Pôsobenie PPARγ v hypertenzii u mladých a dospelých spontánne hypertenzných potkanov

Pôsobenie PPARγ v hypertenzii u mladých a dospelých spontánne hypertenzných potkanov

Celkové hodnotenie

Vedecká práca
97%
Prevedenie (dizajn)
94%
Diskusná interakcia
100%
PoužívateľVedecká prácaDizajnDiskusná interakcia
RNDr. Ján Graban PhD.100%80%-
Dominika Krátka100%100%100%
PharmDr. Miroslava Špaglová100%100%100%
PharmDr. Lenka Starýchová100%100%100%
Mgr Michal Kluknavský100%100%100%
PharmDr. Mária Čuchorová100%100%100%
RNDr. Miroslav Horváth PhD.100%100%100%
Mgr. Radka Eckerová80%80%-
Michal Skurák100%100%100%
Tereza Goliaš80%60%100%
Ing. Tomas Kovac100%100%100%
Mgr. Stanislava Kvandová100%100%100%
RNDr. Peter Bališ PhD.100%100%100%
ISBN: 978-80-972360-0-7

Pôsobenie PPARγ v hypertenzii u mladých a dospelých spontánne hypertenzných potkanov

Miroslava Kvandová1 , Peter Bališ1 , Miroslav Barančík2 , Dominika Krátka3 , Miroslava Majzúnová1 , Ima Dovinová1
1 Ústav normálnej a patologickej fyziológie, SAV, Bratislava, Slovenská republika
2 Ústav pre výskum srdca, SAV, Bratislava, Slovenská republika
3 Ústav patologickej fyziológie, Lekárska fakulta UK, Bratislava, Slovenská republika
miroslava.kvandova@gmail.com

Ciele: PPARγ je nukleárny receptor podieľajúci sa na regulácii energetickej homeostázy, antioxidačnej odpovede a je jedným z potenciálnych cieľov pre ovplyvnenie viacerých mechanizmov regulujúcich krvný tlak (TK). Viaceré štúdie poukazujú na to, že aktivácia PPARγ môže ovplyvňovať sympatikový nervový systém [1], renín‑angiotenzínový systém [2] a endotel [3] resp. rozvoj hypertenzie [4]. Pioglitazón (PIO), exogénny agonista, zlepšuje inzulínovú senzitivitu a glykémiu u diabetických pacientov s/bez hypertenzie [5, 6] a má tiež pozitívny účinok pri liečbe kardiovaskulárnych ochorení [7]. Cieľom práce bolo stanovenie vplyvu PIO na TK a redoxný systém v mozgovom kmeni (MK), a ľavej komore srdca (ĽK) a porovnať tento účinok u mladých a dospelých spontánne hypertenzných potkanov (SHR).

Metódy: TK bol meraný neinvazívnou pletyzmografickou metódou, produkcia superoxidového radikálu bola detegovaná chemiluminiscenčne pomocou lucigenínu, qRT‑PCR bola použitá na stanovenie zmien génovej expresie a zmeny proteínovej expresie boli stanovené pomocou Western blot analýzy. Zmeny lipidového profilu a celková aktivita SOD boli stanovené spektrofotometricky s využitím príslušných špeciálnych kitov.

Výsledky: U prehypertenzných SHR došlo ku spomaleniu nárastu hodnôt TK, kým u dospelých zvierat k žiadnym zmenám nedochádzalo. Štúdie na modeli metabolického syndrómu poukazujú, že samotný PIO môže výrazne znížiť TK aj u dospelých zvierat [8]. Podobne aj použitie roziglitazónu v porovnaní s PIO dokázalo redukovať TK aj u dospelých SHR [1]. U mladých SHR podávanie PIO zlepšovalo lipidový profil, kým u dospelých takéto zmeny zaznamenané neboli. V prípade glukózy a inzulínu nedošlo v plazme k signifikantným zmenám. Avšak pri cievnych in vitro odpovediach, kedy bol na stimuláciu použitý inzulín, dochádzalo u mladých SHR k signifikantému zlepšeniu vazodilatačnej odpovede [4]. U dospelých SHR sa tento efekt PIO nepreukázal. Rozdielny efekt PIO sa tiež prejavil i na ostatných sledovaných parametroch, kde PIO ovplyvnil výraznejšie mladé SHR v porovnaní s dospelými zvieratami, u ktorých dané parametre po PIO zmenené neboli. Táto terapia viedla k zvýšeniu proteínovej expresie SOD2 v ĽK u mladých SHR a zvýšeniu celkovej aktivity SOD. Tento účinok pravdepodobne súvisí s priamym pôsobením PIO, nakoľko aktivácia PPARγ v srdci je minimálna. V porovnaní s MK, kde sa tento účinok prejavoval cez PIO‑závislú PPARγ aktiváciu, dochádzalo k nárastu expresie SOD2 mRNA, ale tieto zmeny sa neprejavili v celkovej enzýmovej aktivite SOD.

Záver: Na záver môžeme konštatovať, že z doterajších výskumov sa zistilo, že účinok tiazolidíndiónov ‑ agonistov PPARγ, môže súvisieť s vekom, s použitým agonistom ako aj s typom experimentálnej hypertenzie [4, 8].

Kľúčové slová: pioglitazón, redoxná regulácia, spontánne hypertenzné potkany

Poďakovanie: 

Práca vznikla za finančnej podpory grantov APVV-0348-12 a VEGA 2/0129/14.

Zdroje: 

[1] Chan S. H., et al., Hypertension, 2010, 55 (6): 1444-53.
[2] Roszer T. and M. Ricote, PPAR Res, 2010, 2010: 698730.
[3] Li J. and N. Wang, Cardiovasc Hematol Disord Drug Targets, 2007, 7 (2): 109-17.
[4] Dovinova I., et al., PPAR Res, 2013, 2013: 541871.
[5] Raji A., et al., Diabetes Care, 2003, 26 (1): 172-8.
[6] Shargorodsky M., et al., Diabet Med, 2007, 24 (11): 1254-60.
[7] Dormandy J. A., et al., Atherosclerosis, 2009, 202 (1): 272-81.
[8] Wu K. L., et al., Hypertension, 2014, 64 (4): 815-24.
 
 

Diskusia

Ahoj Mirka! Ukazuješ, že génová expresia PPARgama je u mladých SHR po podávaní PIO v mozgovom kmeni zvýšená vs. mladé kontroly. Teda PPARgama aktivácia pomocou PIO vedie k zvýšeniu expresie PPARgama. Je známa takáto pozitívna regulácia expresie aj v iných tkanivách?

Ahoj Angi, ďakujem za otázku. Áno, podávanie tiazolidíndónov zvyšuje expresiu PPARγ v porovnaní s kontrolnými zvieratami aj v iných tkanivách napr. v obličke, adipocytoch, pečeni a i. Aktivácia PPARγ vedie ku upregulácii transkripčných faktorov, ktoré spätnoväzbovo priamo resp. nepriamo upregulujú expresiu samotného PPARγ (CCAAT/enhancer-binding proteins, Early B-cell factors, Sterol regulatory element-binding protein-1 a i.)

ďakujem :)

rado sa stalo :)

Dobry den, rada by som sa spytala ako si vysvetlujete ze genova expresia SOD2 sa v LK mladzch jedincov znizila pricom proteinova espresia SOD2 sa zvysila. Podobne v pripade genovej expresie SOD2 v LK dospeych jedincov nedoslo k zmene ale proteinova expresia sa vyrazne znizila.
Je zname, ze PPARgama agonisti redukuju oxid stres, ako si vysvetlujete pokles SOD2 v LK dospelych jedincov? Dakujem

Dobrý deň,
PPARγ je v ĽK za fyziologických podmienok pomerne málo exprimovaný a na regulácii metabolizmu kardiomyocytov sa podieľa iba v malej miere. Preto agonisti tohto receptora (PIO v tomto prípade) a ich protektívny účinok na myokard môže byť nezávislý od PPARγ, čo potvrdzuje i nezmenená génová expresia PPARγ v ľavej komore u mladých i dospelých SHR. Usudzujeme, že priamo pôsobenie PIO sa môže podieľať na regulácii metabolizmu kardiomyocytov hlavne na proteínovej úrovni (zvýšenie prot. expresie SOD2) a na úrovni enzýmovej aktivity (zvýšenie celkovej enzýmovej aktivity SOD).

Ahoj Mirka, ako je to s vyuzivanim PIO.. lieky s obsahom pioglitazónu boli pred par rokmi vo Francuzku a asi aj v Nemecku pozastavene kvoli zvýšenému riziku karcinómu močového mechúra.. U nas sa nadelej vyuziva asi iba s upozornenim na mozne rizika... mas nejake informacie k tomuto?Dakujem .M.

Ahoj Mirko, máš pravdu, všeobecne užívanie tiazolidíndiónov, nielen PIO, je sprevádzané prítomnosťou vedľajších účinkov, kvôli ktorým boli niektoré už stiahnuté z trhu (roziglitazón či troglitszón). PIO sa ešte na SR predpisuje aj napriek zvýšenému riziku karcinómov močového mechúra. Európska lieková agentúra prehodnocovala prínosy a riziká užívania PIO, so záverom, že benefičné účinky užívania PIO v schválených indikáciách prevažujú riziká. Doporučuje sa ale zvýšená opatrnosť pri preskripcii a užívanie PIO je pod odborným dohľadom.

Dakujem, nech sa dari.. a tesim sa na stretnutie!

Ďakujem, aj tebe nech sa darí...podobne :)