Charakterizácia exozómov izolovaných z ľudskej plazmy

Primárne karty

ISBN: ISBN 978-80-972360-7-6

Charakterizácia exozómov izolovaných z ľudskej plazmy

Jana Janočková1 , Jana Matejová , Denisa Harvanová , Tímea Špaková , Lucia Homoľová , Ján Rosocha
1 Združená tkanivová banka, Lekárska fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Trieda SNP 1, 040 01 Košice
janaplsikova@gmail.com

Extracelulárne vezikuly (EVs) sú klasifikované ako membránové vezikuly, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu v medzibunkovej komunikácii prostredníctvom prenosu bioaktívnych proteínov, lipidov a RNA. Sú definované na základe ich veľkosti, rýchlosti sedimentácie, či biogenetickej dráhy, avšak ani jeden z týchto parametrov nie je konečný a ani špecifický pre žiaden typ EVs. V závislosti od ich intracelulárneho pôvodu sa vyznačujú rôznymi štrukturálnymi a biochemickými vlastnosťami, ktoré ovplyvňujú ich konkrétne funkcie. Poznáme tri hlavné podskupiny EVs – apoptické telieska (o priemere 50 – 2000 nm), mikrovezikuly (150 - 1 000 nm) a exozómy (40 - 150 nm) (1). Exozómy predstavujú malé, homogénne endozomálne mikrovezikuly produkované takmer všetkými eukaryotickými bunkami a nachádzajúce sa v rôznych telesných tekutinách (napr. sliny, krv, moč, amniotická tekutina, synoviálna tekutina, materské mlieko). Zohrávajú dôležitú úlohu v mnohých bunkových procesoch vrátane imunitnej odpovede či signálnej transdukcie. Sú schopné prenášať bunkové proteíny, lipidy a RNA k cieľovým bunkám a tak naznačiť ich fyziologický alebo patologický stav. Exozómy a zmeny v zložení ich bioaktívnych molekúl môžu slúžiť ako biomarker na prognózu rôznych ochorení ako sú zápaly, kardiovaskulárne, obličkové alebo neurodegeneratívne ochorenia či nádory (2).

V tejto práci sme sa zamerali na izoláciu exozómov z ľudskej plazmy pomocou veľkostnej vylučovacej chromatografie (qEV Izon) a ich kvalitatívnu a kvantitatívnu charakterizáciu pomocou prietokovej cytometrie a ELISA metód.

Poďakovanie: 

Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt Otvorená vedecká komunita pre moderný interdisciplinárny výskum v medicíne (OPENMED), kód ITMS2014+: 313011V455, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vďaka Slovenskej grantovej agentúre VEGA 1/0229/20 a APVV-17-0118.

Zdroje: 

1. Heldring N, Mager I, Wood MJA, Le Blanc K, Andaloussi SEL. Therapeutic Potential of Multipotent Mesenchymal Stromal Cells and Their Extracellular Vesicles. Human Gene Therapy. 2015;26(8):506-17.
2. Zhang Y, Liu YF, Liu HY, Tang WH. Exosomes: biogenesis, biologic function and clinical potential. Cell and Bioscience. 2019;9.