu D a serotonínu na hypertenziu u detí s obezitou

Celkové hodnotenie

Vedecká práca
80%
Prevedenie (dizajn)
80%
Diskusná interakcia
75%
PoužívateľVedecká prácaDizajnDiskusná interakcia
Ing. Veronika Šamajová100%100%-
RNDr. Peter Bališ PhD.100%100%100%
Mgr. Bibiána Baďurová100%100%100%
ISBN: 978-80-972360-8-3

Vplyv vitamínu D a serotonínu na hypertenziu u detí s obezitou

Katarína Krivošíková1 , Zora Krivošíková2 , Ladislava Wsólová3 , Tomáš Seeman4 , Ľudmila Podracká ,
1 Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava, Slovenská republika
2 Oddelenie klinickej a experimentálnej farmakoterapie, LF SZU, Bratislava, Slovenská republika
3 Oddelenie biofyziky, informatiky a bioštatistiky, FVZ SZU, Bratislava, Slovenská republika
4 Pediatrická klinika, Detská fakultná nemocnica Dr. von Haunera, LMU univerzita v Mníchove, Nemecko
katarina.krivosikova@gmail.com

Úvod: Obezita a hypertenzia predstavujú závažný problém postihujúci ako aj dospelú, tak čoraz viac aj detskú populáciu. Za ostatné desaťročie výskyt hypertenzie v pediatrii narastá paralelne s epidémiou obezity a jej následkami. Predpokladá sa, že hypovitaminóza D súvisí s arteriálnou hypertenziou. Serotonín moduláciou syntázy oxidu dusnatého ovplyvňuje reguláciu krvného tlaku. Nedávno bol tiež opísaný biologický mechanizmus, ktorým vitamín D špecificky reguluje syntézu serotonínu. Cieľom tejto práce bolo zistiť súvislosti medzi vitamínom D, serotonínom a krvným tlakom u obéznych detí.

Metódy: Do prospektívnej prierezovej štúdie sme zaradili 171 detí. Deti boli rozdelené do dvoch skupín podľa indexu telesnej hmotnosti na obézne (BMI ≥ 95. percentil; n=120) a neobézne (n=51). Všetky deti absolvovali jednorázové meranie tlaku krvi a 24-hodinové meranie tlaku krvi, mali vyšetrené koncentrácie vitamínu D a serotonínu. Údaje o glukóze nalačno, inzulíne, HOMA, kyseline močovej a kompletnom lipidovom profile sa získali u obéznych detí. Projekt bol schválený Etickou komisiou NÚDCH (č. schválenia: EK:05/2018 NÚDCH). Všetci zákonní zástupcovia pacientov boli poučení o štúdii a podpísali informovaný súhlas. Na štatistické vyhodnotenie sme použili štatistický softvér IBM SPSS v. 23.0.

Výsledky: Hypertenzia bola zistená len v skupine obéznych detí. V porovnaní s kontrolnou skupinou mali obézne deti najmä v zime nižšiu koncentráciu vitamínu D a serotonínu. Sezonalita vitamínu D a BMI-SDS sa ukázali ako najvýznamnejšie prediktory zmien systolického krvného tlaku, zatiaľ čo diastolický krvný tlak bol predikovaný najmä inzulínom a serotonínom. Prítomnosť prehypertenzie a hypertenzie u obéznych detí najvýraznejšie ovplyvnil nedostatok vitamínu D a zvýšené BMI-SDS.

Záver: Dysregulácia vitamínu D a serotonínu môže predstavovať riziko vzniku a rozvoja hypertenzie u obéznych detí; preto ich optimalizácia spolu s redukciou telesnej hmotnosti môže zlepšiť dlhodobé kardiovaskulárne zdravie týchto detí.

Poďakovanie: 

Práca bola podporená grantom VEGA No.1/0202/17 a realizáciou projektu "Centrum excelentnosti environmentálneho zdravia", ITMS č. 26240120033, na základe podpory operačného programu Výskum a vývoj, financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Diskusia

Dobrý deň,

veĺmi zaujímavá a potrebná štúdia zaoberajúca sa detmi a dospievajúcou mládežou.

Napriek jasným výsledkom, by som sa rád opýtal, ako vyšli hodnoty kyseliny močovej, ktorú spomínate v abstrakte, ale v prezentácii neviem nájsť výsledky.

 

Zároveň by som sa rad informoval aké štatistické metódy, ako aj aký typ  prezentácie výsledkov je použitý, nakoľko tejto časti nevenujete pozornosť a pri prezentovaných výsledkoch nie sú definované tieto údaje. ďakujem

Vážený pán doktor Bališ,

ďakujem veľmi pekne za Váš komentár.

K Vašej otázke ohľadne kyseliny močovej, keď sme túto prácu pripravovali do tlače, mali sme oveľa širší záber vyšetrovaných parametrov vrátane kyseliny močovej, irizínu a pod. V oslovených časopisoch nám editori vyčítali príliš široký záber, čo znamenalo presiahnutý povolený rozsah publikácie. Preto sme sa rozhodli rozdeliť prácu na dve časti a momentálne výsledky do druhej publikácie spracovávame. Ospravedlňujem sa preto, že sme kyselinu močovú v abstrakte uviedli, hoci v skutočnosti sme ju z tejto časti vylúčili. Len pre informáciu, kyselina močová bola u obéznych detí štatisticky významne vyššia, ale nekorelovala s tlakom krvi.

K otázke ohľadom štatistického spracovania, štatistickú analýzu sme urobili s použitím štatistického softvéru IBM-SPSS. Vyšetrili sme normalitu spojitých premenných Shapiro-Wilkovovým testom. Kategorické premenné sme hodnotili pomocou χ2 testu. Pre údaje s normálnou distribúciou sme použili nepárové dvojstranné Studentove t-testy na zistenie rozdielov medzi skupinami a Mann-Whitney U test pre dáta s nie normálnym rozložením. Logistickú regresnú analýzu sme použili na zistenie, či hodnotené premenné (vek, pohlavie, BMI-SDS, nedostatok vitamínu D, sezónnosť vitamínu D, 25(OH)D, serotonín, T-Chol, LDL-C, HDL-C, TAG, Glu, inzulín a HOMA) možno považovať za nezávislé premenné na predikciu prehypertenzie alebo hypertenzie u obéznych detí. Vypočítali sme Odds ratio a 95 % interval spoľahlivosti. Vo všetkých prípadoch bola úroveň odmietnutia nulovej hypotézy P<0,05. Na záver sme použili rozhodovacie stromy (multivariátna analýza) na zistenie najvýznamnejšieho vplyvu nezávislých premenných (vek, pohlavie, BMI-SDS, deficit vitamínu D, sezónnosť vitamínu D, vitamín D, serotonín, T-Chol, LDL-C, HDL-C, TAG, Glu, inzulín, HOMA) na SBP-SDS, DBP-SDS a prevalenciu hypertenzie.