Endogénne poškodenie DNA u pacientov s detskou leukémiou a vplyv ionizujúceho žiarenia na hematopoetické kmeňové bunky

Primárne karty

Endogénne poškodenie DNA u pacientov s detskou leukémiou a vplyv ionizujúceho žiarenia na hematopoetické kmeňové bunky

Lea Tomášová1,2 , Lukáš Jakl1 , Pavol Košík1 , Matúš Durdík1 , Igor Belyaev1
1 Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied, v. v. i., Ústav experimentálnej onkológie, Oddelenie rádiobiológie, Dúbravská cesta 9, 945 05 Bratislava, Slovenská republika
2 Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava, Slovenská republika
lea.tomasova00@gmail.com

 

Úvod: Mutácie vedúce k prepuknutiu leukémie sú spájané so zmenami v reakcií na DNA poškodenie. Zvýšený výskyt endogénnych dvojvláknových zlomov (DSB) DNA by tak mohol indikovať vznik ochorenia. Výsledkom nesprávnej opravy DSB sú génové prestavby, v prípadoch detskej akútnej leukémie prítomné ešte pred narodením dieťaťa. Sledovaním vplyvu malých dávok ionizujúceho žiarenia (IR) na vznik prestavieb MLL génu v subpopuláciách hematopoetických kmeňových buniek (HSC) možno lepšie pochopiť leukemogenézu.

Materiál a metódy: Biologický materiál pozostával zo vzoriek kostnej drene, periférnej krvi a pupočníkovej krvi. Na štúdium endogénneho poškodenia DNA sme použili imunofluorescenčné značenie signálnych proteínov DNA opravných mechanizmov (γH2AX, 53BP1). Vplyv IR (50 cGy) na subpopulácie HSC buniek sme sledovali pomocou fluorescenčnej in situ hybridizácie použitím CytoCell MLL (KMT2A) Breakapart próby.

Výsledky: Nepozorovali sme signifikantne zvýšené hladiny DSB u pacientov s detskou leukémiou, či už v porovnaní so zdravými darcami alebo medzi sebou, vzhľadom na stanovenú diagnózu, prítomnosť PFG a jeho typ. Rovnako sme nespozorovali zvýšený výskyt prestavieb MLL génu u ožiarených vzoriek v porovnaní s neožiarenými vzorkami. Štatisticky významné rozdiely v počte prítomných prestavieb sme zaznamenali medzi subpopuláciami buniek navzájom, z čoho najzaujímavejší výsledok bol zvýšený počet delécií MLL génu u ožiarených HSC/MPP buniek v porovnaní s kontrolnou – neožiarenou vzorkou HSC/MPP.

Záver: Keďže je endogénne poškodenie DNA pacientov s detskou leukémiou porovnateľné so zdravými darcami, nie je spoľahlivým markerom na sledovanie výskytu ochorenia. Dávka 50 cGy IR indukuje vznik delécií MLL génu v subpopulácií HSC/MPP buniek, čo naznačuje, že práve táto subpopulácia je pravdepodobne zodpovedná za vznik detských leukémií.

Poďakovanie: 

Poďakovanie patrí KDHaO LF UK a NÚDCH a S.R.P.K.B. Eurocord-Slovakia.

Príspevok bol realizovaný s podporou projektu VEGA 2/0138/22.