Nezávislé vyhodnotenie zabezpečenia kontroly kvality brachyterapie s vysokým dávkovým príkonom

Nezávislé vyhodnotenie zabezpečenia kontroly kvality brachyterapie s vysokým dávkovým príkonom

Sekcia: 
Rok:
2023

Celkové hodnotenie

Vedecká práca
75%
Prevedenie (dizajn)
75%
Diskusná interakcia
PoužívateľVedecká prácaDizajnDiskusná interakcia
Mgr. Viktória Fedorová100%100%-
Bc. Jana Bugajová100%100%-

Nezávislé vyhodnotenie zabezpečenia kontroly kvality brachyterapie s vysokým dávkovým príkonom

Kristína Rafajová1 , Iveta Waczulíková2 , Jozef Grežďo3 ,
1 Katedra jadrovej fyzika a biofyziky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
2 Oddelenie biomedicínskej fyziky, Katedra jadrovej fyzika a biofyziky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
3 Oddelenie klinickej rádiofyziky, Onkologický ústav svätej Alžbety, s.r.o. Heydukova 10 812 50 Bratislava
rafajova17@uniba.sk

Brachyterapia je efektívna liečebná metóda, ktorá sa využíva pri liečení onkologických ochorení samostatne alebo v kombinácii s inými typmi liečby (externá rádioterapia, chirurgia, chemoterapia). V tejto práci sme sa venovali konkrétne brachyterapii s vysokým dávkovým príkonom (HDR, z angl. High Dose Rate), pri ktorej je nádor ožiarený krátkodobo a pacient nie je nosičom rádioaktívneho materiálu. Na bezpečné a presné dodanie dávky pomocou HDR brachyterapie je nevyhnutné zvážiť mnohé aspekty, ktoré sú potrebné ako pre pacienta, tak aj pre zdravotnícky personál, či životné prostredie. Z tohto dôvodu je dôležité disponovať komplexným programom zabezpečenia kvality (QA, quality assurance). QA je teda nevyhnutnou súčasťou a nutnou povinnosťou každej rádioterapeutickej kliniky. V uvedenej práci sme sa zamerali najmä na kontrolu QA na Onkologickom ústave sv. Alžbety (OÚSA) a jej súvisom s využitím 2D array MatriXX Evolution dozimetra. Proces plánovania liečby/ožiaru pacienta je veľmi zložitým procesom a preto vznikla na OÚSA požiadavka na vytvorenie systému, ktorým by sme mohli skontrolovať celý tento proces a tak sa vyhnúť nežiaducim chybám, ktoré v procese vznikajú. 2D array MatriXX Evolution dozimeter spolu s vhodne vytvorenými fantómami túto požiadavku spĺňali a stali sa tak dostatočným prostriedkom pre kontrolu kvality aj na potenciálne príbuzných pracoviskách. V práci sme predstavili ucelený pohľad na budovanie procesu QA na HDR brachyterapii OÚSA. V praktickej časti sú vysvetlené otázky rozlíšenia dozimetra MatriXX, spôsob ako je možné merať na tomto dozimetri dávku, či jej dlhodobú stabilitu v priebehu niekoľkých rokov. 
Záverom práce bola optimalizácia vybraných ožarovacích plánov s cieľom zníženia nepresností meraní.

Poďakovanie: 

Predovšetkým by som sa chcela veľmi pekne poďakovať môjmu školiteľovi Mgr. Jozefovi Grežďovi, PhD., za jeho  vedenie, pripomienky, návrhy a cenné rady. Moje poďakovanie tiež patrí doc. RNDr. Ivete Waczulíkovej, PhD. ktorá bola pre mňa dôležitou osobou najmä pri štatistickom spracovaní dát. Dôležitými osobami pri meraniach boli tiež fyzici a doktori na OÚSA. Ďakujem za ústretovosť a ľudskosť ako aj príjemnú atmosféru, ktorá bola na pracovisku vždy prítomná. Analýza dát bola podporená projektom APVV SK-BY-RD-19-0019.

Diskusia

Ad: zabezpečenie kontroly kvality

Ďakujeme za pekný príspevok do sekcie Biofyzika, ktorý má, z povahy veci, aplikačné využitie.  Keďže mi v abstrakte a závere trochu chýba zhodnotenie výsledkov vo vzťahu zabezpečeniu kontroly kvality zmienenej v názve príspevku, rada by som poprosila v tomto zmysle o zhrnutie. Bola z medicínskeho pohľadu zabezpečená požadovaná a naplánovaná terapeutická dávka? Mali zistené odchýlky klinický / praktický význam? Ďakujem. iwa 

Dobrý deň, pani docentka, 

ďakujem za otázku. 

Vyhodnotenie výsledkov z retrospektívnych meraní počas mesačných kontrol bolo vykonané z pohľadu troch plánov - plánu dlhodobej stability dávky, plánu, ktorý simuloval štandardnú prípravu plánov na OÚSA a plánu, v ktorom sme nastavili čas zotrvania žiariča na pozíciach na tri sekundy. Pri pláne dlhodobej stability dávky a pláne, v ktorom sme nastavili čas zotrvania žiariča na tri sekundy bola šírka 95 % intervalu spoľahlivosti v rámci 5 % kritéria merateľnosti dávky uvádzanej v literatúre. Zabezpečenie kvality z medicínskeho pohľadu bolo v tomto zmysle teda zabezpečené. Pri pláne, ktorý simuloval štandardnú prípravu plánov sme zaznamenali najväčšiu variabilitu meranej dávky, čo je v súlade s našimi očakávaniami nakoľko tento plán zahŕňa všetky možné nepresnosti, ktoré môžu v procese tvorby plánu vznikať.  Z hľadiska verifikácie pozície sme dokázali detekciu žiariča dozimetrom MatriXX na úrovni milimetra a teda týmto dozimetrom zabezpečíme kontrolu kvality plánov s presnosťou na 1mm. Pre verifikáciu reálnych plánov slúži fantóm so štyrmi katétrami (fantóm BF2). Po ožiarení tohto fantómu ľubovoľným plánom môžeme gama analýzou hodnotiť plány z hľadiska veľkosti dávky a správnej pozície žiariča. Tento fantóm zároveň slúži práve na kontrolu správnej definície katétrov, aby sme sa mohli vyhnúť možným vneseným chybám a nepresnostiam do procesu liečby pacienta.

 

Pri plánoch, v ktorých sme sa snažili o elimináciu nepresnosti, ktorá vzniká rozdielnym zaokrúhľovaním softvéru v ožarovni a plánovacieho softvéru nemajú zistené odchýlky klinický/praktický význam, nakoľko sa táto nepresnosť nedá odstrániť. Keďže liečba pacienta je frakcionovaná, pri niektorých ožiaroch dostane pacient trochu nižšiu a trochu vyššiu dávku ako je jeho predpísaná dávka. Táto dávka sa však od predpísanej veľmi nelíši a cieľová dávka sa napokon vykompenzuje. 

Ďakujem za podrobnú odpoveď a prajem všetko dobré v ďalšom profesijnom smerovaní.

iw

Prajeme pekný deň, Vážená pani Rafajová, dovoľte mi v mene celého organizačného tímu Preveda pogratulovať Vám k skvelému úspechu.

V aktuálnom ročníku konferencie sme vašu štúdiu vybrali medzi ocenené práce. Prajeme Vám a celému autorskému kolektívu veľa úspechov v napredovaní vášho výskumu. Držíme Vám palce a veríme, že sa s nami vy, prípadne vaši kolegovia podelíte so skvelými výsledkami aj v ďalších ročníkoch Interaktívnej Konferencie Mladých Vedcov. Ešte raz gratulujeme!

V priebehu najbližších týždňov Vám zašleme výhru v podobe malého darčeka. Tím OZ Preveda!

Kliknutím na odkaz si môžete stiahnuť diplom.