Sledovanie koncentrácie kyseliny močovej v krvnom sére a jej klinický význam

Primárne karty

ISBN: 978-80-972360-8-3

Sledovanie koncentrácie kyseliny močovej v krvnom sére a jej klinický význam

Anna Hurajtová1 , Zuzana Guľašová2 , Zdenka Hertelyová2 , Vladimíra Tomečková1
1 Ústav lekárskej a klinickej biochémie, LF, UPJŠ v Košiciach
2 CKPV MEDIPARK, LF, UPJŠ v Košiciach
anna.hurajtova@student.upjs.sk

Koncentrácia kyseliny močovej v krvnom sére a jej hodnotenie sú závislé na mnohých faktoroch ako je napríklad pohlavie, vek, stav metabolizmu purínov v organizme, prívod purínov stravou, aktuálny stav obličiek a ich schopnosti vylučovať kyselinu močovú a iné.

Hodnotili sme koncentráciu kyseliny močovej u 100 probandov (prevažne študentov). Z vypočítaných štatistických ukazovateľov sme mohli vyhodnotiť, že muži majú vyššie hodnoty kyseliny močovej ako ženy, pričom sú tieto hodnoty porovnateľné s odbornými literárnymi údajmi. Pri koncentráciách kyseliny močovej presahujúcich referenčné hodnoty sa potvrdilo ochorenie diabetes mellitus, nízkopurínová strava, zvýšená telesná hmotnosť a časté požívanie alkoholu. Z pozorovanej vzorky 100 probandov možno konštatovať, že koncentrácia kyseliny močovej bola v 96% normálna.

Poďakovanie: 

Publikácia vznikla za podpory projektu PROBIO-3 (Bioaktívne látky pre podporu zdravia a prevenciu chronických ochorení).

Zdroje: 
  1. Cirillo, P., et al.: Uric Acid, the Metabolic Syndrome, and Renal Disease. J. Am. Soc. Nephrol. 2006. 17: s165–168. Online ISSN: 1533-3450.
  2. Bošmanský et al.: Kyselina močová a jej význam v lekárskej praxi. Via pract. 2006. roč. 3 (2): s. 95 – 97. ISSN 1336-4790.
  3. Vavrík, J.: Laboratórna príručka. Medic. laboratórium Žilina. 2011. s. 4. Dostupné na internete: [http://www.klinickabiochemia.sk/download/MLZA.pdf]
  4. Biovendor – Laboratorní medicína. a.s.: L-kyselina močová. 2011. s. 21-22.