Morfologické zmeny nadobličiek vyvolané poškodením sympatického nervového systému po závažnom traumatickom poranení miechy

Primárne karty

Morfologické zmeny nadobličiek vyvolané poškodením sympatického nervového systému po závažnom traumatickom poranení miechy

Erika Kellerová1 , Jana Fedorová , Jaroslav Pavel
1 Oddelenie neurodegenerácie, plasticity a reparácie; Biomedicínske centrum SAV, v.v.i., Neurobiologický ústav, Šoltésovej 4-6, 0401 Košice
kellerova.erika@gmail.com

Nadobličky sú dôležitým párovým endokrinným orgánom produkujúcim hormóny podieľajúce sa na stresovej odpovedi organizmu a to buď prostredníctvom rýchlej sympatoadrenálnej reakcie zabezpečenej uvoľňovaním katecholamínov z drene (reakcia „boj alebo útek“), alebo uvoľňovaním glukokortikoidov a mineralokortikoidov z kôry v rámci procesov riadených osou hypotalamus-hypofýza-nadobličky (HPA). Traumatické poranenie miechy (TPM) vedie k narušeniu až k úplnej strate signalizácie medzi hypotalamom a nadobličkami, pričom závažnosť postihnutia organizmu priamo súvisí s lokalizáciou lézie. Následky TPM lokalizovaného na úrovni krčnej, resp. na vyšších oblastiach hrudnej chrbtice sa prejavujú nadmernou stimuláciou osi HPA, nadprodukciou glukokortikoidov a tým pádom imunosupresiou a zvýšeným rizikom infekcie. Pri nižšej úrovni TPM, pri ktorej je čiastočne narušená inervácia nadobličiek, os HPA naopak nereaguje na stimuly z vyšších centier, čo vedie k nedostatočnej imunosupresii a k zvýšenému zápalovému stavu. Narušenie neurohormonálnej regulácie organizmu v dôsledku narušenia sympatického nervového systému vplýva aj na samotnú morfológiu nadobličiek. Na detailnejšiu analýzu týchto zmien sme z tohto dôvodu uskutočnili analýzu nadobličiek samíc potkanov Wistar po 40 g kompresii miechy trvajúcej 15 minút na úrovni Th9 v priebehu 28 dňovej periódy prežívania. Priebeh spontánnej obnovy funkcie zadných končatín po TPM bol hodnotený pomocou Basso, Beatie a Bresnahan (BBB) lokomotorickej metódy. Na vylúčenie vplyvu samotného zákroku boli výsledky porovnané so sham- operovanými kontrolnými zvieratami, pri ktorých bola uskutočnená iba laminektómia. Najvýraznejšie morfologické zmeny boli pozorované počas prvých 7 dní po TPM. Okrem zmien v intenzite zafarbenia boli pozorované aj zmeny v samotnej veľkosti nadobličiek. Objem nadobličiek a ich jednotlivých zón sme stanovili prostredníctvom Cavalieriho stereometrickej metódy. Na základe získaných výsledkov sme preukázali, že zväčšenie objemu nadobličiek počas prvých 7 dní po TPM bolo spôsobené hyperpláziou zona fasciculata. Nakoľko je práve táto zóna zodpovedná za produkciu a uvoľňovanie glukokortikoidov, predpokladáme, že pozorované zmeny priamo súvisia so zmenami vyvolanými nereagujúcou osou HPA po TPM.

Poďakovanie: 

Táto práca vznikla za podpory projektov APVV-18-0163; ITMS 2014+:313011V344.