Abnormálne správanie mláďat po prenatálnom ovplyvnení vitamínom A

Abnormálne správanie mláďat po prenatálnom ovplyvnení vitamínom A

Celkové hodnotenie

Vedecká práca
100%
Prevedenie (dizajn)
100%
Diskusná interakcia
PoužívateľVedecká prácaDizajnDiskusná interakcia
Bc. Martina Zaťková100%100%-
RNDr. Terézia Kisková PhD.100%100%-
RNDr. Katarína Jašková100%100%-
ISBN: 978-80-970712-6-4

Abnormálne správanie mláďat po prenatálnom ovplyvnení vitamínom A

Lenka Tomášová1 , Natália Hvizdošová1 , Beňadik Šmajda2 , Darina Kluchová1
1 Ústav anatómie, Lekárska fakulta, Univerzita P. J. Šafárika, Košice, Slovensko
2 Ústav biologických a ekologických vied, Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Slovensko
lenka.tomasova@upjs.sk

Vitamín A plní v organizme mnoho dôležitých úloh. Je nevyhnutné dbať na to, aby organizmus prijímal adekvátne množstvá tohto vitamínu. Jeho nedostatok, ale aj nadbytok môže viesť k vzniku rôznych porúch a ochorení. Obzvlášť nebezpečné je užívanie vysokých dávok vitamínu A počas gravidity, čo môže viesť k vzniku rôznych malformácií (1) a porúch kardiovaskulárneho a nervového systému plodu (2,3). Poškodenie nervového systému sa často prejavuje poruchami správania. V tejto práci sme sa zamerali na zistenie účinkov prenatálne podávaného vitamínu A na vrodené formy správania u trojtýždňových mláďat. Za týmto účelom sme samiciam na 14. – 16, deň gravidity podávali i.p. kyselinu retinovú, metabolit vitamínu A, o dávke 1 mg/kg hmotnosti. Trojtýždňové potomstvo týchto matiek sme následne otestovali v teste otvoreného poľa a vo vyvýšenom krížovom labyrinte, kde sme zaznamenávali základné prejavy vrodeného správania - pohybovú a exploračnú aktivitu a emocionálne správanie. Výsledky testov ukázali, že zvýšené dávky vitamínu A aplikované počas vnútromaternicového vývinu poškodzujú pohybovú aktivitu zvierat, ale nemajú vplyv na exploračné správanie. Zároveň sme zaznamenali nežiadúci vplyv vitamínu A na emocionálne správanie mláďat. V obidvoch behaviorálnych testoch zvieratá vystavené pôsobeniu vitamínu A vykazovali známky zvýšenej miery úzkosti a strachu. Naše výsledky poskytujú dôkazy o tom, že vyššie dávky vitamínu A prijímané počas gravidity vyvolávajú poruchy jednotlivých typov vrodeného správania, čo indikuje poškodenie nervového systému

Poďakovanie: 

Práca bola podporená grantom VEGA č. 1/0154/11 Ministerstva školstva Slovenskej republiky a grantami 12/GSD/2012 a VVGS-2013-106 Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach.

Zdroje: 

(1) Inomata T., Kiuchi A., Yoshida T., Hisamatsu S., Takizawa A., Kashiwazaki N., Akahori F., Ninomiva H.: Hypervitaminosis A resulting in DNA aberration in fetal transgenic mice (Muta Mouse). Mutat Res. 2005; 586 (1): 58 – 67
(2) Melissa C. Colbert: Retinoids and cardiovascular developmental defects. Cardiovascular toxicology 2002; 2 (1): 25-39
(3) Maden M. Retinoic acid in the development, regeneration and maintenance of the nervous system. Neuroscience 2007; 8: 755-765.

Diskusia

Krásna práca. Chcem sa opýtať, aké dávky vitamínu A by človek nemal prekročiť, aby sa mu nestalo to, že sa postupne "predávkuje"?

Dobrý deň, chcem sa spýtať aká veľké boli sledované skupiny, čo sa týka počtu jedincov?Možnože som tento údaj prehliadla. Tiež sa chcem spýtať či bolo testovanie opakované?