Izolácia CD146+ mezenchymálnych kmeňových buniek z rôznych zdrojov

Primárne karty

ISBN: 978-80-972360-2-1

Izolácia CD146+ mezenchymálnych kmeňových buniek z rôznych zdrojov

Jana Plšíková1 , Tímea Špaková , Denisa Harvanová , Marek Lacko2 , Ján Rosocha
1 Združená tkanivová banka UPJŠ LF a UN LP, Košice, Slovensko
2 Klinika ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva UPJŠ LF a UN LP, Košice, Slovensko
janaplsikova@gmail.com

Osteoartritída (OA) je stále viac uznávaná ako proces zahŕňajúci nízky stupeň zápalu, avšak už nízka hladina zápalového stimulu môže mať vplyv na telo a spôsobiť stav chronického zápalu. Dôležitú úlohu v zápale kĺbov pri OA zohrávajú synoviálne makrofágy a cytokíny resp. enzýmy nimi produkované ako sú aggrekanázy, matrixové metaloproteinázy a ďalšie deštruktívne a zápalové mediátory. Práve tieto mediátory spôsobujúce deštrukciu kĺbu môžu slúžiť ako markery pri stanovovaní aktivity a závažnosti ochorenia. V súčasnej dobe neexistuje liečba, ktorá by zvrátila alebo zlepšila tento proces, súčasná liečba je zameraná len na zníženie zápalu a bolesti. Neliečená osteoartritída progreduje do rozsiahlejších defektov a po zlyhaní konvenčnej liečby môže dôjsť až k potrebe chirurgického zákroku – výmene kĺbu. Preto je potrebné vyvinúť nové stratégie pre liečbu OA.

Ukazuje sa, že sľubný potenciál pre liečbu OA majú mezenchýmové stromálne bunky (MSB), a to vďaka ich schopnosti diferenciácie a imunomodulačným vlastnostiam. Významný pokrok vo vývoji tejto terapie je žiaľ obmedzený kvôli ich heterogenite v podmienkach in vivo aj in vitro. Ukazuje sa, že jedným z vhodných markerov pre izoláciu homogénnej populácie MSB je znak CD146. CD146 bol identifikovaný ako skorý mezenchýmový marker prítomný na MSB získaných z kostnej drene, tukového tkaniva a pupočníkovej krvi. Expresia CD146 u MSB sa líši v závislosti od zdroja (tkaniva) z ktorého boli izolované. CD146+ kmeňové bunky majú väčší diferenciačný potenciál a imunomodulačné účinky in vitro v porovnaní s CD146- bunkami. Táto subpopulácia môže byť preto vhodným kandidátom práve pre liečbu OA.

Cieľom tejto štúdie bolo izolovať MSB z rôznych typov tkanív za účelom stanovenia vhodného zdroja pre izoláciu CD146+ MSB.

MSB boli izolované z tukového tkaniva (subkutánny tuk, Hoffovo teleso), chrupky, kostnej drene a periostu. Všetky odbery boli uskutočnené po schválení etickej komisie UNLP a LF UPJŠ a po podpísaní informovaného súhlasu pacientom. Najväčšie zastúpenie CD146 pozitívnych buniek sme zaznamenali u MSB izolovaných z kostnej drene a chrupky. Tieto tkanivá budú použité ako zdroj CD146+ buniek pri ďalších experimentoch súvisiacich s možnosťami liečby OA pomocou týchto buniek.

Poďakovanie: 

Štúdia bola uskutočnená za podpory grantov VEGA 1/0773/17, VEGA 1/0217/16.

Zdroje: