Vybrané chemické faktory v pracovnom ovzduší podniku na spracovanie elektroodpadu

Vybrané chemické faktory v pracovnom ovzduší podniku na spracovanie elektroodpadu

Celkové hodnotenie

Vedecká práca
100%
Prevedenie (dizajn)
80%
Diskusná interakcia
100%
PoužívateľVedecká prácaDizajnDiskusná interakcia
Ing. Jaroslav Vido100%40%100%
Ing. Eva Pšidová PhD.100%100%-
Ing. Jozef Mitterpach100%100%100%

Diskusia

Dobrý deň. Podľa NV SR č. 355/2006 Z.z. v § 5 uvádza, všeobecné zásady prevencie... Podľa Vášho názoru aj keď neboli prekročené limitné hodnoty z prílohy č. 1 citovaného nariadenia a ako hovorít...e podľa tejto prílohy hodnotíte pracovisko ako nerizikové, nie je zamestnávateľ povinný dodržiavať ustanovenia §5?
ďakujem

Podľa môjho názoru aj podľa uvedeného nariadenia vlády je zamestnávateľ povinný zabezpečiť ochranné opatrenia s cieľom zníženia expozície zamestnancov rizikovými faktormi. Ako uvádzam v závere, dodatočné opatrenia nie sú potrebné a to z toho dôvodu, že opatrenia na zníženie expozície karcinogénmi a mutagénmi sú dostatočné.

za odpoveď

Dobrý deň.
Chcel by som sa spýtať, aké ochranné pomôcky (OOPP) sa v podniku používajú?
Ďakujem.

Všetci zamestnanci v prevádzke používajú ochranné odevy, obuv, rukavice a ochranné okuliare. Na zabránenie poškodenia sluchu na vybraných pracoviskách sú zamestnanci vybavení chráničmi sluchu a v najrizikovejšej oblasti, akou je dekompozícia obrazoviek, sa na ochranu dýchacích ciest používajú aj respirátory s filtrom.

Aha, čiže v prípade náhlej nepredvídateľnej udalosti- napr. havárie, na úseku dekompozície obrazoviek, sú pracovníci v stálom zabezpečení ...

V prípade havárie na pracovisku dekompozície obrazoviek sú zamestnanci chránení navyše bezpečnostným krytom, pričom dekompozícia obrazoviek prebieha v digestóriu, kde je zabezpečený odťah nebezpečných látok. V prípade rozsiahlejšej havárie sú zamestnanci povinní sa riadiť požiarno-evakuačným plánom, ale to už nie je predmetom ani cieľom tejto práce.