Zborníky abstraktov

Názov Sekcia Rok
Analýza vybraných mikroRNA u pacientov s kolorektálnym tumorom Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika 2016
Biofyzikálne metódy využívané vo výskume kardioprotekcie Otvorená sekcia pre študentov 2016
Effect of levamisole on cell behaviour Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika (klinické štúdie) 2016
Expresia hodinových génov cry1 a cry2 a miRNA-21, miRNA-31 a miRNA-142 v ľudskom kolorektálnom karcinóme Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika 2016
Vplyv solubilizácie minoxidilu v mikroemulziách na jeho in vitro liberáciu a ex vivo permeáciu Organická, bioorganická a farmaceutická chémia, farmakológia 2016
Porovnanie účinnosti rôznych typov atraktantov pri odchytoch komárov (Diptera: Culicidae) Ekológia a environmentalistika 2016
Kultivovateľné bakteriálne spoločenstvá v pôde a produkcia „Extracellular Polymeric Substances“ Otvorená sekcia 2016
Úloha reaktívnych foriem kyslíka v regulácii krvného tlaku v experimentálnom modeli akútneho „air-jet“ stresu Biofyzika, matematické modelovanie, bioštatistika 2016
Význam vybraných minerálov a vitamínov u pacientov s diagnózou agresívnej parodontitídy Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika (klinické štúdie) 2016
Charakterizácia a identifikácia koliformných baktérií rezistentných voči triklozánu izolovaných zo stabilizovaného kalu Ekológia a environmentalistika 2016
Kľúčové odor-aktívne zlúčeniny vybraných slovenských odrôd semena maku siateho (Papaver somniferum L.) Biotechnológie a potravinárske technológie 2016
Nový druh plachtárky Erigonoplus foveatus na Slovensku (Araneae, Linyphiidae) Ekológia a environmentalistika 2016
Neuronálne a behaviorálne zmeny u prenatálne ožiarených potkanov po podávaní melatonínu Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika 2016
Antifungálny potenciál hrubých proteínových extraktov listov tabaku transformovaného génom chitinázy z rosičky okrúhlolistej (Drosera rotundifolia L.) Biotechnológie a potravinárske technológie 2016
Vplyv ATO na produkciu exozómov u bunkových línií A375 a BOWES Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika 2016
Determinanty rozvoja extranodulárnej formy non-Hodgkinovho lymfómu v oblasti očnice Otvorená sekcia pre študentov 2016
Potenciostaticky pripravené strieborné nanoštrukturované povrchy a ich aplikácia v SERS analýze Využitie inštrumentálnych metód v analýze biologicky významných látok 2016
Využitie katalýzy vodíkovými interakciami v syntéze spirocyklických oxindolov Organická, bioorganická a farmaceutická chémia, farmakológia 2016
Štúdium redoxnej regulácie mitochondriových chloridových kanálov kardiomyocytov Otvorená sekcia pre študentov 2016
Účinok hyperosmotického stresu na radiálny rast Fusarium oxysporum Biotechnológie a potravinárske technológie 2016
Nahradenie esenciálneho génu Lol CDE z P. aeruginosa do E. coli Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika 2016
Antioxidačná aktivita indolových zlúčenín a jej vplyv na chemopreventívnu resp. chemoterapeutickú aktivitu Organická, bioorganická a farmaceutická chémia, farmakológia 2016
Využitie Kollidon SR pri formulácii hydrofóbnej matricovej tablety s obsahom pramipexolu hydrochloridu Organická, bioorganická a farmaceutická chémia, farmakológia 2016
Štúdium glykozylačných zmien biomarkerov kolorektálneho karcinómu pomocou glykoproteínovej microarray využívajúcej lektíny Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika (klinické štúdie) 2016
Proteomická analýza mononukleárnych buniek periférnej krvi pacientky s karcinómom prsníka po chemoterapii Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika (klinické štúdie) 2016
Vplyv využívania pôd na stabilitu pôdnych agregátov na lokalite Malejov Ekológia a environmentalistika 2016
Mikroskopické huby pôd pokalamitných území Tatranského národného parku Ekológia a environmentalistika 2016
Základné pedologické charakteristiky vybraných typov pôd Podunajskej nížiny Ekológia a environmentalistika 2016
Hypoxia-induced CA IX cooperates with elements of glycolytic metabolism in tumor cells Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika 2016
Neionizujúce elektromagnetické žiarenie a jeho tepelný efekt na semenníky juvenilných potkanov Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika 2016
Pôsobenie PPARγ v hypertenzii u mladých a dospelých spontánne hypertenzných potkanov Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika 2016
Štruktúra príjmov miestnej samosprávy podľa veľkostnej kategórie obcí v rokoch 2012-2014 Otvorená sekcia 2016
Enzymatické acetylácie prekurzorov fenylpropanoidných glykozidov Organická, bioorganická a farmaceutická chémia, farmakológia 2016
Vitamín D status u pre a postmenopauzálnych žien vo vzťahu k obezite a vybraným kardiometabolickým parametrom Otvorená sekcia pre študentov 2016
Deaminácia cytozínových báz na deoxyuracil komplikuje sekvenovanie FFPE materiálu pomocou aj Sangerovej metódy aj pri sekvenovaní druhej generácie Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika 2016
Príprava vektora na expresiu alkohol dehydrogenázy s N-terminálnym glykozylačným miestom v Escherichia coli Otvorená sekcia pre študentov 2016
Hladiny vybraných pterínov v moči pacientok s nádorovým ochorením vaječníkov Otvorená sekcia pre študentov 2016
Zhodnotenie májovej singularity - Pankrác, Servác, Bonifác a Žofia Ekológia a environmentalistika 2016
Účinok Aronia melanocarpa na kardiovaskulárny systém potkanov Otvorená sekcia pre študentov 2016
Porovnanie schopnosti biovolatilizácie arzénu a antimónu prostredníctvom mikroskopickej huby Aspergillus niger a autochtónnej mikroflóry v laboratórnych podmienkach Ekológia a environmentalistika 2016

Stránky