Obezita ako jeden z rizikových faktorov arteriálnej hypertenzie

Obezita ako jeden z rizikových faktorov arteriálnej hypertenzie

Celkové hodnotenie

Vedecká práca
100%
Prevedenie (dizajn)
100%
Diskusná interakcia
100%
PoužívateľVedecká prácaDizajnDiskusná interakcia
Bc. Katarína Jurenková100%100%100%
Bc. Monika Majerčíková100%100%-
ISBN: 978-80-972360-1-4

Obezita ako jeden z rizikových faktorov arteriálnej hypertenzie

Mariana Hrabčáková1 , Janka Poráčová , Marta Mydlárová Blaščáková , Vincent Sedlák , Mária Konečná , Zuzana Gogaľová , Mária Majherová
1 Prešovská univerzita v Prešove, Prešov, SR
mariana.hrabcakova@gmail.com

Arteriálna hypertenzia patrí k závažným kardiovaskulárny ochoreniam, ktorá vedie k mortalite a morbidite jedincov. V Slovenskej republike trpí aretriálnou hyrtenziou 40 % populácie. Jedným z hlavných rizikových faktorov vzniku a progresie arteriálnej hypertenzie je obezita. Celosvetovo dosahuje obezita pandemické rozmery a v  súčasnosti narastá počet ľudí trpiacich nadváhou, čo spôsobuje až 20 % zvýšenie vzniku arteriálnej hypertenzie. Alterácia sekrécie angiotenzínu II a aldosterónu pri abdominálnej obezite sú zodpovedné za nárast hodnôt krvného tlaku. Výskumný súbor v našej štúdii tvorilo 40 žien, vo vekovom rozpätí 30 - 75 rokov. Sledovaný súbor pacientov pozostával z 20 žien s diagnostikovanou arteriálnou hypertenziou a kontrolný súbor tvorilo 20 žien. Celkový súbor jedincov pochádzal z  okresu Bardejov. V štúdii sme sa zamerali na vplyv obezity ako jeden z rizikových faktorov  vzniku a rozvoja arteriálnej hypertenzie. Jednotlivé parametre (telesná výška, hmotnosť, BMI, obvod pása, obvod bokov, WHR a krvný tlak) sme porovnávali v rámci  jednotlivých skupín s využitím Shapiro-Wilkov testu, Pearsonov korelačného koeficientu a parametrického nepárového t-testu. Parametrický nepárový t-test potvrdil signifikantné rozdiely vo všetkých sledovaných parametroch, okrem telesnej výšky (p>0,01, p>0,05). Významné signifikantné rozdiely sa potvrdili v priemeroch krvného tlaku – systola (kontrolná skupina = 119,2 mmHg; ženy s AH = 139,8 mmHg) a diastola (kontrolná skupina = 74,5 mmHg; ženy s AH = 86,4 mmHg). Zistili sme, že čím menší obvod pásu a nižšiu hodnotu WHR má pacient trpiaci arteriálnou hypertenziou, tým má vyššie hodnoty diastolického krvného tlaku. V kontrolnej skupine pri náraste diastolického krvného tlaku narastajú aj hodnoty obvodu pása a WHR.

Kľúčové slová: arteriálna hypertenzia, obezita, BMI, WHR.

Poďakovanie: 

Práca bola finančne podporená projektom OPV-2012/1.2/05-SORO, ITMS 26110230100, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, projekt ITMS: 26110230119 a projektom "Rozvoj výskumnej a technickej infraštruktúry PU", ITMS: 003PU-2-3/2016.

Zdroje: 

Dua, S. et al. (2014). Body Mass Index Relates To Blood Pressure Among Adults. North American Journal of Medical Science, 6,89 – 95, DOI: 10.4103/1947-2714.127751. Dostupné z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3968571/
Fábryová, Ľ. (2015). Epidemiológia a zdravotné dôsledky obezity. Via practica, 12, 8 – 14. Dostupné z: http://www.solen.sk/pdf/f5c87f2dffc7acc14ca813b06b8d8b4e.pdf
Filipová, S., Dukát, A., Foltán, V., Gajdošík, J. a Jonáš, P. (2014). Štandardný diagnostický terapeutický postup. 59. metodický list racionálnej farmakoterapie – Artériová hypertenzia. Herba, 17, 1 – 16.
Haque, M. and Jahan, W. (2015). A study of Relationship of Waist Circumference and Waist-to-Hip Ratio with Blood Pressure Levels in Young Obese Adults. International Journal of Innovative research & development. 4, 31 – 34. Dostupné z: http://www.ijird.com/index.php/ijird/article/viewFile/70163/55010
Horáková, K. (2015). Ako mať zdravé srdce a cievy v každom veku.- Nehrozí vám infarkt? Porážka? Bratislava: Plat4M Books
Krahulec. B., Fábryová, Ľ., Holéczy, P. a Klimaš, I. (2014). Klinická obezitológia. Brno: Facta medica
Marko, P. (2013). Terapia obezity v praxi všeobecného lekára pre dospelých. Via Practica, 10, 69 –  74. Dostupné z: http://www.solen.sk/pdf/1b7974437785d4acc8d4889555be9c37.pdf
Mungreiphy, N. K., Kapoor, S. and Sinha, R. (2011). Assocation between BMI, Blood Pressure, and Age: Study among Tangkhul Naga Tribal Males of Northeast India. Journal of Antropology. 11, 6. Dostupné z: https://www.hindawi.com/journals/janthro/2011/748147/
Pantelić, S. et al. (2013). Relationship between physical fitness, bmi, whr and hypertension in elderly men and women. Zdravsteno Varstvo, 52, 275 – 284. DOI: 10.2478/sjph-2013-0028. Dostupné z: https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/sjph.2013.52.issue-4/sjph-2013-0028/sjph-2013-0028.pdf
Seifert, B.  et al. (2013). Všeobecné praktické lékářství. Praha: Galen.
Smetanová, V. (2010). Vysoký krvný tlak. Bratislava: Herba.
Sninčák, M. (2013). Artériová hypertenzia: súčasné klinické trendy. Lekárske listy. Dostupné z: https://www.upjs.sk/public/media/7402/2013-11-21%20LEKARSKE%20LISTY%20-%20Arteriova%20hypertenzia.pdf
Veselí, J. and Václavík, J. (2013). Patofyziologie a klinická fyziologie krevního obehu. 3. Hyperkinetická cirkulace, arteriální hypertenze. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. Dostupné z: http://pfyziollfup.upol.cz/castwiki2/ebooks/09/flipviewerxpress.html
WHO. 2013. A global brief of hypertension. Silent killer, global public health crisis.   Dostupné z: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/79059/1/WHO_DCO_WHD_2013.2_eng.pdf?ua=1
WHO. 2016. Obesity and overweight. Dostupné z: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/
Winnicki M., Bonso, E., Dorigatti F. et al. (2006). Vliv snížení hmotnosti  na krevný tlak  po 6 letech sledování u hypertenze 1.stupně. In: Townsed et al. (2009). Hypertenze-současný výzkum. Praha: Triton.

Diskusia

Dobry den,

chcela by som sa opytat, preco ste sa vo vasej studii zamerali na cisto zensky subor? dakujem za odpoved :)

Dobrý deň,
zatiaľ to bola len modelová štúdia, ale v budúcnosti sa chceme venovať aj mužom, aj ženám :)

Dobrý deň,
zatiaľ to bola len modelová štúdia, ale v budúcnosti sa chceme venovať aj mužom, aj ženám :)