Analýza vplyvu dusičnanov na rast koreňov kukurice v podmienkach pôsobenia kadmia

Analýza vplyvu dusičnanov na rast koreňov kukurice v podmienkach pôsobenia kadmia

Celkové hodnotenie

Vedecká práca
90%
Prevedenie (dizajn)
80%
Diskusná interakcia
PoužívateľVedecká prácaDizajnDiskusná interakcia
Mgr. Júlia Hunková80%60%-
Monika Koníčková100%100%-
ISBN: 978-80-972360-1-4

Analýza vplyvu dusičnanov na rast koreňov kukurice v podmienkach pôsobenia kadmia

Zuzana Šulavíková1 , Libuša Lengyelová , Ľudmila Galuščáková , Beáta Piršelová
1 Katedra botaniky a genetiky, FPV UKF v Nitre, Nitra, Slovenská republika
sulavikova.zuzana@gmail.com

Účinky výživy rastlín (hnojenie) na príjem ťažkých kovov sú rozsiahlo skúmané najmä vzhľadom na zvyšujúce sa riziko kontaminácie pôd vplyvom priemyslu a neuvážených poľnohospodárskych postupov. Skúmali sme vplyv kadmia (5 mg.l-1) a rôznych koncentrácií dusičnanov (0; 0,5; 1; 5 a 10 mg.l-1) na rast koreňov kukurice siatej (Zea mays cv. MvNK 333). Klíčivosť semien nebola ovplyvnená testovanými dávkami dusičnanov a kadmia. Predlžovací rast koreňov bol negatívne ovplyvnený vyššími dávkami dusičnanu (5 a10 mg.l-1). Samotný roztok kadmia pôsobil na rast koreňov stimulačne. Súčasnou aplikáciou kadmia a dusičnanov došlo ku skráteniu koreňov a nárastu obsahu ich biomasy. Zmeny v obsahu vody sme zaznamenali pri aplikácii vyšších dávok dusičnanu (5 a 10 mg.l-1). So zvyšujúcou sa koncentráciou dusičnanov rástol obsah kadmia v koreňoch. Naše výsledky prispeli k poznatkom o mechanizme pôsobenia dusičnanov na rast kukurice v podmienkach pôsobenia kadmia.

Kľúčové slová: kukurica, dusičnany, kadmium, korene, tolerancia 

Poďakovanie: 
Zdroje: 

Diskusia