Abnormálne správanie mláďat po prenatálnom ovplyvnení vitamínom A

Primárne karty

ISBN: 978-80-970712-6-4

Abnormálne správanie mláďat po prenatálnom ovplyvnení vitamínom A

Lenka Tomášová1 , Natália Hvizdošová1 , Beňadik Šmajda2 , Darina Kluchová1
1 Ústav anatómie, Lekárska fakulta, Univerzita P. J. Šafárika, Košice, Slovensko
2 Ústav biologických a ekologických vied, Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Slovensko
lenka.tomasova@upjs.sk

Vitamín A plní v organizme mnoho dôležitých úloh. Je nevyhnutné dbať na to, aby organizmus prijímal adekvátne množstvá tohto vitamínu. Jeho nedostatok, ale aj nadbytok môže viesť k vzniku rôznych porúch a ochorení. Obzvlášť nebezpečné je užívanie vysokých dávok vitamínu A počas gravidity, čo môže viesť k vzniku rôznych malformácií (1) a porúch kardiovaskulárneho a nervového systému plodu (2,3). Poškodenie nervového systému sa často prejavuje poruchami správania. V tejto práci sme sa zamerali na zistenie účinkov prenatálne podávaného vitamínu A na vrodené formy správania u trojtýždňových mláďat. Za týmto účelom sme samiciam na 14. – 16, deň gravidity podávali i.p. kyselinu retinovú, metabolit vitamínu A, o dávke 1 mg/kg hmotnosti. Trojtýždňové potomstvo týchto matiek sme následne otestovali v teste otvoreného poľa a vo vyvýšenom krížovom labyrinte, kde sme zaznamenávali základné prejavy vrodeného správania - pohybovú a exploračnú aktivitu a emocionálne správanie. Výsledky testov ukázali, že zvýšené dávky vitamínu A aplikované počas vnútromaternicového vývinu poškodzujú pohybovú aktivitu zvierat, ale nemajú vplyv na exploračné správanie. Zároveň sme zaznamenali nežiadúci vplyv vitamínu A na emocionálne správanie mláďat. V obidvoch behaviorálnych testoch zvieratá vystavené pôsobeniu vitamínu A vykazovali známky zvýšenej miery úzkosti a strachu. Naše výsledky poskytujú dôkazy o tom, že vyššie dávky vitamínu A prijímané počas gravidity vyvolávajú poruchy jednotlivých typov vrodeného správania, čo indikuje poškodenie nervového systému

Poďakovanie: 

Práca bola podporená grantom VEGA č. 1/0154/11 Ministerstva školstva Slovenskej republiky a grantami 12/GSD/2012 a VVGS-2013-106 Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach.

Zdroje: 

(1) Inomata T., Kiuchi A., Yoshida T., Hisamatsu S., Takizawa A., Kashiwazaki N., Akahori F., Ninomiva H.: Hypervitaminosis A resulting in DNA aberration in fetal transgenic mice (Muta Mouse). Mutat Res. 2005; 586 (1): 58 – 67
(2) Melissa C. Colbert: Retinoids and cardiovascular developmental defects. Cardiovascular toxicology 2002; 2 (1): 25-39
(3) Maden M. Retinoic acid in the development, regeneration and maintenance of the nervous system. Neuroscience 2007; 8: 755-765.