jazyk / language:
INTERAKTÍVNA KONFERENCIA
MLADÝCH VEDCOV
Späť do sekcie

Kardioprotektívna stimulácia proteínov dýchacieho reťazca srdcových mitochondrií a mPTP v stave zníženej kyslíkovej utilizácie


Prejsť do diskusie

Kardioprotektívna stimulácia proteínov dýchacieho reťazca srdcových mitochondrií a mPTP v stave zníženej kyslíkovej utilizácie

Natália Andelová 1 Lukáš Kunštek 1 Iveta Waczulíková 2 Ivan Talian 3 Táňa Ravingerová 1 Miroslav Ferko 1

1Centrum experimentálnej medicíny SAV, Bratislava, Slovensko
2Katedra jadrovej fyziky a biofyziky FMFI UK, Bratislava, Slovensko
3Ústav lekárskej a klinickej biofyziky, Lekárska fakulta, Univerzita P. J. Šafárika, Košice, Slovensko
nat.andelova@gmail.com

Mitochondriálna dysfunkcia sa javí ako efektívny cieľ kardioprotektívnej terapie, ktorej prejavom je zabezpečenie energetickej udržateľnosti a zlepšenie prežívania myokardu. Preconditioning (PC) ako jedna z foriem neinvazívnej kardioterapie je účinným nástrojom na zvýšenie tolerancie voči myokardiálnej záťaži. Pochopenie mechanizmov signálnych dráh a kardioprotektívnych procesov na úrovni srdcových mitochondrií pomocou proteomických analýz ponúka nové možnosti štúdia ich terapeutického potenciálu. Stav zníženej utilizácie kyslíka v srdcových mitochondriách vyvolaný akútnym streptozotocínovým diabetes mellitus (D) je možné prirovnať k stavu čiastočnej alebo úplnej absencie kyslíka pri ischemickom PC. Procesy inhibície otvárania mitochondriálnych pórov prechodnej permeability (mPTP) a zabezpečenia procesu oxidačnej fosforylácie, ktoré vedú k udržaniu adekvátnej produkcie ATP predstavujú výhodnú kardioprotektívnu stratégiu. Podrobná proteomická analýza komplexov dýchacieho reťazca srdcových mitochondrií spoločne s mPTP hrá dôležitú úlohu pri identifikácii kardioprotektívnej kompenzácie a zaistení prežitia akútne diabetického pseudohypoxického myokardu.

Izolované srdcové mitochondrie potkana kmeňa Wistar boli podrobené kvantitatívnej label-free LC-MS / MS proteomickej analýze so zameraním na mPTP a proteíny komplexov dýchacieho reťazca. Model D (65 mg/kg i.p.) bol vystavený metabolickému regulátoru dichlóracetátu (DCA), ktorý podporuje aktiváciu pyruvátdehydrogenázy inhibíciou pyruvátdehydrogenázovej kinázy, čo umožňuje zmeniť metabolizmus glukózy a tak potvrdiť alebo vyvrátiť zapojenie molekulových mechanizmov, ktoré súvisia s anaérobnou glykolýzou a udržaním energetiky mitochondrií. Dichlóracetát bol zvieratám podávaný v dvoch dávkach (150 mg/kg a 75 mg/kg i.p.) 60 a 15 minút pred excíziou srdca.

Získané výsledky preukázali štatisticky významnú stimuláciu proteínov dýchacieho reťazca komplexu I a komplexu II (p < 0,0001) v D skupine v porovnaní so zdravou kontrolnou skupinou (K). U diabetických zvierat, ktorým bol podaný DCA, pozorujeme u komplexov I, III a V dýchacieho reťazca udržanie expresií na úrovni diabetických mitochondrií, v prípade komplexu II (p=0,001) a komplexu IV (p=0,036) nastal signifikantný pokles.  Abundantnosť mPTP proteínov ako celku bola v D skupine vyššia v porovnaní s K skupinou (p < 0,001) aj v porovnaní s D skupinou po aplikácii DCA (p < 0,01). K najviac abundantným mPTP proteínom patria ADT1, ATP5I, ATPA a ATPB.

Naše zistenia preukazujúce stimuláciu proteínov tvoriacich komplexy dýchacieho reťazca srdcových mitochondrií a mPTP naznačujú výhodnosť zabezpečenia energie využitím glykolytického metabolizmu počas zníženej schopnosti využívať kyslík navodenej akútnou formou D. Dosiahnuté výsledky môžu byť užitočné pri prípadnej terapii PC, ktorého princíp je spojený s krátkymi hypoxickými impulzami.

Táto práca bola podporená grantmi APVV-15-0119; VEGA 2/0121/18; VEGA 2/0141/18, APVV-19-0540 a ITMS 26230120009.
Zdá sa, že Váš internetový prehliadač nepodporuje prehliadanie PDF dokumentov.
Pre zobrazenie súboru je potrebné maš nainštalovaný Adobe Reader.

Diskusia

Peter Slezák
Moderátor
Statisticka analyza 23.05.2021 17:47
Dobry den,
Zaujimalo by ma ako ste analyzovali data. V prezentaci uvadzate p-hodnoty ale nikde som sa nedocital ako ste ich ziskali, akych statistickych testov sa tykaju. Taktiez sa chcem opytat k obr ...
Zobraziť celý komentár
Re: Statisticka analyza 30.05.2021 22:15
Dobrý deň,
ďakujem za pripomienku aj otázku v jednom. Z analýz proteomických dát a aj iných parametrov na daných experimentálnych modeloch sa nám použitím 2-faktorovej Anova ukazuje príto...
Zobraziť celý komentár
Naši partneri
Generálny partner

Partneri
Špeciálne poďakovanie
Mediálni partneri
Inzercia zadarmo
Usporiadateľ