Pamäťové funkcie dospelých potkanov po prenatálnom vystavení rôznym noxám

Primárne karty

ISBN: 978-80-972360-0-7

Pamäťové funkcie dospelých potkanov po prenatálnom vystavení rôznym noxám

Lenka Ihnátová1 , Natália Hvizdošová1 , Natália Pipová2 , Darina Kluchová1
1 Ústav anatómie, Lekárska fakulta, Univerzita P. J. Šafárika, Košice,
2 Ústav biologických a ekologických vied, Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
lenka.tomasova@upjs.sk

Pôsobenie rôznych biologických, chemických, resp. fyzikálnych faktorov na vyvíjajúci sa plod môže mať negatívny dopad na neskoršie funkcie centrálneho nervového systému.  Cieľom našej prace bolo porovnať vplyv dvoch odlišných vonkajších faktorov na pamäťové funkcie dospelých potkanov. V prvom experimente sme sledovali účinok fyzikálneho faktora -  ionizujúceho žiarenia. Gravidné samice sme na 16. deň gravidity ožiarili gama lúčmi o dávke 1 Gy. V druhom experimente sme gravidné samice vystavili pôsobeniu chemickej látky: na 14. – 16. deň gravidity sme im podali zvýšenú dávku all-trans retinovej kyseliny (RA), metabolitu vitamínu A. Dávka RA bola 1 mg RA/ kg hmotnosti zvieraťa. Dospelé potomstvo matiek z obidvoch experimentov sme testovali v Morrisovom vodnom labyrinte. Výsledky testu ukázali poškodenie pamäťových funkcií u ožiarených zvierat, ako aj u zvierat vystavených pôsobeniu kyseliny retinovej. Zvieratá z týchto dvoch skupín mali problém zapamätať si polohu platformy vo vodnom labyrinte, čo sa prejavilo neskrátením času do nájdenia platformy pri opakovaní testu. Miera poškodenia priestorovej pamäti bola rovnaká u ožiarených zvierat i u zvierat ovplyvnených kyselinou retinovou. Toto zistenie potvrdzuje poznatok, že vyvíjajúci sa nervový systém je veľmi citlivý na pôsobenie rôznych vonkajších faktorov. Zároveň naše výsledky indikujú, že charakter a miera poškodenia nervového systému nie je špecificky závislá od typu pôsobiaceho faktora. Aj druhovo odlišné noxy, pôsobiace v tom istom období prenatálneho vývinu, môžu vyvolávať tie isté poškodenia centrálneho nervového systému a s rovnakou intenzitou.

Poďakovanie: 
Zdroje: