Asociácia alterácií v génoch kódujúcich inhibítory cyklín-dependentných kináz s rizikom vzniku karcinómu prostaty

Asociácia alterácií v génoch kódujúcich inhibítory cyklín-dependentných kináz s rizikom vzniku karcinómu prostaty

Rok:
2022

Celkové hodnotenie

Vedecká práca
91%
Prevedenie (dizajn)
89%
Diskusná interakcia
89%
PoužívateľVedecká prácaDizajnDiskusná interakcia
Mgr. Bibiána Baďurová100%100%100%
Mgr. Mária Bencúrová100%100%100%
Mgr. Ján Gomboš100%100%100%
Ing. Veronika Šamajová100%100%100%
Ing. Zuzana Brnoliaková PhD.100%80%80%
Mgr Zuzana Majerčíková100%100%100%
Mgr. Lukáš Ihnacik 100%100%100%
RNDr. Romana Záhumenská PhD.100%100%100%
Ing. Pavol Farkaš PhD.100%100%100%
ISBN: 978-80-972360-8-3

Asociácia alterácií v génoch kódujúcich inhibítory cyklín-dependentných kináz s rizikom vzniku karcinómu prostaty

Márk Híveš1 , Jana Jurečeková , Ján Kliment2 , Marta Vilčková , Daniel Evin3 , Monika Kmeťová Sivoňová4 ,
1 Ústav lekárskej biochémie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika
2 Urologická klinika, Univerzitná nemocnica Martin, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika
3 Klinika nukleárnej medicíny, Univerzitná nemocnica Martin, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika
4 1 Ústav lekárskej biochémie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika
mark.hives94@gmail.com

Inhibítory cyklín-dependentných kináz (CDK) sa viažu a kompetitívne inhibujú CDK zodpovedné za prechod jednotlivými fázami bunkového cyklu. Vplyv genetických alterácií v génoch kódujúcich inhibítory CDK môže byť asociovaný s agresívnym prejavom rôznych epiteliálnych karcinómov, vrátane karcinómu prostaty (KP).

Cieľom našej štúdie bolo zistiť asociáciu medzi polymorfizmami p15 (rs3217986), p16 (rs11515)p27 V109G s rizikom vzniku KP, ako aj ich koreláciu s hodnotami sérového prostatického špecifického antigénu a Gleasonovho skóre (GS) u pacientov s KP. Študovaná populácia zahŕňnala 1020 mužov (480 pacientov, 540 zdravých jedincov) diagnostikovaných na Urologickej klinike JLF a UNM v Martine.

Celková analýza genotypov ukázala signifikantne znížené riziko vzniku KP u pacientov s TG, respektíve GG p15 variantom (OR = 0.59; 95% CI = 0.45 - 0.79; p < 0.005 a OR = 0.46; 95% CI = 0.26 - 0.82; p < 0.05) genotypom v porovnaní s pacientami s TT genotypom. Korelácia GS s p15 polymorfizmom poukázala na zvýšené riziko vzniku KP u pacientov s TG genotypom a GS £ 7 (OR = 1.72; 95 % CI = 1.09 - 2.73; p  < 0.05) v porovnaní s pacientmi s GS > 7 a TT genotypom. Ostatné analyzované genotypy neodhalili signifikantnú asociáciu
s rizikom vzniku KP.

Poďakovanie: 

Táto práca bola podporená projektom VEGA č. 1/0014/22.

Diskusia

Blahoželám k výsledkom, obdivuhodne rozsiahla štúdia! Zaujala ma tabuľka "Výskyt jednotlivých genotypov v kontrolnej skupine a u pacientov s KP", len drobný detail: myslím, že pre "p27 V109G" Vám tam chýbajú percentuálne údaje zastúpenia početnosti alel v skupine u pacientov, resp. v kontrolnej skupine číslo "118" asi malo byť "11.8". Zaujímalo by ma, aké sú ďalšie usmernenia resp. odporúčania pre pacientov s detegovaným TT genotypom. Vopred ďakujem za odpoveď, veľa úspechov do ďalšej práce, ZB 

Ďakujem za Váš komentár a otázku. Za chybu v tabuľke sa ospravedlňujem, v posledom riadku tabuľky mal byť GG genotyp. Ako ďalší krok bude nasledovať stanovenie vplyvu daného genotypu na expresiu a relatívne hladiny proteínov, následne po korelácii s klinicko-patologickými charakteristikami budú vypracované usmernenia pre pacientov. S pozdravom, Híveš.

Zdravím, ďakujem za odpoveď, aj keď ste mi odpovedali vyhýbavo, že usmernenia budú vypracované. Mňa by zaujímal Váš názor resp. vhľad do problematiky, čiže širšie súvislosti, aký dopad má Vaše experimentálne snaženie v zmysle výstupov a odporúčaní pre klinickú prax.  

Dobrý deň, klinický výstup/odporúčanie našej experimentálnej činnosti by mohla spočívať vo využití polymorfizmov v génoch, ktoré ukázali signifikatnú asociáciu s rizikom karcinómu prostaty, ako biomarkerov.

Ďakujem za doplňujúce informácie, želám veľa úspechov do ďalšej práce. ZB