Príprava a charakterizácia de novo derivovanej nádorovej línie duktálneho adenokarcinómu pankreasu

Príprava a charakterizácia de novo derivovanej nádorovej línie duktálneho adenokarcinómu pankreasu

Celkové hodnotenie

Vedecká práca
100%
Prevedenie (dizajn)
100%
Diskusná interakcia
100%
ISBN: 978-80-972360-6-9

Príprava a charakterizácia de novo derivovanej nádorovej línie duktálneho adenokarcinómu pankreasu

Romana Záhumenská1 Michal Kalman2 Juraj Marcinek2 Lukáš Plank2 Erika Halašová3 Ján Strnádel3
1Ústav lekárskej biochémie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika
2Ústav patologickej anatómie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika
3BioMed Martin, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika
romana.zahumenska@gmail.com

Duktálny adenokarcinóm pankreasu (PDAC) patrí medzi najčastejšie sa vyskytujúci typ nádoru pankreasu. Je extrémne agresívny, vysoko chemorezistentný, ťažko liečiteľný a nie plne chirurgicky resekovateľný. Relevantné súčasné predikčné, prognostické, terapeutické ale aj výskumné možnosti sú značne obmedzené a stagnujú. Preto sme sa rozhodli pripraviť nový in vitro biomedicínsky model PDAC.

Z natívnej pacientskej biopsie sa nám podarilo izolovať heterogénnu bunkovú zmes, ktorú sme následne mechanicky prečistili a postupným klonovaním získali kolónie nádorových buniek. Primárnu nádorovú bunkovú líniu sme ďalej fenotypovo charakterizovali prostredníctvom prietokovej cytometrie, ktorou sme sledovali prítomnosť rady povrchových CD markerov. Bunky sme taktiež analyzovali prostredníctvom imunocytochémie, kde sme sledovali expresiu intracelulárnych proteínov PDX1, KER 17/19 a c-MYC.

Takto pripravený a charakterizovaný in vitro model je schopný poskytnúť relevantné výsledky pri odhaľovaní pôvodu vzniku ochorenia, molekulárnych a genetických diagnostikách, sledovaní zmien na metabolomickej a proteomickej úrovni, či testovaní a skríningu nových liečiv.

Poďakovanie: 

Táto práca bola podporená projektom APVV-17-0037, VEGA 1/0279/18 a GUK 366/2020.

Zdroje: 

Diskusia

Dobrý deň, skvelé výsledky! Uvažovali ste o patentovaní tejto kultúry?