Hodnotenie technologických parametrov a oxidácie králičieho mäsa počas skladovania po pridaní Macy (Lepdium meyenii) do kŕmnej dávky

Hodnotenie technologických parametrov a oxidácie králičieho mäsa počas skladovania po pridaní Macy (Lepdium meyenii) do kŕmnej dávky

Celkové hodnotenie
Vedecká práca: 
0
100%
Prevedenie (dizajn): 
0
100%
Diskusná interakcia: 
0
100%
ISBN: ISBN 978-80-972360-7-6

Hodnotenie technologických parametrov a oxidácie králičieho mäsa počas skladovania po pridaní Macy (Lepdium meyenii) do kŕmnej dávky

Peter Herc1 Tomáš Slanina1 Marek Bobko1 Ondřej Bučko1 Katarína Tokárová1 Juraj Čuboň1
1Slovenská Poľnohospodárska Univerzita, Nitra, Slovensko
peter.herc96@gmail.com

Králičie mäso sa vyznačuje nízkym obsahom tuku, vysokým obsahom bielkovín a má vysokú nutričnú hodnotu. Kvôli vyššiemu obsahu nenasýtených mastných kyselín králičie mäso podlieha rýchlejšie oxidácii tukov ako iné druhy mäsa. Maca (Lepdium meyenii) je rastlina patriaca do čeľade kapustovité (brasicaeae), pôvodom z Južnej Ameriky, a používa sa ako tradičný doplnok výživy od čias Inkov. Obsahuje účinné antioxidanty, vysoké percento glukozinolátov a ďalšie dôležité zložky s vysokou antioxidačnou kapacitou. Ide najmä o fenoly, glukozinoláty, alkamidy a polysacharidy. Cieľom predloženej štúdie bolo vyhodnotiť vplyv pridania Macy do kŕmnej dávky králikov na vybrané technologické parametre a oxidáciu králičieho mäsa počas skladovania králičieho mäsa. Do pokusu bolo zaradených 25 samcov plemena Nitriansky Králik vo veku 20 týždňov, rozdelených do troch skupín. Pokus trval 13 týždňov. Kontrolná skupina - K (8 jedincov) kŕmená bez pridania Macy. Experimentálna skupina 1 - 1E (8 jedincov) kŕmená s doplnkom 0,3% Macy z celkovej kŕmnej dávky a experimentálna skupina 2 - 2E (9 jedincov) kŕmená s doplnkom 0,6% Macy z celkovej kŕmnej dávky. Králikom bola podávaná denná dávka kompletnej kŕmnej zmesi s hmotnosťou 180 g/deň. Do 45 minút po zabití sa zmeralo pH chrbtových svalov (MLD - musculus longissimus dorsi) a stehenných svalov (MVL - musculus vastus lateralis), nasledovalo opakované meranie 1., 2., a 5 deň po usmrtení. Farba mäsa 1.a 5. deň skladovania s bola stanovená v farbenom priestore CIE (Commission Internationale de l'Éclairage) L*, a*, b* prístrojom CONICA MINOLTA 2600D a následne sme tiež merali straty vody odkvapom (%). Z každej skupiny sme odobrali vzorky mäsa od 3 jedincov, ktoré sa potom použili na analýzu oxidačnej stability a texturometrie. Oxidačná stabilita sa analyzovala metódou TBA (tiobarbiturova) stanovením koncentrácie malondialdehydu v mäse pri 6 °C 1., 2. a 3. deň skladovania. Analýza textúry mäsa strihovým testom Warner-Bratzler sa hodnotila po 3 dňoch od zabitia. Hodnoteným texturometrickým parametrom bola tvrdosť mäsa. Straty vody odkvapom, vyjadrené v percentách, sa stanovili v časovom intervale 24 až 48 hodín po zabití. Tvrdosť bola vyššia (P≤0,0001) v skupine 2E (6719 ± 454,6 g.cm-2) v porovnaní s kontrolou (4170 ± 578,3 g.cm-2) a vyššia (P≤0,01) tiež proti skupine 1E (4580 ± 932,3) g.cm-2). Pri hodnotení farby a parametra a* v skupine 2E (0,604 ± 1,541) bola signifikantne (P≤0,01) vyššia v porovnaní so skupinou K (-1,671 ± 1,236). Hodnota b * v MLD svale po 5 dňoch skladovania v skupine 1E (9,241 ± 0,652) bola signifikantne (P <0,05) vyššia ako v kontrolnej skupine (7,923 ± 1,305). V skupine 2E (9 558 ± 0,713) sme tiež zaznamenali rozdiel (P≤0,01) v porovnaní s kontrolou. Hodnoty a* v skupine 1E (0,835 ± 1,479) a 2E (1,058 ± 1,240) boli signifikantne (P≤0,01) vyššie ako v skupine K (1,520 ± 1,352). Obsah malondialdehydu bol v oboch sledovaných svaloch počas skladovania nepreukazne vyšší v skupine 2E s prídavkom 0,6% Macy v kŕmnej dávke oproti skupinám 1E a K. Prídavok Macy do krmiva môže zhoršiť a negatívne ovplyvniť oxidačnú stabilitu mäsa počas skladovania, technologické ukazovatele ako straty vody odkvapom a textúru. Hodnota pH počas skladovania bola vo svaloch experimentálnych skupín nižšia.

Kľúčové slová: králik, mäso, krmivo, maca, oxidácia

Poďakovanie: 

Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Dopytovo-orientovaný výskum pre udržateľné a inovatívne potraviny, Drive4SIFood 313011V336, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a za finančnej podpory projektov 12-GASPU-2018, KEGA 034SPU-4/2019, APVV-16-0289, VEGA1/0539/18.

Zdroje: 

Diskusia