Vplyv delécie génu ERG6 na obsah ergosterolu a zymosterolu v cytoplazmatickej membráne kvasiniek Candida glabrata

Primárne karty

ISBN: 978-80-974608-0-8

Vplyv delécie génu ERG6 na obsah ergosterolu a zymosterolu v cytoplazmatickej membráne kvasiniek Candida glabrata

Juraj Jacko1 , Marcela Morvová Jr. , Nora Tóth-Hervay2 , Yvetta Gbelská , Libuša Šikurová ,
1 Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Mlynská dolina F1, 842 48, Bratislava
2 Katedra mikrobiológie a virológie, Prírodovedecká fakulta UK, Ilkovičova 6, 84215 Bratislava
juraj.jacko@fmph.uniba.sk

Kvasinky sú eukaryotické, jednobunkové mikroorganizmy patriace do ríše húb. Kvasinkový rod Candida je najčastejšou príčinou ľudských kvasinkových infekcií. Jednou zo základných zložiek cytoplazmatickej membrány kvasiniek je ergosterol, ktorý má podobnú funkciu ako cholesterol v živočíšnych bunkách. V biosyntetickej dráhe ergosterolu hrá dôležitú úlohu gén ERG6. Kóduje enzým ∆(24)-sterol-C-metyltransferázu, ktorá premieňa zymosterol na fekosterol. Delécia génu ERG6 spôsobuje zmeny v architektúre plazmatickej membrány a transmembránového potenciálu, čo vedie k poruchám bariérovej funkcie membrány a zvyšuje citlivosť kvasiniek na azolové antimykotiká. To je dôležité, pretože zvýšenie miery rezistencie kvasiniek voči antimykotikám spôsobuje medicínsky problém pri liečbe kvasinkových infekcií. V našej štúdii sme sledovali zloženie vybraných sterolov dvoch skupín kvasiniek Candida glabrata (štandardný typ wt a delečný mutant (∆erg6), aby sme ukázali, že delécia génu ERG6 v mutantných bunkách kvasiniek vedie k inhibícii syntézy ergosterolu, deplécii ergosterolu a akumulácii zymosterolu v plazmatickej membráne. Vzorky sterolov boli izolované z oboch skupín kvasiniek a analyzované pomocou vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie (HPLC) s rôznym nastavením absorpčného detektora. Na základe našich výsledkov sme zistili, že v dôsledku delécie génu ERG6 dochádza k deplécii ergosterolu a akumulácii zymosterolu v plazmatickej membráne kvasiniek  ∆erg6 Candida glabrata.