Zborníky abstraktov

Názov Sekcia Rok
Fermentované pseudocereálne výrobky pre celiatikov s probiotickým potenciálom Biotechnológie a potravinárske technológie 2016
Fragmenty ľudského lyzozýmu vs. amyloidná agregácia lyzozýmu Biofyzika, matematické modelovanie, bioštatistika 2016
Environmentálny potenciál zelenej riasy Parachlorella kessleri pri bioremediácii nadbytočného amoniaku z akvatických habitatov Ekológia a environmentalistika 2016
Ankylozujúca spondylitída a bezškrobová diéta Otvorená sekcia pre študentov 2016
Je fibromyalgia spôsobená syndrómom bakteriálneho prerastania? Otvorená sekcia pre študentov 2016
Kumarín fenylsemikarbazóny ako dvojzložkové senzory na prítomnosť vody v organických rozpúšťadlách Organická, bioorganická a farmaceutická chémia, farmakológia 2016
Vplyv albendazolu a transfer faktora na imunitnú odpoveď u myší infikovaných larválnymi štádiami pásomnice M. vogae Organická, bioorganická a farmaceutická chémia, farmakológia 2016
Je poradie génov v mtDNA druhovo špecifické? (S. cariocanus či varianta S. paradoxus) Biotechnológie a potravinárske technológie 2016
Asociácia mikroRNA u nádorových ochorení Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika (klinické štúdie) 2016
Analýza krajinno-ekologického prístupu a prvkov využitia krajiny vo vzťahu k vtáčím spoločenstvám Dolnovážskej nivy pomocou metodiky CORINE Land Cover Ekológia a environmentalistika 2016
Retencia jódu v pôde ako faktor jeho biodostupnosti pre rastliny Ekológia a environmentalistika 2016
Are probiotic bacteria able to reduce the parasitic burden in Trichinella spiralis infection? Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika 2016
Vplyv delécie génu PDR16 na fluiditu cytoplazmatickej membrány kvasiniek Otvorená sekcia pre študentov 2016
Analýza vybraných mikroRNA u pacientov s kolorektálnym tumorom Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika 2016
Biofyzikálne metódy využívané vo výskume kardioprotekcie Otvorená sekcia pre študentov 2016
Effect of levamisole on cell behaviour Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika (klinické štúdie) 2016
Expresia hodinových génov cry1 a cry2 a miRNA-21, miRNA-31 a miRNA-142 v ľudskom kolorektálnom karcinóme Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika 2016
Vplyv solubilizácie minoxidilu v mikroemulziách na jeho in vitro liberáciu a ex vivo permeáciu Organická, bioorganická a farmaceutická chémia, farmakológia 2016
Porovnanie účinnosti rôznych typov atraktantov pri odchytoch komárov (Diptera: Culicidae) Ekológia a environmentalistika 2016
Kultivovateľné bakteriálne spoločenstvá v pôde a produkcia „Extracellular Polymeric Substances“ Otvorená sekcia 2016
Úloha reaktívnych foriem kyslíka v regulácii krvného tlaku v experimentálnom modeli akútneho „air-jet“ stresu Biofyzika, matematické modelovanie, bioštatistika 2016
Význam vybraných minerálov a vitamínov u pacientov s diagnózou agresívnej parodontitídy Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika (klinické štúdie) 2016
Charakterizácia a identifikácia koliformných baktérií rezistentných voči triklozánu izolovaných zo stabilizovaného kalu Ekológia a environmentalistika 2016
Kľúčové odor-aktívne zlúčeniny vybraných slovenských odrôd semena maku siateho (Papaver somniferum L.) Biotechnológie a potravinárske technológie 2016
Nový druh plachtárky Erigonoplus foveatus na Slovensku (Araneae, Linyphiidae) Ekológia a environmentalistika 2016
Neuronálne a behaviorálne zmeny u prenatálne ožiarených potkanov po podávaní melatonínu Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika 2016
Antifungálny potenciál hrubých proteínových extraktov listov tabaku transformovaného génom chitinázy z rosičky okrúhlolistej (Drosera rotundifolia L.) Biotechnológie a potravinárske technológie 2016
Vplyv ATO na produkciu exozómov u bunkových línií A375 a BOWES Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika 2016
Determinanty rozvoja extranodulárnej formy non-Hodgkinovho lymfómu v oblasti očnice Otvorená sekcia pre študentov 2016
Potenciostaticky pripravené strieborné nanoštrukturované povrchy a ich aplikácia v SERS analýze Využitie inštrumentálnych metód v analýze biologicky významných látok 2016
Využitie katalýzy vodíkovými interakciami v syntéze spirocyklických oxindolov Organická, bioorganická a farmaceutická chémia, farmakológia 2016
Štúdium redoxnej regulácie mitochondriových chloridových kanálov kardiomyocytov Otvorená sekcia pre študentov 2016
Účinok hyperosmotického stresu na radiálny rast Fusarium oxysporum Biotechnológie a potravinárske technológie 2016
Nahradenie esenciálneho génu Lol CDE z P. aeruginosa do E. coli Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika 2016
Antioxidačná aktivita indolových zlúčenín a jej vplyv na chemopreventívnu resp. chemoterapeutickú aktivitu Organická, bioorganická a farmaceutická chémia, farmakológia 2016
Využitie Kollidon SR pri formulácii hydrofóbnej matricovej tablety s obsahom pramipexolu hydrochloridu Organická, bioorganická a farmaceutická chémia, farmakológia 2016
Štúdium glykozylačných zmien biomarkerov kolorektálneho karcinómu pomocou glykoproteínovej microarray využívajúcej lektíny Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika (klinické štúdie) 2016
Proteomická analýza mononukleárnych buniek periférnej krvi pacientky s karcinómom prsníka po chemoterapii Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika (klinické štúdie) 2016
Vplyv využívania pôd na stabilitu pôdnych agregátov na lokalite Malejov Ekológia a environmentalistika 2016
Mikroskopické huby pôd pokalamitných území Tatranského národného parku Ekológia a environmentalistika 2016

Stránky