Zborníky abstraktov

Názov Sekcia Rok
VPLYV VYSOKOTUKOVEJ DIÉTY NA ROZVOJ KARDIOVASKULÁRNYCH KOMPLIKÁCIÍ: EFEKT POHLAVIA Základná a klinická medicína 2024
Použitie fluorescenčnej sondy – dihydroetídium na mikroskopickú detekciu reaktívnych foriem kyslíka a jej potenciálne využitie v diagnostike kardiometabolických ochorení Biofyzika 2024
Analysis of Cultivation Conditions on Candida auris Morphology and Mannan Structure Biochémia 2024
Využitie metód strojového učenia pri analýze mnohorozmerných omických dát v predikcii kardiovaskulárnych ochorení Biofyzika 2024
Hypoxický preconditioning a identifikácia proteomických zmien v srdcových mitochondriách potkana Biochémia 2024
Môžu nanočastice ovplyvniť vlastnosti krvi? Model intravenózneho podania nanočastíc na báze dendrónov Biofyzika 2024
Vplyv amfifilných fosforových dendrimérov na reologické vlastnosti ľudskej krvi Biofyzika 2024
Kvantitatívna analýza monoklonálnych protilátok vo farmaceutických matriciach metódou kapilárnej elektroforézy v spojení s hmotnostnou spektrometriou Biofyzika 2024
The Functional Crosstalk between Human Adipocytes and Lymphatic Endothelial Cells using Complex in vitro Coculture Models with a Special Focus on the VEGF-C activation Biológia 2024
Analýza trvania komplexu QRS pri hodnotení nového prístupu stimulácie prevodového systému srdca v terapii bradykardií Biofyzika 2024
Vzťah medzi cyklín A a cyklín B polymorfizmami a rizikom vzniku karcinómu prostaty u slovenských mužov Biochémia 2024
Synantropné netopiere ako veterinárni pacienti Základná a klinická medicína 2024
Charakterizácia a verifikácia polovodičového HPGe detektora prostredníctvom zmesného etalónu Chémia 2024

Stránky