Selektívne sorbenty pre extrakciu látok – vplyv spôsobu prípravy na sorpčné vlastnosti a aplikovateľnosť pre prípravu vzoriek na analýzu

Selektívne sorbenty pre extrakciu látok – vplyv spôsobu prípravy na sorpčné vlastnosti a aplikovateľnosť pre prípravu vzoriek na analýzu

Sekcia: 
Rok:
2023

Celkové hodnotenie

Vedecká práca
75%
Prevedenie (dizajn)
75%
Diskusná interakcia
67%
PoužívateľVedecká prácaDizajnDiskusná interakcia
RNDr. Marek Hupian100%100%-
Ing. Zuzana Brnoliaková PhD.100%100%100%

Selektívne sorbenty pre extrakciu látok – vplyv spôsobu prípravy na sorpčné vlastnosti a aplikovateľnosť pre prípravu vzoriek na analýzu

Andrea Špačková1 , Sandra Solčianska , Katarína Hroboňová
1 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Ústav analytickej chémie, Radlinského 9, 812 37, Bratislava
andrea.spackova@stuba.sk

Cieľom práce bolo pripraviť, testovať sorpčné vlastnosti a zhodnotiť možnosti použitia molekulárne potlačených sorbentov (MIP- molecularly imprinted polymer) pripravených dvoma spôsobmi. Laboratórne pripravené sorbenty sa syntetizovali blokovou polymerizáciou (MIP) a polymerizáciou na magnetickom nosiči (MMIP). Templát bol v oboch prípadoch rovnaký, D-pantenol. Polymerizačná zmes obsahovala monomér (kyselina metakrylová, akrylamid alebo 4-vinylpyridín), porogénne činidlo (metanol alebo chloroform), sieťovacie činidlo (etylénglykoldimetakrylát) a iniciátor polymerizácie (azoizobutyronitril). V prípade magnetických polymérov sa polymerizácia uskutočnila v prítomnosti magnetických častíc. Z výsledkov testovania sorpčných vlastností vyplynulo, že najvhodnejšie MIP pripravené oboma spôsobmi vznikli polymerizáciou zmesi 4-vinylpyridín a metanol (špecifická sorpčná kapacita: 42 µg/g (MIP) a 320 µg/g (MMIP)). Pripravené MIP dosahovali vysokú selektivitu pre D-pantenol a boli neselektívne pre kyselinu pantoténovú. Použiteľnosť pripravených sorbentov sa testovala pre extrakciu tuhou fázou vo forme kolónok (MIP) a vsádzkovým spôsobom s oddeľovaním fáz pomocou magnetu (MMIP). Výťažnosti MIP-SPE bola 79,1 % a pre MMIP-SPE 85,8 %, RSD < 5 %. Účinnosť extrakcie s MIP sa porovnala s  komerčne dostupnými SPE sorbentami a preukázala sa vhodnosť MIP-SPE pre selektívnu sorpciu vybraného analytu. Navrhnuté postupy extrakcie s laboratórne pripravenými sorbentami pre SPE sú rozdielne aplikovateľné. MIP-SPE v kolónke je vhodnejší pre menej viskózne vzorky, naopak magnetická MIP-SPE je použiteľná aj pre viskóznejšie vzorky.

Poďakovanie: 

Práca bola finančne podporená grantom Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied (grant č. VEGA 1/0159/20) a projektom Mladých výskumníkov na FCHPT STU v Bratislave (Príprava, hodnotenie  niektorých vlastností a aplikovanie polymérnych sorbentov v analýze kozmetických výrobkov).

Diskusia

Dobrý deň, prosím Vás, môžete mi priblížiť čo sú to "molekulárne potlačené sorbenty (MIP? MMIP?)", čo si mám pod tým predstaviť, akými disponujú vlastnosťami a kde v praxi je možné ich využiť? Vopred ďakujem za odpoveď, ZB

Dobrý deň, ďakujem za otázku. Polyméry s odtlačkom molekuly sú selektívne sorbenty, pri príprave ktorých sa vytvárajú dutiny tvarovo zhodné s nami zvoleným templátom. Po polymerizácii vymyjeme templát z dutín, ktoré sa vytvorili a takto pripravený sorbent je pripravený na použitie. Majú veľa výhod ako napríklad: chemická stabilita a odolnosť, tepelná odolnosť, možnosť opakovaného použitia, sú selektívne, dajú sa dlhodobo skladovať pri bežných laboratórnych podmienkach. V praxi sa môžu použiť ako SPE sorbenty, ako stacionárne fázy do chromatografických kolón. Taktiež sa nimi môže modifikovať povrch elektród alebo môžu byť použité ako nosič liečiva v medicíne (drug delivery).

Ďakujem Vám za doplňujúcu odpoveď, veľa úspechov do Vašej ďaľšej práce želá ZB :-)