Spektroskopická analýza interakcie G-kvadruplexovej DNA s ligandom 1,1´-diethyl-2,2´-cyanine iodid (PIC)

Primárne karty

ISBN: 978-80-970712-8-8

Spektroskopická analýza interakcie G-kvadruplexovej DNA s ligandom 1,1´-diethyl-2,2´-cyanine iodid (PIC)

Erika Demkovičová1 , Petra Krafčíková , Petra Tóthová , Viktor Víglaský
1 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice, Slovenská republika
kellerova.erika@gmail.com

DNA môže vytvárať rôznorodé štruktúrne formy, ako je napr. pravotočivá A-DNA, ľavotočivá Z-DNA, rôzne rôzne vlásenky a podsunuté štruktúry, trojvláknové triplexy a štvorvláknové DNA štruktúry nazývané G-kvadruplexy1.
Sekvencie s vyšším podielom obsahu guanínov sú schopné vytvárať G-kvadruplexy. G-kvadruplexy sa vyskytujú v eukaryotických telomérach, ako aj v regulačných oblastiach onkogénov (promótory génov)2. G-kvadruplexové štruktúrne motívy majú značný potenciál pri využití v rozličných vedeckých oblastiach, napríklad ako terapeutické ciele pre špecifické liečivá. Tvorba G-kvadruplexov je často spájaná s telomerázovou aktivitou. Teloméry sa v somatických bunkách postupne skracujú zakaždým, keď sa bunka delí. V nádorových bunkách je aktívny enzým telomeráza a dochádza k predĺžovaniu telomér, čo prakticky robí rakovinové bunky nesmrteľnými. Malé molekuly (ligandy) schopné stabilizovať G-kvadruplexy inhibujú aktivitu tohto enzýmu, a preto sú považované za potenciálne ciele pre vývoj protirakovinových liečiv. Ľudský onkogén c-myc hrá dôležitú úlohu v bunkových procesoch a jeho nadmerná expresia je spájaná so zvýšenou proliferáciou buniek v rôznych malígnych nádoroch3. G-kvadruplexy vytvorené v rámci promótorovej oblasti cieľového génu sú schopné inhibovať transkripciu daného onkogénnu. Špecifické ligandy majú schopnosť stabilizovať štruktúru G-kvadruplexov4.
V tejto práci sme sa zamerali na štúdium interakcie špecifického ligandu PIC s G-kvadruplexovou DNA. Na merania bola použitá ľudská telomérna sekvencia (HTR) a onkogénna promótorova sekvencia c-myc. Naše výsledky boli získané pomocou spektrálnych metód (UV-Vis spektroskopia, cirkulárny dichroizmus). UV-Vis spektroskopia bola použitá pri štúdiu stability G-kvadruplexov a pri štúdiu ich interakcie s ligandom. Prítomnosť interakcie bola preukázaná posunom polohy maxima absorpčného pásu roztoku ligandu po pridaní DNA. CD spektroskopia bola použitá na štúdium štruktúry G-kvadruplexu a na štúdium jeho interakcie s ligandom. Hlavným cieľom tejto práce bolo objasniť vplyv ligandu na tvorbu G-kvadruplexov a ich teplotnú stabilitu a súčasne analyzovať vznik tzv. indukovaného CD signálu, ktorý vzniká v dôsledku interakcie ligandu s G-kvadruplexom. Prostredníctvom týchto výsledkov sme zistili, že G-kvadruplexová štruktúra vykazuje výrazne vyššiu teplotu prechodu v prítomnosti ligandu PIC, a že v jeho prítomnosti dochádza k tvorbe indukovaných CD signálov pri oboch použitých sekvenciách.
Záujem o štúdium štruktúry G-kvadruplexovej DNA má význam, pretože charakterizácia ich vzniku ako aj ich interakcie s rôznymi ligandmi, môže poslúžiť ako vhodný nástroj pri vývoji nových nízkomolekulových látok s protirakovinným účinkom.

 

Poďakovanie: 

Táto práca vznikla s podporou grantov UPJŠ (VEGA 1/0504/12, APVV-0280-11, VVGS-2014-226, VVGS-PF-2015-481).

Zdroje: 

1. Kypr, J., et al., Circular dichroism and conformational polymorphism of DNA. Nucleic Acids Res, 2009. 37(6): p. 1713-25.
2. Parkinson, G.N., M.P. Lee, and S. Neidle, Crystal structure of parallel quadruplexes from human telomeric DNA. Nature, 2002. 417(6891): p. 876-80.
3. Ghosh, S. and D. Dasgupta, Quadruplex forming promoter region of c-myc oncogene as a potential target for a telomerase inhibitory plant alkaloid, chelerythrine. Biochem Biophys Res Commun, 2015. 459(1): p. 75-80.
4. Balasubramanian, S. and S. Neidle, G-quadruplex nucleic acids as therapeutic targets. Curr Opin Chem Biol, 2009. 13(3): p. 345-53.