Abdominálna obezita a jej metabolické a aterogénne riziká

Abdominálna obezita a jej metabolické a aterogénne riziká

Celkové hodnotenie

Vedecká práca
62%
Prevedenie (dizajn)
56%
Diskusná interakcia
70%

Diskusia

Rada by som sa Vás spýtala či viete aká je prevalencia obezity u detí do 10r.
Ďakujem

Vo svojej práci sa zaoberáme dospelom populáciou, najprv prevalenciou MS u študentov VŠ. Teda informácie o prevalencie MS u detí Vám poskytujem z literárnych údajov. Prevalencia MS u detí vo veku 10-16 rokov je 32,5% (zdroj Pediatr. prax, 2011, 12 (3): 118–119). Prevalencia MS predovšetkým závisí aj od sledovanej populácie a pohybuje sa od 2 % do takmer 15 % v štíhlej populácii a od 9 % do 50 % v skupine obéznych detí.

Dobrý deň.
Zaujímalo by ma, prečo bola na výskum vybratá práve skupina relatívne vekovo mladších ľudí. Uvádzate vek v priemere 21-22 rokov. Aký zámer ste sledovali? Ďakujem

Dobrý deň. Áno, priemerný vek našich probandov je veľmi nízky, pretože to sledujeme najmä u študentov VŠ. Je to len prvá etapa nášho výskumu. V ďalších etapách budeme sledovať aj skupiny s vyšším vekovým priemerom a nakoniec jednotlivé skupiny budeme porovnávať. Najprv sme chceli zistiť, ako sú na tom študenti a nielen oni (medzi nimi sú aj pracujúci mladí ľudia), keďže aj zmenou stravovania študentov, pôsobením vyššieho stresu dochádza k tomu, že študenti počas štúdia viac priberajú ako zredukujú svoju váhu. Podľa literatúry sme zistili, že aterogénne a kardiovaskulárne riziko stúpa aj v nižších vekových kategóriách. Preto sme chceli zistiť, aké je aterogénne riziko v našej skupine a hľadať, aké faktory na ne vplývajú.

Milá Zdenka, v úvode môjho vstupu mi dovoľte Vás pozdraviť. Veľmi pekný a hodnotný príspevok. Konferencia práve začala a organizátori konferencie ma požiadali, aby som položil účastníkom otázky do diskusie. Na začiatku každému účastníkovi položím rovnaké všeobecné otázky, a potom podľa príslušnej odpovede budú príp. smerovať špecificky ďalšie.

Dovoľte mi opýtať sa Vás, čo bol hlavný činiteľ, ktorý rozhodol o tom, že sa venujete práve tej oblasti, ktorej sa venujete? Ďakujem za odpoveď.

Dobrý deň. Táto práca je len prvotná štúdia, ktorá bude pokračovať ďalším projektom. Jej cieľom je zistiť prevalenciu MS mladých ľudí, predovšetkým u študentov VŠ, neskôr aj v iných vekových kategóriách. Napokon by sme chceli v týchto skupinách nájsť probandov pre liečbu omega-3 PNMK či už pri prevencii alebo pri liečbe metabolických ochorení.

Dobrý deň! Mnohé vedecké štúdie prinášajú články o stále zvyšujúcom riziko aterogenity a abdominálnej obezity v rôznych populáciách. Našou prácou sme chceli overiť a dokázať, že aj v populácii mladých ľudí stúpa tento fenómén.

Pre ľudskú spoločnosť je práca v základnom (fundamentálnom) výskume veľmi dôležitá činnosť. V základnom výskume však nikto nevie dopredu povedať, aký profit z toho bude. Udáva však úroveň získaných výsledkov vo výskume aplikovanom, ktorý na ten základný výskum nadväzuje. Niektoré z objavov nájdu svoje uplatnenie v praxi (v technológiách, priemysle) „okamžite“, iné vedecké poznatky až po istej kratšej či dlhšej dobe. Príkladom takého objavu by mohol byť tzv. pozitrónový emisný tomograf (zariadenie PET kamera na identifikáciu zhubných nádorov v organizme), ktorý je produktom základného výskumu (antičastica k elektrónu pozitrón bola objavená niekedy v 40. rokoch min. st.; ale praktické použitie (v medicíne) to našlo až po cca 50-60. rokoch (v 90. rokoch a dnes)). No napriek tomu, uplatnenie v praxi dosiahnutých výsledkov z aktivity niektorých výskumníkov je len sotva možné. Ak je to možné, mohli by ste prosím priblížiť ostatným, aj menej zainteresovaným účastníkom, aký je impakt (výstup) Vami dosiahnutých výsledkov pre prax? V čom (resp. kde; uveďte aspoň 1 oblasť) vidíte možné využitie výsledkov Vášho výskumu (a s tým súvisiacej Vami vynaloženej energie a času a financií) v každodennej praxi (v priemysle, pre život, pre dobro človeka)?. Ďakujem za odpoveď.

Dobrý deň! Naša práca poukazuje na čoraz stále vyššiu prevalenciu abdominálnej obezity u mladých ľudí v porovnaní s minulosťou. Chceme spoločnosť upovedomiť, že hoci sa zvýšila životná úroveň, zvyšuje sa aj energetická hodnota jedál a nastáva problém zvyšujúceho sa nárastu tvz. civilizačných ochorení, ako kardiovaskulárne (infarkt myokardu, náhle cievne príhody, hypertenzia, ....), metabolické (diabetes mellitus 2. typu, poruchy lipidov, dna, stukovatenie pečene, ...). A tieto ochorenia nemajú stúpajúcu tendenciu len u staršej populácie, ale čoraz viac u mladých ľudí. Teda táto práca je len prvým krokom. Po nej by sme chceli pokračovať v projekte: a to liečba omega-3 PNMK v rámci prevencii a liečbe kardiovaskulárnych a metabolických ochorení.

Ďakujem pekne za odpoveď. Mate pekný príspevok. Nedá mi, aby som Vám to nepovedal. Prečo si ho kazíte používaním výrazov typu "abdominálna obezita" či "kardiovaskulárne ochorenia". Ide o poslovenčené anglikanizmy - neduhy dnešnej doby. Nebolo by vhodnejšie a krajšie použiť výrazy "brušná obezita" či "srdcovocievne choroby"? S pozdravom VS

Vo svojej práci sa zaoberáme dospelom populáciou, najprv prevalenciou MS u študentov VŠ. Teda informácie o prevalencie MS u detí Vám poskytujem z literárnych údajov. Prevalencia MS u detí vo veku ... sú to kardiovaskulárne ochorenia. Preto si dávam pozor na to. :-)

Na obhajobe minimovej práce mi vytýkali, že nepoužívam termíny vedeckej terminológie, práve kameňom úrazu boli srdcovo-cievne ochorenia. Z tohto dôvodu si dávam pozor a sledujem, aké termíny sú používané vo vedeckých článkoch. Hoci priznávam, že keď zo zvyku poviem kardiovaskulárne ochorenia, tak mi ľudia z môjho okolia hovoria,že rozumejú len ochorenia. Teda je to zrozumiteľnejšie, ale ako doktorand som nútená používať vedeckú terminológiu.

Čo to tu tárate? Mohli by ste prosím vysvetliť aj iným, čo je na termíne "kardiovaskulárne" vedecké? A čo je na ňom vedeckejšie než na termíne "srdcovocievne"? Pomimo toho vhodnejší je výraz choroby než ochorenia. VS

Ja to beriem, máte pravdu. No, môj oponent mi to vyčítal Ale ďakujem za pripomienku a radu. Pekný deň

Ja to beriem, máte pravdu. No, môj oponent mi to vyčítal Ale ďakujem za pripomienku a radu. Pekný deň

Som rada, že sa venujete aktuálnej problematike, nakoľko obezita má narastajúcu prevalenciu vo všetkých vekových kategóriách, a bohužiaľ sa stáva v súčasnosti globálnym epidemickým problémom. Oceňujem v porovnaní s Vašou kolegyňou (p. Fedorovou), že ste k antropometrickým metódam pridali klinické resp. biochemické metódy, ktoré nám presnejšie umožňujú vyhodnotiť biochemický status obézneho jedinca. Chcem sa spýtať, či Vaše pracovisko spolupracuje aj s inými inštitúciami alebo univerzitami napr. našou univerzitou - SPU v Nitre, odbor Vedecká Výživa ľudí (MUDr. Daniška, CSc.; MUDr. Chlebo, PhD.; Ing. Šramková, PhD.) príp. či vo výskumnej činnosti spolupracujete s inými pracoviskami. Moja ďalšia otázka sa vzťahuje na Vašu prácu: zo skúmanej populácie vyplýva, že prevalencia abdominálnej obezity bola signifikantne vyššia v prospech žien , resp. môžeme usúdiť, že dievčatá sú obéznejšie ako chlapci v rovnakých vekových kategóriách. Zaujíma ma, čím si to vysvetľujete.

Dakujem Vám za odpoveď.

Pozdravujem. Danka Fedorová je vlastnou chybou v zlej sekcii, pretože mala by byť medzi VŠ študentmi. Ona sa zaoberá problematikou vplyvu stravovania mladých ľudí na antropometrické parametre, nie na klinické. Jej aj moja práca je súčasťou ďalších projektov a prác, uverejnených aj v rámci tejto konferencií. Každý z nás rozoberá danú problematiku z iného uhla pohľadu, lebo je to veľmi obšírne. Iba dotazník má okolo 80 otázok. Preto sme tento projekt rozdelili na viac častí, lebo menej je niekedy viac. A dá sa na problematiku pozerať z viacerých hľadísk. Ona hľadala vzťah stravy a BMI, ... a ja som sledovala vzťah k aterogénnym a metabolickým rizikám, ktoré sú značné, čo dokazujú aj naše výsledky. Zatiaľ nespolupracujeme so žiadnym pracoviskom, ale chceli by sme nadviazať kontakty, napr. VUSCH Košice. Problém je v tom, že som doktorand, ale verím, že sa mi to podarí. Teda som Vám vďačná aj za konkrétnu radu, na koho by som sa ešte mohla obrátiť. Vyššiu prevalenciu obezity si vysvetľujeme tým, že dievčatá viac prežívajú stres ako muži, či už v práci alebo v škole. Väčšiu vzorku našej populácie tvoria študenti VŠ. A väčšinou dievčatá aj v dotazníku uviedli, že v stresových podmienkach zjedia veľa sladkostí, najmä čokoláda, pijú málo tekutín aj to skôr sladených, málo sa pohybujú, pretože nemajú čas. To sú najčastejšie faktory, ktoré vplývajú na vyššiu prevalenciu obezity.

Ďakujem Vám za zodpovedanie mojich otázok, len ešte doplním, často bývajú na našej univerzite odborné semináre, medzinárodné konferencie, poradne zdravia, konzultácie so zhran. odborníkmi (napr. prof. Rui Filipe Pinto Pedrosa z Portugalska) a ďalšie podujatia na ktorých sa prezentujú najnovšie výskumné poznatky z oblasti výživy ľudí. Ako bývala ,,Výživárka", viem že vedúci katedry by uvítal ďalšiu spoluprácu a myslím si, že pre Vás by to bolo prínosom po odbornej stránke, nakoľko hlavný vedecko-výskumný zámer katedry je epidemiologický výskum stravovacích zvyklostí obyvateľov, monitoring rizikových faktorov, hodnotenie antioxidačného potenciálu rastlinných zdrojov a mnohé ďalšie aktivity, ktoré si už ani ja presne nepamätám. Dúfam, že aspoň trošku som Vám pomohla... Držím Vám palce a prajem Zdenka veľa úspechov.

Áno, pomohla ste mi veľmi. Ďakujem

Prajem pekny den, Vazene kolegyne, len tak na margo Vasich prispevkov mi dovolte reagovat na vynikajuci pristup a naozaj konstruktivnu a podnetnu diskusiu. Prave toto bol zamer preco tato konferencia vznikla. Prajem vam obom vela uspechov!

:) ďakujem.

Dobrý deň, gratulujem k aktuálne zvolenej a výborne spracovanej téme. Rada by som sa opýtala, či ste neuvažovali podporiť Vaše výsledky aj hodnotami nameranými prostredníctvom bioelektrickej impedančnej metódy (BIA). Prístroje, ktoré sa používajú na túto analýzu sú schopné zobraziť podiel celkového tuku a taktiež pomerne presne zhodnotiť pomer podkožného a telesného tuku.
Moja druhá otázka smeruje k diskusii... Mali ste možnosť porovnávať namerané výsledky s hodnotami slovenských VŠ študentov? Možno by bolo zaujímavé vidieť porovnanie...
Ďakujem za odpoveď a prajem veľa úspechov v ďalšom vedeckom bádaní.

Dobrý deň, minulý týždeň som sa dozvedela o tejto metóde od sesternice a chceme ju použiť na meranie túto stredu. Sesternica mi tú váhu požičia, len ja sa zamýšľam, že ak sa do tejto váhy nahadzujú údaje ako výška, váha, pohlavie, či nie sú vzorce v antropologii (tam sa to učia) aj na vypočítanie týchto hodnôt, ako tuk, voda, svaly a kostná hmota. Táto váha stojí cca 200 eur. A čítala som, že je založená táto metóda na elektrickej vodivosti tela. Len premýšľam, či nie sú aj fyzikálne vzorce, pretože niekto to do tej váhy musel naprogramovať. :-) To sú moje úvahy. Takže chceme s tým pracovať s respondetnmi, ktorí prídu na odber a merania tento týždeň. A ostatných pozveme na zmeranie podľa ich ľubovôle. Ak by ste mi vedeli niečo bližšie poslať o tejto metóde, možno aj výpočty, budem vám vďačná. Posielam Vám môj mail: zdenocka@gmail.com.
Ohľadne druhej otázky: zatiaľ porovnávame VŠ v Košiciach - UPJŠ, KU - teologickú fakultu, TUKE - technickú univerzitu a Univerzitu veterinárneho lekárstva. V septembri by sme chceli osloviť aj univerzitu v PO. Ale je to veľmi dobrý nápad zapojiť aj ďalšie školy do tohto projektu. Ďakujem za radu. S pozdravom

Ďakujem za odpoveď. Tak to som rada, že túto metódu plánujete zaradiť do svojej práce. Vaša téma ma zaujala práve z toho hľadiska, že som študovala antropológiu a robili sa na našej katedre aj takéto merania. Bohužiaľ, neviem Vám poskytnúť detailnejsšie info o BIA analýze, skôr ju ovládam pasívne, keďže som pracovala skôr s mikroskopom ako s probandami. Dokonca pár spolužiačok malo v diplomovej práci spracovanú mieru obezity u VŠ študentov v BA aj s použitím BIA. Čo sa týka antropologických vzorcov na výpočet telesného zloženia... Takéto metódy existujú, ale sú pracnejšie, sú potrebné výpočty a rôzne indexy, grafy a pod. V podstate výsledky sú podobné resp. rovnaké ako tie, ktoré sú merané BIA prístrojom. Len by ste si zbytočne pridávali prácu... A hlavne, ide o
novšiu metodiku :)
S pozdravom

Ďakujem pekne za informácie. Ďakujem. Pekný deň prajem aj celý týždeň