Vzťah medzi CDK1 rs2448343 polymorfizmom a rizikom vzniku karcinómu prostaty u slovenských mužov

Vzťah medzi CDK1 rs2448343 polymorfizmom a rizikom vzniku karcinómu prostaty u slovenských mužov

Celkové hodnotenie

Vedecká práca
93%
Prevedenie (dizajn)
93%
Diskusná interakcia
94%
PoužívateľVedecká prácaDizajnDiskusná interakcia
Mgr. Jaroslava Gužiková100%100%100%
Mgr. Ľuboš Hudák100%100%100%
MVDr. Monika Líšková100%100%100%
Mgr. Márk Híveš PhD.100%100%100%
Mgr. Nikola Klištincová100%100%100%
Mgr. Veronika Kucháriková100%100%100%
Ing. Katarína Lešková Majdová100%100%100%
Mgr. Bibiána Baďurová100%100%100%
Mgr Alexandra Burdová100%100%100%
RNDr. Monika Švecová100%100%100%
Mgr. Klaudia Híveš Holečková100%100%100%
Ing. Zuzana Brnoliaková PhD.80%80%100%
Mgr. Mária Bencúrová100%100%100%
Mgr. Ihar Karatkevich100%100%100%

Vzťah medzi CDK1 rs2448343 polymorfizmom a rizikom vzniku karcinómu prostaty u slovenských mužov

Martina Knoško Brožová1 , Márk Híveš1 , Jana Jurečeková1 , Marta Vilčková1 , Ján Kliment2 , Róbert Dušenka2 , Daniel Evin1,3 , Monika Kmeťová Sivoňová1
1 Ústav lekárskej biochémie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika
2 Urologická klinika, Univerzitná nemocnica Martin, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika
3 Klinika nukleárnej medicíny, Univerzitná nemocnica Martin, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika
brozova8@uniba.sk

Karcinóm prostaty (KP) predstavuje jedno z najčastejšie diagnostikovaných onkologických ochorení u mužov nad 50 rokov na Slovensku. Incidencia karcinómu prostaty sa neustále zvyšuje, čo je spôsobené na jednej strane zlepšujúcou sa diagnostikou a na strane druhej starnutím populácie. Aj napriek pokrokom v oblasti diagnostiky, mortalita ostáva na rovnakej úrovni. Karcinóm prostaty môže byť zapríčinený nesprávnou funkciou regulátorov bunkového cyklu, čo sú bielkoviny kódované protoonkogénmi a tumor-supresorovými génmi. Prvú skupinu tvoria cyklíny a cyklín dependentné kinázy (CDK), ktoré spolu interagujú, vytvárajú komplexy a tým umožňujú prechod jednotlivými fázami bunkového cyklu. CDK1 je proteínkináza, ktorá sa okrem regulácie bunkového cyklu podieľa aj na oprave poškodenej DNA. Aktivita CDK1 osciluje počas celého bunkového cyklu, pričom vrchol dosahuje vo fáze G2/M. Cieľom našej štúdie bolo sledovať asociáciu medzi jednonukleotidovým polymorfizmom (SNP) génu CDK1 (rs2448343, A>G) s rizikom vzniku karcinómu prostaty a s klinicko-patologickými charakteristikami (sérové PSA, Gleasonovo skóre a patologické T štádium). Pomocou TaqMan genotyping assay sme analyzovali vzorky od 483 pacientov s histologicky verifikovaným karcinómom prostaty a od 582 zdravých jedincov, ktorí boli vyšetrení na Urologickej klinike JLF a UNM v Martine. Zistili sme, že CDK1 rs2448343 polymorfizmus nemení riziko vzniku karcinómu prostaty. Stratifikáciou pacientov podľa Gleasonovho skóre sme zistili signifikantnú asociáciu AG genotypu CDK1 rs2448343 s vysokorizikovým karcinómom (Gleasonovho skóre≥7;  OR, 1,86, 95% CI 0,97-3,56, p < 0,05). U pacientov s patologickým štádiom pT3/pT4  a GG genotypom sa naopak riziko vzniku karcinómu prostaty znižuje. Potvrdili sme tiež nesignifikantnú asociáciu uvedeného polymorfizmu s hladinami sérového PSA ≥ 10 ng/ml. Záverom môžeme potvrdiť asociáciu CDK1 rs2448343 mutantných genotypov s vysokorizikovým karcinómom a s hladinami sérového PSA, pričom stanovenie tohto SNP by mohlo byť jedným z genetických markerov karcinómu prostaty.

Poďakovanie: 

Táto práca bola podporená projektmi: VEGA č. 1/0014/22.

Zdroje: 

Ondrušová, M., & Ondruš, D. (2017). Vybrané epidemiologické ukazovatele karcinómu prostaty na Slovensku v porovnaní so zahraničím. Klinická onkologie, 30(2).

Abate-Shen, C.; Shen, M. M. (2000). Molecular genetics of prostate cancer. Genes and;development, 14(19), 2410-2434.

Amy Y.,Chow, (2010). Cell cycle control by oncogenes and tumor suppressors: driving the transformation of normal cells into cancerous cells. Nature Education, 3(9), 7.

García-Reyes, B., Kretz, A. L., Ruff, J. P., et al.(2018). The emerging role of cyclin-dependent kinases (CDKs) in pancreatic ductal adenocarcinoma. International journal of molecular sciences, 19(10), 3219.

Pastorekova S. (2009), Molekulárna biológia rakoviny, 1.časť , VEDA a CVTI, Bratislava, 16-20.

Diskusia

Dobrý deň, prosím Vás, mohli by ste ozrejmiť parameter Gleasonovho skóre: čo vyjadruje? ako sa stanovuje? aké sú jeho fyziologické a aké už patologické hodnoty? Vopred Vám ďakujem za odpoveď. ZB

Dobrý deň. 

Gleasonovo skóre (GS) je klasifikačný systém, ktorý stanovuje histopatologický stupeň diferenciácie nádorových buniek karcinómu prostaty (KP) pomocou mikroskopie. Hodnota GS sa pohybuje od 2 do 10, pričom hodnota 2 predstavuje najlepšie diferencované nádorové bunky (nízky stupeň KP) a hodnota 10 najmenej diferencované bunky (vysoký stupeň KP).  

Ďakujem veľmi pekne za ozrejmenie. Želám Vám všetko dobré a veľa úspechov do Vašej ďaľšej práce, ZB