Štúdium frontálnej fotopolymerizácie bisfenolu A diglycidyl éteru pomocou pozitrónovej anihilačnej časovej spektroskopie

Primárne karty

Štúdium frontálnej fotopolymerizácie bisfenolu A diglycidyl éteru pomocou pozitrónovej anihilačnej časovej spektroskopie

David Pavel Královič1 , Katarína Cifraničová1 , Helena Švajdlenková1,2 , Ondrej Šauša1,3
1 Katedra jadrovej chémie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
2 Ústav Polymérov, Slovenská akadémia vied v Bratislave
3 Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied v Bratislave
david.kralovic@uniba.sk

Táto práca sa zaoberá štúdiom voľnoobjemových vlastností epoxidu BADGE (bisfenol A diglycidyl éter) pomocou pozitrónovej anihilačnej časovej spektroskopie. Bol pozorovaný priebeh frontálnej fotopolymerizácie iniciovanej teplom a bodovým svetlom pri definovanej geometrii, a následne boli stanovené veľkosti lokálnych voľných objemov v takto vytvrdenej vzorke využitím tejto pokročilej spektroskopickej techniky. Boli stanovené rýchlosti šírenia frontu v troch rôznych reakčných zónach - 2 mm od steny, 4 mm od steny a v strede reakčného valca. Vypočítané rýchlosti šírenia frontu sa pohybovali v rozmedzí (0,77 - 3,17) mm∙s−1. Následne bola stanovená veľkosť lokálnych voľných objemov vo finálne vytvrdenej vzorke s hodnotami v rozmedzí (0,057 - 0,064) nm3. Tieto údaje ukazujú, že reakčný objem, ožiarený bodovým UV svetlom, vykazoval vyššiu rýchlosť predného šírenia, menšie lokálne voľné objemy v porovnaní s vytvrdenou vzorkou ožiarením v celom objeme, ako uvádzajú doteraz publikované práce. Získané výsledky môžu slúžiť ako východisko pre ďalší výskum a vývoj v oblasti epoxidových polymérov a súvisiacich materiálov.

Poďakovanie: 

Autori ďakujú agentúre APVV za podporu výskumu uväznených systémov (grant č. APVV-21-0335).

Zdroje: 

Lebedevaite et al., Polym. 2019.

W. Haun et al., (2014), Plant Biotechnol. J., 12(7), 934–940.

M. Godziuk, T. Kavetskyy, D. P. Královič et al., (2022), Materials, 15, 6607.

P. Knaack et al., J. Polym Sci. Part A: Polym. Chem., 2019.