Optimalizácia CZE-MS/MS metódy pre analýzu psychoaktívnych alkaloidov rastliny Mitragyna speciosa

Primárne karty

Optimalizácia CZE-MS/MS metódy pre analýzu psychoaktívnych alkaloidov rastliny Mitragyna speciosa

Andrea Horniaková1,2 , Peter Mikuš , Juraj Piešťanský3
1 Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie, Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Odbojárov 10, 832 32 Bratislava, Slovenská republika
2 Toxikologické a antidopingové centrum, Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Odbojárov 10, 832 32 Bratislava, Slovenská republika
3 Katedra galenickej farmácie, Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Odbojárov 10, 832 32 Bratislava, Slovenská republika
horniakova24@uniba.sk

Nové psychoaktívne substancie (NPS) predstavujú rozmanitú skupinu zlúčenín, zahŕňajúcich synteticky pripravované analógy liečiv („designer drugs“) alebo bioaktívne rastlinné sekundárne metabolity so psychoaktívnym efektom. Do tejto skupiny sa radí aj rastlina Mitragyna speciosa, u nás známa ako kratom. Jeho hlavnými psychoaktívne pôsobiacimi obsahovými látkami sú indolové alkaloidy mitragynín a 7-hydroxymitragynín. Ich účinok je dávkovo závislý, pričom v nižších dávkach pôsobia psychostimulačne a vo vyšších dávkach vykazujú opioidom podobný efekt. Veľmi aktuálny problém predstavuje nedostatočná legislatívna regulácia NPS, keďže na ilegálnom drogovom trhu sa vyskytujú stále nové zlúčeniny z tejto skupiny. Kratom bol v roku 2021 na Slovensku zaradený do I. skupiny omamných a psychotropných látok. Štandardne využívanou metódou pre analýzu mitragynínu (MIT) a 7-hydroxymitragynínu (7-OH-MIT) je kvapalinová chromatografia, avšak naším cieľom je vývoj metódy na báze kapilárnej zónovej elektroforézy (CZE) v spojení s hmotnostnou spektrometriou. CZE predstavuje zelenú alternatívnu metódu, ktorá sa vyznačuje mnohými výhodami ako vysoká separačná účinnosť, nízke náklady, malá spotreba vzorky a tiež organických rozpúšťadiel, čo prispieva k jej ekologickému charakteru. Optimalizácia CZE-MS/MS metódy bola podmienená identifikáciou prekurzorových a produktových iónov nami skúmaných analytov a následným výberom kvantifikačných prechodov, s ktorými sme pracovali pri detailnom nastavení parametrov hmotnostného spektrometra a podmienok samotnej separácie. Ionizácia analytov bola realizovaná pomocou elektrospreja, kde bolo optimalizované napätie na kapiláre. K optimalizovaným parametrom hmotnostného spektrometra patrili napätie na fragmentore, kolízna energia, teplota sušiaceho plynu, jeho prietok a tlak rozprašovacieho plynu. Následne bolo optimalizované zloženie a prietok pomocného roztoku. Optimalizácia separačného kroku spočívala vo výbere vhodného elektrolytu, voľby separačného napätia a teploty. Finálne bola ako optimálny elektrolyt zvolená 100 mM kyselina mravčia s pH 2,4.

Poďakovanie: 

Táto práca bola podporená grantom Univerzity Komenského UK/62/2023.