Charakterizácia exozómov izolovaných z bunkových línií rakoviny prostaty

Charakterizácia exozómov izolovaných z bunkových línií rakoviny prostaty

Rok:
2022

Celkové hodnotenie

Vedecká práca
88%
Prevedenie (dizajn)
88%
Diskusná interakcia
83%
PoužívateľVedecká prácaDizajnDiskusná interakcia
Ing. Anna Ďatková PhD.100%100%-
MVDr. Eva Székiová PhD.100%100%-
Ing. Zuzana Brnoliaková PhD.100%100%100%
Ing. Matej Košút100%100%100%
Ing. Štefánia Hrončeková100%100%100%
Ing. Barbora Horná100%100%100%
ISBN: 978-80-972360-8-3

Charakterizácia exozómov izolovaných z bunkových línií rakoviny prostaty

Natália Košútová1 , Tomáš Bertók1 , Katarína Kozics2 , Alena Gábelová2 , Ján Tkáč1
1 Chemický ústav SAV, v. v. i., Dúbravská cesta 5807/9, Bratislava, 845 38
2 Biomedicínske centrum SAV, v. v. i., Dúbravská cesta 9, Bratislava, 845 38
chemnasv@savba.sk

Rakovina prostaty je druhým najčastejšie sa vyskytujúcim typom nádorových ochorení u mužov a patrí medzi rakovinové ochorenia s najvyššou mierou diagnostiky vo viac ako polovici krajín sveta (1). Pokiaľ je diagnostika vykonaná v skorom štádiu, kedy je nádor ohraničený na prostatu, prognóza je priaznivá. Avšak veľké množstvo prípadov je diagnostikovaných, až keď sa choroba rozšíri mimo prostatickú žľazu (2). Základom skríningu rakoviny prostaty je vyšetrenie hladiny prostatického špecifického antigénu (PSA) v krvi a biopsia prostaty. U zdravých mužov sú hladiny PSA v sére nízke (0-2.5 ng/ml v závislosti od veku). Zvýšené hladiny PSA sú pozorované aj pri iných ochoreniach. V dôsledku nízkej citlivosti a špecificity diagnostiky sa čoraz viac dostáva do popredia diagnostika pomocou kvapalnej biopsie. Dnes je dostupné len obmedzené množstvo biomarkerov pre diagnostiku rakoviny. Exozómy sú považované za bohatý zdroj biomarkerov (3). Predstavujú prirodzene sa vyskytujúce nanovezikuly, ktoré sú uvoľňované z buniek a tkanív do rôznych telesných tekutín. Táto práca je zameraná na analýzu dvoch rôznych bunkových línií prostaty – benígnej/normálnej RWPE1 línie epitelových buniek prostaty a rakovinovej 22Rv1 línie epitelových buniek prostaty. V našej štúdii sa zameriavame na izoláciu exozómov, sledovanie ich stability a ďalších vlastností.

Poďakovanie: 

Autori by radi poďakovali za finančnú podporu získanú z projektu Ministerstva zdravotníctva SR pod registračným číslom projektu 2019/68-CHÚSAV-1. Autori taktiež ďakujú za finančnú podporu získanú z projektov Agentúry na podporu výskumu a vývoja pod registračnými číslami projektov APVV 20-0476,  APVV 17-0300 a z projektu VEGA 2/0120/22. Táto publikácia je výsledkom realizácie projektu CEMBAM – Centrum medicínskeho bioaditívneho výskumu a výroby, ITMS2014+: 313011V358 podporeného z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Zdroje: 
  1. Sung, H., et al., CA. Cancer J. Clin., 71, 209–249 (2021).
  2. F. Holland et al., Eds., Holland‐Frei Cancer Medicine, 9th ed. Wiley-Blackwell (2017).
  3. Hanjani, N.A., et al.,Critical Reviews in Oncology/Hematology, 169, 103565 (2022).

Diskusia

Exozómy sú veľmi sľubné entity z hľadiska ich potenciálneho využitia v diagnostike v biomedicíne, vaša práca je vysoko aktuálna. Blahoželám k výsledkom. Kruciálna je otázka ich získavania a izolácie, ktorá je veľkou výzvou pre experimentátorov. Môžete, prosím Vás, špecifikovať podmienky centrifugácie, v prvom kroku prípravy vzorky? Ďakujem za odpoveď  a želám veľa úspechov do ďalšej práce, ZB

Dobrý deň, vďaka za otázku.
Centrifugácia vzoriek prebieha v niekoľkých krokoch. Prvá centrifugácia prebieha pri 300 rpm po dobu 5 minút. Následne sú vzorky podrobené 20 minútovej centrifugácii pri 1 200 rpm. Posledná centrifugácia prebieha pri 10 000 rpm po dobu 30 minút. Všetky tieto kroky prebiehajú pri teplote 4°C.
Pred samotnou izoláciou exozómov sú podrobené centrifugácii aj bunkové médiá. Pripravené médiá sú centrifugované pri 3 000 rpm a teplote 4°C po dobu 15 minút. Supernatant je následne uskladnený pri -20°C.
NK

Ďakujem za upresnenie, aj z vašej opovede vyplýva, že experimentálne práca s exozómami je mimoriadne náročná. Držím Vám palce, želám ešte veľa úspechov, ZB