Výber a optimalizácia najvhodnejších metód na extrakciu proteínových frakcií zrna pšenice (Triticum aestivum)

Výber a optimalizácia najvhodnejších metód na extrakciu proteínových frakcií zrna pšenice (Triticum aestivum)

Celkové hodnotenie

Vedecká práca
96%
Prevedenie (dizajn)
92%
Diskusná interakcia
PoužívateľVedecká prácaDizajnDiskusná interakcia
Ing Tímea Kuťka Hlozáková80%60%-
RNDr. Martin Benej100%100%-
Mgr. Zuzana Čaplová PhD.100%100%-
Ing. Miroslav Pekár100%100%-
RNDr. Csaba Bognár100%100%-
ISBN: 978-80-970712-6-4

Výber a optimalizácia najvhodnejších metód na extrakciu proteínových frakcií zrna pšenice (Triticum aestivum)

Soňa Fekecsová1 , Martin Hajduch1
1 Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV, Nitra, Slovenská republika
FekecsovaSona@azet.sk

Pšenica (Triticum aestivum L.) je tradičná, základná komodita zohrávajúca významnú úlohu v slovenskom i svetovom poľnohospodárstve. Patrí medzi hospodársky najvýznamnejšie plodiny, kde okrem tradičného spracovania pre ľudskú spotrebu sa pestuje aj pre kŕmne účely a uplatnenie našla aj v rôznych odvetviach priemyslu. Pšenica a obilniny všeobecne predstavujú dôležitý zdroj bielkovín vo výžive ľudí, kde pokrývajú takmer polovicu potreby bielkovín a energie. Pšeničné bielkoviny majú nutričný i technologický význam, kde významnú úlohu zastávajú zásobné frakcie endospermu zrna. Zo zdravotného hľadiska zásobné proteíny sú najviac spájané s potravinovými intoleranciami a rôznymi typmi alergií. Bielkoviny zrna majú ako jediné z cereálií schopnosť vytvárať zložité komplexy bielkovín, škrobu, minerálnych látok, lipidov a spolu s vodou vytvárajú lepok [1]. Z dôvodu vysokej špecificity pšeničných bielkovín je najdôležitejšie získať frakcie s čo najväčšou čistotou a optimálnym množstvom vzorky.

Cieľom práce je  optimalizácia najlepšej extrakčnej metódy ako významný krok proteomických analýz. Pšeničné bielkoviny sú na základe Osbornovej klasifikácie zatriedené do 4 skupín podľa rozdielnej rozpustnosti na albumíny, globulíny, gliadíny a gluteníny [2]. V našej práci sme sa zamerali na frakcie albumínov ako najčastejšieho „spúšťača“ pekárskej astmy a frakcie gliadínov asociovaných s celiakiou. Proteínové frakcie boli extrahované z mechanicky homogenizovaných zrelých semien pšenice letnej formy ozimnej (Triticum aestivum L.) 4 rôznych odrôd. Z dvoch slovenských odrôd Košútka, Viginta, českej odrody Bardotka a holandskej odrody Ilias. Po sérii extrakčných metód najlepšie výsledky z hľadiska čistoty a množstva vzorky pre frakciu albumínov sme získali použitím 25 mM roztoku fosforečnanu sodného pH 7.5 pri 4°C. Pre frakciu zásobných gliadínov sa najvhodnejšou extrakčnou metódou  ukázalo použitie 50% propanolu, kde vzorky boli mixované pri 21°C. Takto pripravené frakcie s najlepšou čistotou a optimálnym charakterom bielkovín ďalej poslúžia ako súčasť série metodík proteomických analýz s cieľom medziodrodového porovnávania obsahu alergénnych proteínov v pšeničnom zrne.

Poďakovanie: 
Zdroje: 

[1] Tatham, A.S., Shewry, P.R. Clinical and Experimental Allergy. 2008, 1712–1726.
[2] Osborne, T.B. Longmans Green & Co, 1924, 154.

Diskusia