Formulácia kombinovaných opiátových MUPS tabliet s využitím experimentálneho dizajnu

Formulácia kombinovaných opiátových MUPS tabliet s využitím experimentálneho dizajnu

Celkové hodnotenie

Vedecká práca
100%
Prevedenie (dizajn)
100%
Diskusná interakcia
100%
PoužívateľVedecká prácaDizajnDiskusná interakcia
PharmDr. Kamila Chomaničová100%100%100%
ISBN: 978-80-972360-6-9

Formulácia kombinovaných opiátových MUPS tabliet s využitím experimentálneho dizajnu

Štefan Husár1,2 , Katarína Rumlová , Kamila Chomaničová , Miroslava Sýkorová , Beáta Vladovičová3 ,
1 Laboratorios LEÓN FARMA, León, Španielsko
2 Farmaceutická fakulta UK v Bratislave, Katedra farmaceutickej chémie, Slovenská republika
3 Saneca Pharmaceuticals a.s., Hlohovec, Slovenská republika
husar.stefan26@gmail.com

Predložená práca sa zaoberá prípravou a analytickým hodnotením opiátových liekových foriem s predĺženým uvoľňovaním liečiv z násobných peletových systémov (multiple unit pellet system = MUPS), ktoré vykazujú alkoholovú rezistenciu a odolnosť voči zneužívaniu rôznymi manipulačnými technikami. Boli pripravené stabilné násobné liekové formy obsahujúce kombináciu opiátového liečiva oxykodónium-chlorid a farmakologickej bariéry voči zneužitiu liekovej formy naloxónium-chlorid dihydrátu. Technológia prípravy aktívnych obalených peliet bola optimalizovaná pomocou štatistického plánovania experimentov (DoE) a boli stanovené rozmedzia kritických procesných parametrov. Optimalizovali sa jednotlivé kroky prípravy finálnych MUPS tabliet ako výber polyméru riadiaceho uvoľňovanie oboch liečiv (Etylcelulóza – Surelease E-7-19030, 18,0 hm.%), stanovenie vhodného protektívneho plniva a jeho podiel v MUPS tabletách (mikrokryštalická celulóza PH102, 70 hm.%) a určilo sa rozmedzie lisovacích tlakov (3-6 kN), pri ktorých nedochádza k poškodeniu polymérneho filmu a tvorbe nežiadúcej matricovej štruktúry. Zistilo sa, že uvoľňovanie obidvoch liečiv je nezávislé na hodnote pH a použitom disolučnom zariadení. Finálny prototyp bol nastavený na krátkodobé a dlhodobé stabiltné sledovanie, vyvinutá MUPS formulácia je stabilná v bežných skladovacích podmienkach (25°C/60% RH a 30°C/65% RH) po dobu jedného roka bez zmeny fyzikálnych a chemických vlastností.

Poďakovanie: 

Dosiahnuté výsledky vznikli v rámci riešenia projektu „Výskum a vývoj farmaceuticky účinných látok stereoselektívnymi postupmi vrátane vývoja konečných liekových foriem“, ktorý je podporovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci poskytnutých stimulov pre výskum a vývoj zo štátneho rozpočtu v zmysle zákona č.185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Zdroje: 

Diskusia

Dobry den,
planujete Vami optimalizovane MUPS tablety podrobit aj toxikologkckým testom, nakolko podla legislativy EU "Nariadenie komisie (ES) č. 440/2008" sú ustanovené testovacie metódy, system REACH, ktoré by mali preukazat zdravotnu nezavadnost a bezpecnost v biol. systemoch: napr. akutna oralna toxicita, toxicita po opakovanej davke, reprodukčná toxicita, toxikokinetika, ekotoxicita a pod. Vopred dakujem za odpoved, ZB

Dobry den, dakujem za otazku. Nezavadnost a bezpecnost danej kombinacie opiatoveho agonistu a antagonistu v pomere 2:1 a 12:1 v biologickych systemoch bola vykonana na referencnom pripravku Targin: https://db.cbg-meb.nl/Pars/h102647.pdf. Principom tejto prace bola technologicka modifikacia existujucej liekovej formy aby sa zabezpecilo rovnomernejsie rozptylenie v GIT a minimalizoval sa efekt tzv. dose dumpingu = nahleho uvolnenia celej davky opiatu napr. vplyvom pH alebo posobenim alkoholu. Biologicka rovnocennost novej formulacie v porovnani s referencnym pripravkom bude potvrdena bioekvivalencnou klinickou studiou (AUC, Cmax, Tmax).