Adsorpcia technecistanu na kompozity chitosan/hydroxyapatit: vplyv konkurenčných katiónov

Primárne karty

Adsorpcia technecistanu na kompozity chitosan/hydroxyapatit: vplyv konkurenčných katiónov

Marek Hupian1 , Michal Galamboš1 , Eva Viglašová1 , Oľga Rosskopfová1
1 Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie
marek.hupian@uniba.sk

Príspevok prezentuje výsledky výskumu adsorpčných vlastností pripravených kompozitov na báze chitosan/hydroxyapatit, s rôznym pomerom jednotlivých fáz. Sledovaným adsorpčným parametrom bola prítomnosť rôznych katiónov v roztoku, ktorých potenciálna konkurencieschopnosť voči adsorbátu – technecistanu, môže negatívne ovplyvňovať účinnosť adsorpcie. Materiály sa pripravili miešaním komerčne zakúpených vzoriek chitosanu a hydroxyapatitu. Na povrchovo-štruktúrnu charakterizáciu materiálov sa použili metódy fyzikálnej adsorpcie dusíka (BET) a infračervenej spektroskopie s Fouriérovskou transformáciou (FT-IR). Adsorpčné experimenty prebiehali vo vsádzkovom usporiadaní s použitím rádioindikátora NaTcO4. Zvyšovaním množstva hydroxyapatitu v kompozitnom materiáli sa zvyšovali hodnoty merného povrchu vzoriek. FT-IR metóda potvrdila prítomnosť funkčných skupín na povrchu kompozitov. Prítomnosť iónov Fe najviac ovplyvňovala adsorpciu technecistanu na vzorkách kompozitov chitosan/hydroxyapatit.

Poďakovanie: 

Táto práca bola podporená Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. SK-SRB-23-0057 a excelentným grantom Univerzity Komenského v Bratislave, UK/3014/2024

Zdroje: 

[1] Schwochau K. (2000) Technetium chemistry and Radiopharmaceutical Applications. Wiley, ISBN 978-3-527-29496-1.

[2] Lehto J., Hou X. (2011) Chemistry and Analysis of Radionuclides: Laboratory Techniques and Methodology. Wiley, ISBN 978-3-527-32658-7.

[3] Rosskopfová O., Viglašová E., Galamboš M., et al. (2023) Int. J. Environ. Res. Public Health 20(4):3227.

[4] Hagara Pivarčiová, L., Rosskopfová, O., Hupian, M., et al. (2024) J. Radioanal. Nucl. Chem. 333(4), p. 1991-1998.