Štúdium závislosti produkcie extracelulárnych vezikúl izolovaných z osteoartritických tkanív od úrovne zápalu

Primárne karty

Štúdium závislosti produkcie extracelulárnych vezikúl izolovaných z osteoartritických tkanív od úrovne zápalu

Marko Morávek1 , Lucia Slovinská , Lucia Homoľová , Marek Lacko2 , Tímea Špaková , Jana Matejová
1 Združená tkanivová banka, Lekárska fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Trieda SNP 1, 040 11 Košice
2 Klinika ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva, Univerzitná nemocnica L. Pasteura a Lekárska fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, Trieda SNP 1, 040 11 Košice
marko.moravek@student.upjs.sk

Osteoartritída (OA) je degeneratívne ochorenie pohybového aparátu, ktoré postihuje veľké množstvo ľudí po celom svete. Výskum zameraný na správnu diagnostiku a efektívnu liečbu tohto ochorenia preto predstavuje veľkú celospoločenskú výzvu. Extracelulárne vezikuly (EV) ako produkty buniek obsahujúce široké zastúpenie nukleových kyselín, proteínov a lipidov zabezpečujú medzibunkovú komunikáciu a ovplyvňujú tak biologickú aktivitu buniek[1]. Výskum zloženia týchto vezikúl a objasnenie ich funkcií pri OA má za úlohu pomôcť pochopiť patogenézu OA a napomôcť v oblasti diagnostiky tohto ochorenia[2]. Táto práca je zameraná na komparatívnu analýzu kondiciovných médií pripravených z OA tkanív (synoviálna membrána, Hoffov tuk a chrupka) získaných pri totálnej endoprotéze kolenného kĺbu a EV izolovaných z týchto kondiciovaných médií. Výsledky tejto štúdie potvrdili najvyššie hladiny zápalových a katabolických mediátorov v kondiciovaných médiách zo synoviálnej membrány v porovnaní s kondiciovanými médiami z tkanív Hoffovho tuku a chrupky. Kvantitatívnou analýzou EV izolovaných z kondiciovaných médií OA tkanív bolo potvrdené, že synoviálna membrána produkovala najvyšší počet EV v porovnaní s ostatnými tkanivami. Fenotypová analýza EV potvrdila expresiu povrchových markerov CD9, CD63, CD81 (typické CD markery pre EV) a taktiež expresiu HLA-DRDPDQ, CD62p, MCSP, CD42a a CD29 vo všetkých analyzovaných vzorkách. Výsledky tejto práce naznačujú, že synoviálna membrána sa najvýraznejšie podieľa na zápale v procese OA v porovnaní s inými študovanými tkanivami. Zápal prítomný v synoviálnej membráne môže mať priamy vplyv na zvýšenú produkciu EV, ktoré priamo ovplyvňujú mikroprostredie kĺbu.

Poďakovanie: 

Táto publikácia vznikla vďaka podpore vnútorného vedeckého grantového systému VUaVP35 UPJŠ č. vvgs-2022-2186 a v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt Otvorená vedecká komunita pre moderný interdisciplinárny výskum v medicíne (OPENMED), kód ITMS2014+: 313011V455, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Zdroje: 

[1] Ginini, L., a kol. (2022). Insight into Extracellular Vesicle-Cell Communication: From Cell Recognition to Intracellular Fate. Cells11(9), 1375. https://doi.org/10.3390/cells11091375

[2] Liu, Z., a kol (2022). Breakthrough of extracellular vesicles in pathogenesis, diagnosis and treatment of osteoarthritis. Bioactive materials22, 423–452. https://doi.org/10.1016/j.bioactmat.2022.10.012