Úloha TerB, TerC, TerD a TerE proteínov E. coli v UV-C rezistencii

Úloha TerB, TerC, TerD a TerE proteínov E. coli v UV-C rezistencii

Celkové hodnotenie

Vedecká práca
40%
Prevedenie (dizajn)
40%
Diskusná interakcia
PoužívateľVedecká prácaDizajnDiskusná interakcia
PharmDr. Štefan Husár PhD.40%40%-
Ing. Zuzana Brnoliaková PhD.40%40%-
ISBN: 978-80-972360-4-5

Úloha TerB, TerC, TerD a TerE proteínov E. coli v UV-C rezistencii

Lenka Jánošíková1 , Ján Turňa2 , Andrej Klepanec3
1 Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie; Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Piešťany, SR
2 Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Katedra molekulárnej biológie, Mlynská dolina, Bratislava
3
lturkovicova@gmail.com

Gény ter operónu terB, terC, terD a terE sú esenciálne pre zachovanie teluričitanovej rezistencie (TeR) baktérií. Avšak molekulárny princíp sprostredkujúci rezistenciu je stále nejasný. Homológy ter génov boli nájdené aj v baktériách Deinococus radiodurans (D. radiodurans). Expresia TerD a TerB proteínov bola  zvýšená po expozícii na UV-C žiarenie v D. radiodurans. Daný kmeň baktérií vykazuje vysokú rezistenciu nielen voči UV žiareniu ale aj voči ionizujúcemu žiareniu a iným agensom, ktoré poškodzujú DNA. Cieľom práce bolo analyzovať dopad štyroch esenciálnych génov TeR, terB, terC, terD a terE, na rezistenciu E. coli voči UV-C žiareniu. Doposiaľ neexistuje štúdia, ktorá by sa zaoberala rezistenciou na UV-C žiarenie v TeR bunkách E. coli. Pre štúdium UV-C rezistencie sme využili metodický postup založený na stanovení celkového počtu životaschopných buniek pomocou počítania kolónií vyrastených na agare po UV-C ožarovaní germicídnou lampou v laminárnom boxe v určitých časových intervaloch. Získané výsledky sme vyhodnotili bio-informatickou analýzou. Podarilo sa nám pripraviť teluričitan rezistentné (TeR) a teluričitan senzitívne (TeS) bunky E. coli. V stacionárnej fáze rastu bunky nezomierali pokiaľ neboli ožiarené po dobu 1200s UV-C žiarením, TeR bunky vykazovali v priemere viac ako 5 násobne vyššiu rezistenciu na UV-C žiarenie v porovnaní s TeS bunkami. Získané výsledky nám môžu pomôcť lepšie pochopiť funkciu týchto génových produktov, a prispieť k objasneniu ich funkcie v procese TeR, zmiernení oxidačného stresu a patogenite mikroorganizmov.

Poďakovanie: 
Zdroje: 

Diskusia