Dynamické zmeny v expresii angiotenzínového AT2 receptora po traumatickom poranení miechy

Primárne karty

ISBN: 978-80-972360-4-5

Dynamické zmeny v expresii angiotenzínového AT2 receptora po traumatickom poranení miechy

Erika Demkovičová1 , Jana Fedorová , Jaroslav Pavel
1 Neurobiologický ústav BMC SAV, Košice, Slovenská republika
kellerova.erika@gmail.com

Renín-angiotenzínový systém (RAS) prostredníctvom hlavného efektorového neuropeptidu angiotenzínu II je všeobecne známy pre reguláciu krvného tlaku a homeostázu tekutín. Aj keď väčšina známych biologických účinkov je sprostredkovaných cez stimuláciu AT1 receptorov, výskum v posledných dvoch desaťročiach ukázal, že RAS je oveľa komplexnejší a signalizácia prostredníctvom AT2 receptorov (AT2R) zohráva taktiež dôležitú úlohu. AT2R sú za bežných podmienok vo väčšine tkanív len zriedkavo exprimované. Avšak ich expresia je výrazne zvýšená po poškodení tkaniva. V nedávnych výskumoch sa preukázalo, že selektívna stimulácia AT2R má veľký terapeutický potenciál pri vážnych poraneniach, akými sú traumatické poranenie mozgu, poškodenie periférnych nervov, cievna mozgová príhoda a poranenie miechy. Úspešnosť terapie prostredníctvom takejto stimulácie je veľmi závislá od vhodného načasovania. Z toho dôvodu bola v našich experimentoch skúmaná regionálna distribúcia AT2R po 40g kompresii miechy trvajúcej 15 minút na úrovni Th9 počas 28 dňovej periódy prežívania. Naše výsledky získané pomocou RT-PCR a WB analýzou poukázali na výrazné dynamické zmeny v expresii AT2R v mieche po jej traumatickom poranení, ktoré sú závislé na lokalizácii a čase prežívania.

Poďakovanie: 

Táto práca vznikla za podpory projektov VEGA No. 2/0049/19 a APVV-18-0163.

Zdroje: