Vplyv stimulácie angiotenzínových receptorov typu 2 na funkčnú obnovu po traume miechy

Vplyv stimulácie angiotenzínových receptorov typu 2 na funkčnú obnovu po traume miechy

Celkové hodnotenie

Vedecká práca
91%
Prevedenie (dizajn)
91%
Diskusná interakcia
91%
PoužívateľVedecká prácaDizajnDiskusná interakcia
PharmDr. Zuzana Michalová PhD.100%100%100%
PharmDr. Klaudia Kotorová PhD.100%100%100%
RNDr. Kamila Fabianová PhD.100%100%100%
RNDr. Erika Kellerová PhD.100%100%100%
MVDr. Eva Székiová PhD.100%100%100%
RNDr. Katarína Kiss Bimbová PhD.100%100%100%
RNDr. Jana Končeková PhD.100%100%100%
RNDr. Tomáš Kuruc PhD.100%100%100%
Ing. Veronika Šamajová100%100%100%
ISBN: 978-80-972360-8-3

Vplyv stimulácie angiotenzínových receptorov typu 2 na funkčnú obnovu po traume miechy

Jana Fedorová1 , Erika Kellerová , Jaroslav Pavel ,
1 Biomedicínske centrum SAV, v.v.i., Neurobiologický ústav, Košice
jfedorova@saske.sk

Miecha je dôležitý mediátor sprostredkúvajúci prenos informácií medzi periférnymi nervami a mozgom, a preto jej poškodenie predstavuje závažný medicínsky problém. Efektívna a klinicky akceptovaná liečba, ktorá by pacientom plnohodnotne prinavrátila stratené neurologické funkcie však pre nich stále nie je dostupná. Potenciálnym adeptom, ktorý môže prispieť k redukcii následkov traumy miechy je angiotenzínový receptor typu 2 (AT2 receptor). V tejto štúdii sme sa preto venovali účinkom farmakologickej stimulácie AT2 receptorov na funkčnú obnovu poškodenej miechy u dospelých samíc potkana kmeňa Wistar. V časovom intervale od 14. do 28. dňa po experimentálnej kompresii miechy, kedy dochádza k najvýraznejšej expresii AT2 receptorov, sme zvieratám systémovo podávali selektívny ligand CGP42112 (0,1mg/kg/deň) pomocou podkožne zavedenej osmotickej minipumpy. Počas štyroch týždňov od traumy sme u zvierat sledovali zmeny v schopnosti močenia, váhe, krvnom tlaku a rovnako testovali ich lokomočné funkcie prostredníctvom BBB skóre a motorických evokovaných potenciálov. Po stimulácii AT2 sme zaznamenali viditeľnejšiu regeneráciu motorických funkcií zadných končatín zvierat signifikantne korelujúcu s kratšou latenciou, t.j. rýchlejšou neuronálnou odpoveďou ako u zvierat s kompresiou miechy bez následnej liečby (BBB skóre: 10.4 bodov vs 9 bodov, latencia: 7.03ms vs 10.8ms). Neuroprotektívny efekt stimulácie na obnovu motorických funkcií sme potvrdili tiež prostredníctvom molekulárnych metód: real-time PCR a western blot, ktoré sme využili na analýzu génov a proteínov v tkanive poškodenej miechy dôležitých pri nervovej transdukcii (neurofilamenty, markery zrelých a nezrelých oligodendrocytov, myelínový bázický proteín) ako aj hlavného proteínu neuroregenerácie GAP43. Získané výsledky jasne preukázali priaznivý prínos stimulácie AT2 receptorov na motorickú obnovu zadných končatín zvierat, ktorá zároveň absentovala pri blokovaní receptora jeho antagonistom PD123319. Z našich výsledkov je teda evidentné, že stimuláciu AT2 receptora je možno považovať za sľubnú terapeutickú stratégiu po traume miechy podporujúcu zlepšenie funkčných neurologických výsledkov.

Poďakovanie: 

Práca bola podporená grantmi APVV-18-0163 a IMTS:313011V344.

Diskusia