jazyk / language:
INTERAKTÍVNA KONFERENCIA
MLADÝCH VEDCOV
Späť do sekcie

Odpoveď srdca na objemové preťaženie vyvolané aortokaválnou fistulou a možná kardioprotekcia angiotenzínom (1-7)


Prejsť do diskusie

Odpoveď srdca na objemové preťaženie vyvolané aortokaválnou fistulou a možná kardioprotekcia angiotenzínom (1-7)

Matúš Sýkora 1 Vojtech Krátky 2 Narcisa Tribulová 1 Barbora Kaločayová 1 Libor Kopkan 2 Barbora Szeiffová Bačová 1

1Ústav pre výskum srdca, Centrum experimentálnej medicíny, SAV, Bratislava, Slovensko
2Centrum experimentální medicíny IKEM, Praha, Česko
matus.sykora@savba.sk

Medzibunková hmota (ECM) je vysoko dynamická štruktúra, ktorá ovplyvňuje správne fungovanie rôznych tkanív. Je zapojená do bunkovej signalizácie, podieľa sa na vzniku a rozvoji patológie a jej pozitívne ovplyvnenie môže mať za výsledok zlepšenie priebehu ochorení. Patofyziológia ECM ovplyvňuje aj medzibunkovú komunikáciu, čo má v srdci za následok vznik rôznych arytmií. V tejto štúdii sme sa zamerali na signalizačné dráhy zapojené v srdcovej štrukturálnej remodelácii vplyvom objemového preťaženia a zároveň sme testovali možnosti kardioprotektívneho vplyvu angiotenzínu (1-7) (Ang (1-7)). Ako experimentálny model objemového preťaženia sme zvolili model aortokaválnej fistuly (ACF), kde sme sa zamerali na kompenzačnú fázu srdcového zlyhávania. U samcov potkanov vo veku 8 týždňov, z normotenzného kmeňa Hannover Spraque-Dawley (HSD), hypertenzného kmeňa Ren-2 transgénnych potkanov (TGR) a transgénnych potkanov exprimujúcich fúzny proteín produkujúci angiotenzín (1-7) (TGR(A1-7)3292) sme operačne vytvorili ACF. Po 5 týždňoch boli zvieratá dekapitované a boli im odobrané vzorky tkaniva srdca. Vzorky tkanív pravej a ľavej komory srdca boli použité na biometrické, biochemické, proteomické a mikroskopické analýzy. Pomer hmotností srdca s dĺžkou tíbie nepreukázal rozdiely medzi normotenznými HSD a hypertenznými jedincami po ACF, avšak potkany TGR(A1-7)3292 mali výrazne menšiu hypertrofiu oproti HSD a TGR po ACF. Hydroxyprolín bol zvýšený v skupine TGR ACF v oboch srdcových komorách a v pravej komore ho výrazne znižoval Ang (1-7) oproti TGR ACF. V nami vybraných proteínoch, skupine proteínkináz C (PKC) α, δ, ε, matrix metaloproteináze 2 (MMP-2), SMAD2/3, konexíne 43 (Cx43) a jeho fosforylovanej forme (pCx43) nastali zmeny v proteínových hladinách, či už vplyvom hypertenzie po ACF, a vo viacerých prípadoch sa nám potvrdil kardioprotektívny účinok Ang (1-7). PKCα a PKCδ vykazovali v oboch komorách zníženie v skupine TGR ACF  oproti HSD ACF a zníženie v skupine TGR(A1-7)3292 ACF oproti HSD a TGR po ACF. Aktivita MMP-2 mala v ľavej aj pravej komore znížený trend v skupine TGR a TGR(A1-7)3292 po ACF oproti HSD ACF. Rovnaká zmena prebehla aj v expresii proteínu MMP-2 v pravej komore, na rozdiel od ľavej komory, kde ku zmene nedošlo. V pravej komore došlo k zníženiu expresie proteínu SMAD2/3 v skupine TGR(A1-7)3292 ACF oproti HSD a TGR po ACF. Expresia proteínu HSP70 bola znížená rovnako v oboch komorách v skupine TGR(A1-7)3292 ACF oproti HSD a TGR po ACF. Cx43 a pCx43 vykazovali veľmi podobný trend v oboch komorách, a to zvýšenie v skupine TGR ACF oproti HSD ACF, a TGR(A1-7)3292 ACF oproti HSD a TGR po ACF. Zmeny intenzity imunofluorescenčného signálu Cx43 boli podobné ako nameraná expresia Cx43. Na základe získaných výsledkov možno konštatovať, že pravá komora je výraznejšie postihnutá ACF a endogénna tvorba Ang (1-7) zmiernila zmeny sledovaných proteínov a remodeláciu ECM, vyvolané objemovým preťažením.

VEGA2/0158/19, VEGA2/0002/20, APVV-19-0317, APVV 15-0119 and EU ITMS 26230120009.
Zdá sa, že Váš internetový prehliadač nepodporuje prehliadanie PDF dokumentov.
Pre zobrazenie súboru je potrebné maš nainštalovaný Adobe Reader.

Diskusia

Diskusia je zatiaľ prázdna, buďte prvý komentujúci
Naši partneri
Generálny partner

Partneri
Špeciálne poďakovanie
Mediálni partneri
Inzercia zadarmo
Usporiadateľ