VPLYV TYMOLOVEJ SUPLEMENTÁCIE NA ANTIOXIDAČNÚ A IMUNITNÚ ODPOVEĎ KRÁLIKOV

VPLYV TYMOLOVEJ SUPLEMENTÁCIE NA ANTIOXIDAČNÚ A IMUNITNÚ ODPOVEĎ KRÁLIKOV

Sekcia: 
Rok:
2022

Celkové hodnotenie

Vedecká práca
Prevedenie (dizajn)
Diskusná interakcia
PoužívateľVedecká prácaDizajnDiskusná interakcia
Príspevok ešte nebol hodnotený

VPLYV TYMOLOVEJ SUPLEMENTÁCIE NA ANTIOXIDAČNÚ A IMUNITNÚ ODPOVEĎ KRÁLIKOV

Radoslava Ščišláková1 , Iveta Plachá2 , Kristína Bačová , Janka Poráčová , Vincent Sedlák ,
1 Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra biológie, Prešov, Slovensko
2 Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, Centrum biovied SAV, Košice, Slovensko
scislakova.radka@gmail.com

Úvod do problematiky: Fytoaditíva, medzi ktoré zaraďujeme aj fenolovú zlúčeninu tymol, svojimi priaznivými účinkami pozitívne ovplyvňujú zdravotný stav zvierat [1]. Ich aplikácia vo výžive zvierat predstavuje problematiku, ktorá je riešená na celosvetovej úrovni [2]. Dôležitým faktorom je určenie vhodnej koncentrácie pri ich podávaní do bazálnej diéty. Tymol ako prírodné aditívum predstavuje adekvátnu náhradu antibiotík či iných syntetických aditív ako stimulátorov rastu. Pôsobí ako antioxidant, čím sa zúčastňuje na vychytávaní voľných radikálov, a tak bráni v rozšírení oxidačného poškodenia v organizme [3]. Jeho imunostimulačné účinky pôsobia aj na zlepšenie efektivity imunitných reakcií v živom organizme [4].

Cieľ práce: Sledovanie vplyvu tymolu počas jeho dlhodobej aplikácie do bazálnej diéty králikov na antioxidačnú a imunitnú odpoveď v ich organizme.

Metódy: Zvieratá boli rozdelené do kontrolnej a pokusnej skupiny. Pokus trval 28 dní.  Kontrolná skupina dostávala bazálnu diétu a pokusná bazálnu diétu s prídavkom tymolu 250 mg/kg krmiva po dobu 21 dní a nasledujúcich 7 dní bola pokusná skupina bez prídavku tymolu. Osem zvierat z každej skupiny (n=8) bolo odporazených po 21 a 28 dňoch. V črevnej stene sme stanovili koncentrácie imunoglobulínu A (IgA) pomocou kompetitívnej ELISA metódy spektrofotometicky. Koncentráciu antioxidačného parametra malondialdehydu (MDA) v pečeni sme stanovili modifikovanou fluorometrickou metódou. Na štatistické vyhodnotenie výsledných hodnôt sme použili Kolmogorov-Smirnov test normality a Mann-Whitneyho U test, pričom výsledky sú prezentované ako priemerná hodnota (± SD).

Výsledky: Počas 21 dňovej periódy pridávania tymolu do krmiva sme v pokusnej skupine v porovnaní s kontrolnou skupinou zaznamenali signifikantne zvýšenú koncentráciu IgA v črevnej stene (21,06 ± 7,01 vs. 12,2 ± 5,27 μg/g; p<0,05). Po 7 dňoch bez prídavku tymolu sme nezaznamenali žiadne významné rozdiely medzi skupinami. Koncentrácie MDA v pečeni v priebehu obidvoch periód neboli štatisticky významne ovplyvnené.

Poďakovanie: 

Poďakovanie patrí Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat, Centrum biovied SAV, v.v.i. za materiálnu a finančnú pomoc, ktorá bola poskytnutá ústavom v priebehu realizácie výskumu. Práca bola podporená grantom – Vedecká grantová agentúra MŠVV a Š SR a SAV (VEGA 1/0069/22 a VEGA 2/0009/20). 

Zdroje: 

[1] LUPU, A. et al. Chemical and nutritional properties of potential phytoadditives used in animal nutrition. 2019. 62(1): 63-68.
[2] BACOVA, K. et al. Effect of Sustained Administration of Thymol on Its Bioaccessibility and Bioavailability in Rabbits. 2021. 11(9): 2595.
[3] MISHRA, T. et al. Phytotherapeutic antioxidants. 2019. 11(2): 96-100.
[4] SALEHI, B. et al. Thymol, thyme, and other plant sources: Health and potential uses. 2018. 32(9): 1688-1706.

Diskusia

Dobrý deň,

 

mohli by ste nám bližšie popísať Vaše grafy, lebo v niektorých mi chýba vzorka 1, zároveň nevieem čo vzorka 1 vlastne je, nie sú tam vyznačené SD, teda nevieme či ide o jedného potkana, súbor potkanov, koľko ich bolo v danom experimente. Ak by ste mohli tieto veci trochu bližšie popísať.

 

Ďakujem

Dobrý deň, 

v experimente bolo zahrnutých 48 králikov oboch pohlaví, ktoré boli náhodne rozdelené do dvoch experimentálnych skupín - kontrolnej a pokusnej. Po 28 dňoch, teda na konci experimentu bolo za dodržania humánnych podmienok odporazených 8 zvierat z každej skupiny, ktoré predstavujú jednotlivé vzorky. Hodnoty niektorých vzoriek nie sú uvedené, kedže došlo k ich znehodnoteniu počas analýz, pravdepodobne v procese homogenizácie tkaniva. Výsledné hodnoty sú prezentované ako priemerná hodnota koncentrácií (± SD).