Analýza glykánov sérových glykoproteínov u pacientov s peritoneálnou dialýzou lektínovou microarray metódou

Analýza glykánov sérových glykoproteínov u pacientov s peritoneálnou dialýzou lektínovou microarray metódou

Celkové hodnotenie

Vedecká práca
98%
Prevedenie (dizajn)
96%
Diskusná interakcia
ISBN: 978-80-972360-4-5

Analýza glykánov sérových glykoproteínov u pacientov s peritoneálnou dialýzou lektínovou microarray metódou

Lucia Pažitná1 , Zuzana Hľasová2 , Goran Miljuš3 , Miloš Šunderić , Ana Penezić , Nikola Gligorijević , Marko Baralić4 , Olgica Nedić , Jaroslav Katrlík
1 Chemický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 38 Bratislava, Slovensko
2 Univerzita SV. Cyrila a Metoda, Oddelenie biotechnológie, Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava, Slovensko
3 Institute for the Application of Nuclear Energy (INEP), University of Belgrade, Banatska 31b, 11000 Belgrade, Serbia
4 Clinic of Nephrology, Clinical Center of Serbia, Pasterova 2, 11000 Belgrade, Serbia
pazitna.lucia@gmail.com

Glykozylácia proteínov je jednou z najdôležitejších posttranslačných úprav proteínov. Glykány prítomné na ich povrchu sú zodpovedné za mnohé funkcie. Zmeny glykánových štruktúr na proteínoch môžu byť spôsobené viacerými faktormi, akými sú napríklad rôzne ochorenia, starnutie, ale aj životný štýl, či mnohé iné. Práve tieto zmeny sa javia ako možné  diagnostické nástroje, ktoré je možno využiť ako markery na diagnostiku ochorení, ešte skôr, ako sa prejavia1. Peritoneálna dialýza (PD) je proces, pri ktorom dochádza k odstráneniu škodlivých látok z telových tekutín cez preritoneálnu membránu pomocou osmózy2. Spojitosť medzi N-glykozyláciou a membránovým peritoneálnym transportom pri peritoneálnej dialýze bola popísaná len nedávno3. V práci sme sa sústredili na glykány prítomné na povrchu dvoch sérových glykoproteínov a to transferínu (30 pacientov a 10 kontrolných vzoriek) a fibrinogénu (52 pacientov a 32 kontrolných vzoriek), ktoré boli izolované zo sér pacientov na PD. Na analýzu sme použili microarray metódu využívajúcu lektíny, ktorá umožňuje vysokovýkonnú glykoprofiláciu vzoriek4. Izolované glykoproteíny boli pomocou mikrorobotického zariadenia nanesené na microarray substráty, pričom nanášaný objem bol okolo 1,5 nL na vzorku. Microarray substráty boli potom inkubované so 16 biotinylovanými lektínmi s rôznou glykánovou špecifitou. Ďalším krokom bola inkubácia s fluorescenčnou značkou konjugovanou so streptavidínom, čo umožnilo detekciu pomocou microarray scannera. Rozdiely v glykánovom profile sérových glykoproteínov môžu byť potenciálnymi biomarkermi pre komplikácie pridružujúce sa k PD. Nami použitá metóda je efektívna  hlavne z hľadiska rýchlej a simultánnej detekcie glykozylačných zmien pre veľké množstvo vzoriek, pričom tieto zmeny môžu byť efektívnym biomarkerom použiteľným vo výskume, ale aj diagnostike.

Poďakovanie: 

Táto práca vznikla s podporou projektov APVV SK-SRB-18-0028, APVV-14-0753 a VEGA 2/0137/18.

Zdroje: 

1. Pinho S.S., Reis, C.A.: Nat. Rev. Cancer 15, 540 (2015).
2. Fischbach M., Warady B.A.: Pediatric Nephrology 9, 24 (2008).
3. Ferrantelli E., Farhat K., Ederveen A.L.H., Reiding K.R., Beelen R.H., Ittersum F.J., Wuhrer M., Dotz V.: Sci. Rep. 8, 979 (2018).
4. Zámorová M., Holazová A., Miljuš G., Robajac D., Šunderić M., Malenković V., Đukanović B., Gemeiner P., Katrlík J., Nedić O.: Anal. Methods, 9, 2660 (2017).

Diskusia