Vakcíny a očkovanie ľudí na Slovensku

Primárne karty

ISBN: 978-80-972360-1-4

Vakcíny a očkovanie ľudí na Slovensku

Dominika Kozáková1 , Marián Prokeš1 , Anna Ondrejková1 , Monika Drážovská1 , Denisa Toropilová2
1 Ústav epizootológie a preventívnej veterinárskej medicíny, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Slovenská republika
2 Ústav biológie, zoológie a rádiobiológie, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Slovenská republika
marian.prokes@uvlf.sk

Prevencia výskytu infekčných chorôb u ľudí je rozsiahla problematika, ktorá zahŕňa aj imunoprofylaxiu vo forme vakcinácie. Je to štandardný a overený postup na zvyšovanie odolnosti organizmu pred vznikom a vývojom infekčného ochorenia, zároveň je to spôsob navodenia špecifickej imunity získanej, aktívne – umelo.

Práca rieši neustále aktuálnu tému – očkovanie a použitie vakcín. Jej cieľom je vytvoriť prehľad očkovacích látok používaných na Slovensku, ďalej podáva obraz o postoji ľudí na problematiku očkovania. Zhodnotili sme zmeny v očkovacom kalendári na Slovensku v rokoch 2008 – 2016 a porovnali sme očkovacie kalendáre na Slovensku a v Českej republike. Spracovaním dotazníkového prieskumu u náhodne vybraných osôb sme zisťovali úroveň informovanosti a názor respondentov na vakcináciu u ľudí.

Poďakovanie: 

Poďakovanie: Práca vznikla vďaka finančnej podpore projektu APVV-0605-12.

Zdroje: