jazyk / language:
INTERAKTÍVNA KONFERENCIA
MLADÝCH VEDCOV
Späť do sekcie

Vplyv kvercetínu na matrixové metaloproteinázy v srdci v podmienkach patologických stavov spojených s rozvojom diabetu a toxicity vyvolanej účinkami doxorubicínu

Diskusná interakcia
Celkové prevedenie (dizajn)
Vedecká práca
Zobraziť všetky hodnotenia

Prejsť do diskusie

Vplyv kvercetínu na matrixové metaloproteinázy v srdci v podmienkach patologických stavov spojených s rozvojom diabetu a toxicity vyvolanej účinkami doxorubicínu

Barbora Boťanská 1 Kristína Ferenczyová 1 Monika Barteková 1 Miroslav Barančík 1

1Ústav pre výskum srdca CEM SAV, Bratislava 45, Slovenská republika
barbora.botanska@gmail.com

Úvod: Kvercetín (Q) patrí k polyfenolom, ktoré sú bohato zastúpené v bežnej ľudskej diéte. Boli dokázané viaceré pozitívne účinky Q, ako napríklad antioxidačný a protizápalový účinok a tiež jeho úloha v prevencii viacerých druhov ochorení (nádorové a kardiovaskulárne, diabetes). V prípade srdca vykazuje Q ochranné účinky pri rôznych druhoch poškodenia vrátane doxorubicínom (Dox) indukovanej kardiotoxicity. Mechanizmy zahrnuté v účinkoch Q môžu byť spojené s ovplyvňovaním hladín matrixových metaloproteináz (MMP). Existuje viacero spôsobov aktivácie MMP, pričom jedným z jeho aktivátorov môže byť superoxid. Významnú úlohu v regulácii hladín tohto radikálu majú superoxiddismutázy (SOD), enzýmy s dôležitou úlohu pri ochrane bunky voči oxidačnému stresu.

Ciele a metodika: Cieľom práce bolo sledovať vplyv Q na MMP-2 a MMP-28 v srdci v podmienkach patologických stavov spojených s rozvojom diabetu a toxicity vyvolanej Dox. Zámerom bolo tiež charakterizovať účinky Q na superoxiddismutázy (SOD-1 a SOD-2), enzýmy zahrnuté v regulácii hladín superoxidu. Na sledovanie účinkov Q na toxicitu Dox sme využívali vzorky tkaniva ľavej  komory srdca Wistar potkanov. Na sledovanie účinkov Q v podmienkach patologického stavu spojeného s rozvojom diabetu sme využívali vzorky tkaniva ľavej komory srdca obéznych a neobéznych ZDF (Zucker Diabetic Fatty) potkanov. Zmeny v hladinách špecifických proteínov sme sledovali pomocou Western blot analýzy. 

Výsledky: Zistili sme, že v prípade zvierat ovplyvňovaných Dox došlo u kontrolných zvierat po podávaní Q k výraznému poklesu hladín MMP-28. Pri súčasnom podávaní s Dox však Q nemal vplyv na zmeny v hladinách tejto MMP. U ZDF potkanov došlo k významnému zníženiu hladín MMP-28 u obéznych jedincov oproti neobéznym. V prípade MMP-2 sme zistili, že k významným zmenám v jej hladinách dochádza len u ZDF potkanov. V prípade 72 kDa formy MMP-2 došlo k zvýšeniu hladín u obéznych potkanov. Vplyvom Q nedochádzalo k zmenám hladín tejto formy MMP-2. Významný vplyv Q sme pozorovali v prípade 63 kDa formy MMP-2, kde došlo jeho účinkom k zvýšeniu hladín u neobéznych aj obéznych zvierat. V našej štúdii sme ďalej sledovali, akým spôsobom ovplyvňuje Dox a Q hladiny SOD-1 a -2. V prípade SOD-1 sme nepozorovali významné zmeny v hladinách tohto enzýmu. Na druhej strane, v prípade SOD-2 došlo účinkom Q k zvýšeniu jeho hladín, a to u zvierat vystavených účinkom Dox. Zaujímavým bolo tiež zistenie, že rozvoj diabetu bol spojený so znižovaním hladín SOD-1 aj SOD-2, pričom v prípade SOD-2 boli zmeny štatisticky významné.

Záver: Výsledky ukazujú, že účinky diabetu aj Dox sú spojené so zmenami v hladinách MMP-2 aj MMP-28. Znižovanie hladín MMP-28 u obéznych potkanov poukazuje na dôležitú úlohu tohto enzýmu pri rozvoji diabetu. Z hľadiska protektívnych účinkov Q je dôležité zistenie, že jeho podávanie potenciovalo systémy anti-oxidačnej odpovede, prostredníctvom zvyšovania hladiny SOD-2 u zvierat vystavených účinkom Dox a SOD-1 (čiastočne aj SOD-2) u diabetických potkanov.

Práca bola podporená grantami: APVV-18-0548, VEGA-SR 2/0179/21 a VEGA 2/0061/16.
Zdá sa, že Váš internetový prehliadač nepodporuje prehliadanie PDF dokumentov.
Pre zobrazenie súboru je potrebné maš nainštalovaný Adobe Reader.

Diskusia

Diskusia je zatiaľ prázdna, buďte prvý komentujúci
Naši partneri
Generálny partner

Partneri
Špeciálne poďakovanie
Mediálni partneri
Inzercia zadarmo
Usporiadateľ