Karbonická anhydráza IX v nádorových léziách prsnej žľazy ako možný prognostický marker nádorovej progresie

Karbonická anhydráza IX v nádorových léziách prsnej žľazy ako možný prognostický marker nádorovej progresie

Celkové hodnotenie

Vedecká práca
85%
Prevedenie (dizajn)
83%
Diskusná interakcia
100%
PoužívateľVedecká prácaDizajnDiskusná interakcia
RNDr. Beáta Pramuková60%40%-
MUDr. Daniel Čierny60%60%-
Ing. Martin Petráš100%100%-
RNDr. Mária Kovalská100%100%100%
RNDr. Veronika Mešťanová100%100%100%
RNDr. Lenka Ihnátová PhD.60%60%-
MUDr. Mgr. Vladimír Šišovský PhD.100%100%100%
Mgr. Katarína Jurková100%100%-

Diskusia

Vážená pani inžinierka, v úvode môjho vstupu mi dovoľte Vás pozdraviť. Veľmi pekný a hodnotný príspevok. Konferencia sa postupne dostáva do svojej záverečnej fázy trvania a organizátori konferencie ma požiadali, aby som položil účastníkom otázky na diskusiu. Každému účastníkovi položím rovnaké všeobecné otázky, a potom podľa príslušnej odpovede budú príp. smerovať špecificky ďalšie.

Dovoľte mi opýtať sa Vás, čo bol hlavný činiteľ, ktorý rozhodol o tom, že sa venujete práve tej oblasti, ktorej sa venujete? Ďakujem za odpoveď.

Ďakujem Vám za otázku.

Keďže karcinóm prsníka je najčastejšie sa vyskytujúcim onkologickým ochorením v ženskej populácii a zároveň prognóza prežívania pacientok je výrazné vyššia pri včasnom diagnostikovaní malých, okultných, nesymptomatických nádorov s včasnou chirurgickou a multimodálnou liečbou, čo je zároveň predpoklad znižovania mortality na toto zhubné ochorenia, začali sme sa aj my venovať práve tejto problematike. V dnešnej klinickej praxi existuje relatívne veľa tumorových markerov so širokospektrálnym záberom, no iba málo z nich je však dostatočne senzitívnych a špecifických na to, aby zachytili aj včasné štádiá nádorového ochorenia. Z tohto dôvodu sa jedným z hlavných cieľov mnohých onkologicky orientovaných výskumov stáva identifikácia nových markerov, ktoré by boli schopné tento problém vyriešiť a zlepšiť tak aj kvalitu liečby a prežívanie pacientov. A jedným z takýchto nádejných potenciálnych markerov je práve CA IX. K expresii tohto proteínu dochádza v mnohých nádoroch, vrátane nádorov prsníka. Nakoľko o expresii CA IX v malígnych léziách mliečnej žľazy sa v literatúre nachádza málo poznatkov, ktoré sú naviac veľmi stručné a protichodné, rozhodli sme sa študovať expresiu tohto proteínu najmä pomocou imunohistochemických metód.

Pre ľudskú spoločnosť je práca v základnom (fundamentálnom) výskume veľmi dôležitá činnosť. V základnom výskume však nikto nevie dopredu povedať, aký profit z toho bude. Udáva však úroveň získaných výsledkov vo výskume aplikovanom, ktorý na ten základný výskum nadväzuje. Niektoré z objavov nájdu svoje uplatnenie v praxi (v technológiách, priemysle) „okamžite“, iné vedecké poznatky až po istej kratšej či dlhšej dobe. Príkladom takého objavu by mohol byť tzv. pozitrónový emisný tomograf (zariadenie PET kamera na identifikáciu zhubných nádorov v organizme), ktorý je produktom základného výskumu (antičastica k elektrónu pozitrón bola objavená niekedy v 40. rokoch min. st.; ale praktické použitie (v medicíne) to našlo až po cca 50-60. rokoch (v 90. rokoch a dnes)). No napriek tomu, uplatnenie v praxi dosiahnutých výsledkov z aktivity niektorých výskumníkov je len sotva možné. Ak je to možné, mohli by ste prosím priblížiť ostatným, aj menej zainteresovaným účastníkom, aký je impakt (výstup) Vami dosiahnutých výsledkov pre prax? V čom (resp. kde; uveďte aspoň 1 oblasť) vidíte možné využitie výsledkov Vášho výskumu (a s tým súvisiacej Vami vynaloženej energie a času a financií) v každodennej praxi (v priemysle, pre život, pre dobro človeka)?. Ďakujem za odpoveď.

Karboanhydráza IX je proteín, ktorého expresia je silne indukovaná hypoxiou. Hypoxia je jav, ktorý sa vyskytuje často v solídnych nádoroch v dôsledku ich nedokonalej cievnej siete. Dochádza k vzniku acidózy, ktorá je zlým faktorom z hľadiska prognózy. Niektoré nádorové bunky sa nedostatku kyslíka prispôsobia tým, že zmenia svoj metabolizmus a niektoré biologické vlastnosti a tiež získajú agresívnejší charakter, čo sa prejaví zvýšenou schopnosťou nádorov tvoriť metastázy a odolávať klasickej protinádorovej liečbe (chemoterapii a rádioterapii). Z toho dôvodu majú pacienti s hypoxickými nádormi veľmi zlú prognózu ochorenia. Expresia CA IX je intenzívne študovaná v domnienke, že tento proteín môže slúžiť ako prirodzený marker hypoxie s možným diagnostickým, prognostickým a terapeutickým významom. Z tohto dôvodu sme sa zamerali na imunohistochemickú detekciu CA IX v nádoroch mliečnej žľazy s cieľom objasniť jej prognostický význam.Overenie prognostickej ako aj diagnostickej, prípadne aj terapeutickej hodnoty CA IX si vyžiada ešte množstvo predklinických experimentov a klinických pokusov. Preto je významným prínosom sledovanie expresie tohto proteínu v korelácii s rôznymi klinicko-morfologickými parametrami, čo by mohlo otvoriť nové možnosti využitia tohto proteínu ako markera aj v praktickej medicíne.

Rôzne protilátky majú rôznu špecifickosť a citlivosť aj čistotu. To je podmienené rôznymi faktormi. Z Vášho príspevku nie je zrejmá charakteristika Vami použitej primárnej protilátky. Z uvedeného vyplýva, že nie malý nedostatok. Mohli by ste prosím ozrejmiť, o akú protilátku išlo, a od koho ste ju mali? VS

Išlo o monoklonálnu protilátku M75, ktorá pochádza z Virologického ústavu SAV.

Dovoľte mi opýtať sa Vás, necítili ste potrebu túto podstatnú skutočnosť uviesť aj Vo Vašom príspevku? VS