Štúdium morfometrických a produkčných parametrov zlatobyle kanadskej (Solidago canadensis L.): rast nadzemnej biomasy a jej pokryvnosť sú vzájomne prepojené.

Štúdium morfometrických a produkčných parametrov zlatobyle kanadskej (Solidago canadensis L.): rast nadzemnej biomasy a jej pokryvnosť sú vzájomne prepojené.

Celkové hodnotenie

Vedecká práca
83%
Prevedenie (dizajn)
83%
Diskusná interakcia
83%
PoužívateľVedecká prácaDizajnDiskusná interakcia
Bc. Mária Vinická100%100%100%
Bc. Nikola Šebestová100%100%100%
RNDr. Vincent Sedlák PhD.100%100%100%
RNDr. Štefan Koco PhD.100%100%100%
Ing. Zuzana Brnoliaková PhD.80%80%80%
ISBN: 978-80-974608-0-8

Štúdium morfometrických a produkčných parametrov zlatobyle kanadskej (Solidago canadensis L.): rast nadzemnej biomasy a jej pokryvnosť sú vzájomne prepojené.

Beáta Baranová1 , Saroj Kumar Chaudhary2 , Achyut Adhikari , Daniela Gruľová ,
1 Prešovská univerzita, Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra ekológie
2 Central Department of Chemistry, Tribhuvan University, Kathmandu, Nepal
dgrulova@gmail.com

Zlatobyľ kanadská (Solidago canadensis L., Asteraceae: Astereae) je jedným z najrozšírenejších inváznych neofytov v strednej Európe s preukázanými ekologickými a environmentálnymi dôsledkami pre invadované porasty a ekosystémy. Štúdium morfologických znakov a produkčných vlastností môže poskytnúť lepší pohľad na populačnú ekológiu S. canadensis a dynamiku rastu jej nadzemnej biomasy. Rovnako môže slúžiť ako základ pre vyvážený manažment zameraný na udržanie prijateľného stupňa invázie zlatobyle kanadskej ako aj praktické využitie jej biomasy. Naša práca sa zaoberala hodnotením morfologických a produkčných parametrov tohto invázneho neofytu, t.j. produkciou esenciálneho oleja a to vo vzťahu ku vybraným environmentálnym premenným: stupňu invázie, pôdnej reakcii (pH), pôdnej vlhkosti, celkovej ploche porastu a miere zásahov (počtu kosení). Rastlinný materiál bol zbieraný na dvanástich stanovištiach v rámci východného Slovenska, pričom stanovištia sa vzájomne líšili mierou invázie: štyri stanovištia s vysokou mierou invázie (75–100% relatívna pokryvnosť zlatobyle), štyri stanovištia so strednou mierou invázie (50–75% relatívna pokryvnosť zlatobyle) a štyri stanovištia s nízkou mierou invázie (25–50% relatívna pokryvnosť zlatobyle). Materiál bol zbieraný  v 5-tich odberových termínoch, ktoré zodpovedali rôznym fenologickým fázam S. canadensis: zelené rastliny bez súkvetia; zlatobyle v plnom kvete; a zlatobyle po aktívnom období kvitnutia. V každom termíne bolo na každom stanovišti odobratých 10 jedincov, celkovo bolo v štúdii spracovaných 600 jedincov. Celkovo bolo hodnotených 31 morfologických parametrov ako napr. výška/hmotnosť rastliny, počet listov, dĺžka/hmotnosť kvetu ako aj denný prírastok a výťažnosť esenciálneho oleja na gram suchej biomasy. Rastliny z porastov s nízkym stupňom invázie (najnižšou pokryvnosťou zlatobyle), nižším pH a vyššou celkovou plochou porastu boli signifikantne nižšie, ľahšie a mali signifikantne nižší počet ako aj hmotnosť listov, signifikantne kratšie a ľahšie stonky v porovnaní s rastlinami z porastov s vysokým stupňom invázie (>50%), vyšším pôdnym pH a menšou celkovou plochou. Tieto rastliny tiež vykazovali nižšiu mieru produktivity esenciálneho oleja a vrchol rastu dosiahli signifikantne neskôr. Naopak, pri porastoch s menšou celkovou plochou a percentuálne vyššou pokryvnosťou S. canadensis a vyššou pôdnou reakciou boli rastliny signifikantne vyššie a ťažšie, s vyšším počtom listov a vyššou mierou produktivity silice. Na základe získaných výsledkov usudzujeme, že rast nadzemnej biomasy a pokryvnosť sú vzájomne prepojené: postupné zvyšovanie objemu nadzemnej biomasy zlatobyle vedie k zvýšeniu jej relatívnej abundancie a pokryvnosti v invadovaných porastoch a následne zvýšenie relatívnej abundancie a pokryvnosti zlatobyle vedie k postupnému zvyšovaniu rastu jej nadzemnej biomasy.

Poďakovanie: 

Tento projekt bol podporený grantom VEGA 1/0087/20 a VEGA 2/0018/20.

Diskusia

Dobrý deň, zaujala ma Vaša práca, aj keď nie som botanička, a preto sa spýtam možno laicky: ako sa stanovuje miera invazívnosti rastlín? Je na to nejaká metodika? Ak áno, možno by bolo vhodné ju uviesť ako referenciu. Ako sa to kvantifikuje v percentách? Vopred Vám ďakujem za ozrejmenie, ZB

Dobrý deň, neide o nejakú všeobecnú metodiku - skôr reflektuje reálnu mieru pokryvnosti daného taxónu - či už recesívnu (nízka pokryvnoť-% zastúpenie a tým nízka miera invázie) alebo naopak eudominantnú (vysoká pokryvnosť-% zastúpenie a tým vysoká miera invázie) -  delenie na uvedené kategórie bolo použité vo viacerých odborných článkoch týkajúcich sa či už botanického alebo zoologického výskumu.

Ok, ďakujem za odpoveď. Mohli by ste, prosím Vás, uviesť nejaké konkrétne referencie, keďže, ako spomínate vyššie, je to bežne popísané v odborných článkoch? 

Prajeme pekný deň, Vážená pani Baranová, dovoľte mi v mene celého organizačného tímu Preveda pogratulovať Vám k skvelému úspechu.

V aktuálnom ročníku konferencie sme vašu štúdiu vybrali medzi ocenené práce. 

Prajeme Vám a celému autorskému kolektívu veľa úspechov v napredovaní vášho výskumu. Držíme Vám palce a veríme, že sa s nami vy, prípadne vaši kolegovia podelíte so skvelými výsledkami aj v ďalších ročníkoch Interaktívnej Konferencie Mladých Vedcov. Ešte raz gratulujeme!

V priebehu najbližších týždňov Vám zašleme výhru v podobe malého darčeka. Tím OZ Preveda!

Kliknutím na odkaz si môžete stiahnuť diplom.