Vplyv oxytocínu na zmeny génovej expresie hipokampálnych neurálnych buniek

Vplyv oxytocínu na zmeny génovej expresie hipokampálnych neurálnych buniek

Celkové hodnotenie

Vedecká práca
90%
Prevedenie (dizajn)
85%
Diskusná interakcia
75%
PoužívateľVedecká prácaDizajnDiskusná interakcia
RNDr. Miroslav Horváth PhD.100%100%-
Mgr. Zuzana Bačová PhD.100%100%-
Bc. Alexandra Reichová100%100%-
Mgr. Ivana Rokytová100%100%100%
PharmDr. Štefan Husár PhD.60%40%-
Ing. Lucia Hoppanová100%100%80%
Mgr. Alexandra Padová100%100%100%
Ing. Zuzana Brnoliaková PhD.60%40%20%
ISBN: 978-80-972360-4-5

Vplyv oxytocínu na zmeny génovej expresie hipokampálnych neurálnych buniek

Stanislava Bukatová1 , Ján Bakoš1 , Alexandra Reichová1 , Zuzana Bačová1
1 Ústav experimentálnej endokrinológie,Biomedicínske centrum SAV, Bratislava, Slovensko
stanislava.bukatova@savba.sk

Hipokampálna neurogenéza v dospelosti púta pozornosť najmä v dôsledku jeho vplyvu na mozgovú plasticitu a vyššie kognitívne funkcie. Hipokampus je štruktúra mozgu najviac citlivá na pôsobenie neuropeptidu oxytocínu (OXT). OXT podporuje bunkovú proliferáciu a neurogenézu v hipokampe hlodavcov, pričom narušená oxytocínová signalizácia je spojená s patogenézou viacerých neurovyvínových ochorení, ako napr. porucha autistického spektra.
Cieľom práce bolo zhodnotiť vplyv oxytocínu na diferenciáciu neuronálnych buniek v hipokampe (in vitro). Určiť zmeny zastúpenia jednotlivých typov buniek u zvierat, ktorým bol podávaný OXT. Stanoviť špecifické markery jednotlivých podtypov neuronálnych buniek na génovej úrovni.

Primárne hipokampálne bunky z neonatálnych C75BL myší (n=7) boli inkubované s oxytocínom (1 μM) v priebehu 1 až 8 dní. Neuróny boli značené špecifickou protilátkou proti MAP2 (s mikrotubulmi asociovaný proteín 2) a pomocou programu ImageJ sa určilo ich zastúpenie oproti ostatným (neznačeným) bunkám. Dospelým C75BL myšiam (n=5/skupina), sa po dobu 5 dní aplikoval OXT (1mg/ml/kg, i.p.) alebo fyziologický roztok. Hipokampus bol odobratý na 6.deň. Neonatálnym C75BL myšiam (n=6/skupina), sa na 2. a 3. postnatálny deň aplikoval oxytocín (2μg/mláďa, s.c.) alebo fyziologický roztok. K odobratiu hipokampov došlo na 5.postnatálny deň. Použitím qPCR bola stanovená génová expresia gliálnych a neuronálnych markerov.

Zastúpenie MAP2 značených neurónov bolo signifikantne vyššie po 8. dňovej inkubácii s  OXT oproti kontrolnej skupine izolovaných hipokampálnych buniek. U dospelých myší sme zaznamenali signifikantný pokles mRNA markeru exprimovaného v neurálnych progenitorových bunkách SOX2. V prípade neonatálnych myší došlo k jeho signifikantnému zvýšeniu. Génová expresia markerov pre astrocyty (GFAP) aj oligodendrocyty (CNPase) poklesla u dospelých aj neonatálnych jedincov, expresia markeru neurónov NSE sa zmenila iba u dospelých myší. V prípade neonatálnych jedincov výrazné zmeny génovej expresie markerov pre jednotlivé subtypy neurónov neboli detekované. Signifikantná zmena sa udiala iba v prípade markeru pre serotonergne (SerT) a gabaergne neuróny (GAD1/GAD2). Zmena génovej expresie markerov pre glutamatergne (VGlut), dopaminergne (TH) a cholinergne (ChAT) neuróny nenastala. Podanie OXT dospelým myšiam zmenilo génovú expresiu viacerých špecifických markerov. U dospelých jedincov sme zaznamenali pokles expresie markeru SerT a ChAT. Zvýšenie expresiu markerov GAD1/2 sa udialo na úkor signifikantného zníženia génovej expresie markeru ChAT. Naše výsledky poukazujú na oxytocínom indukovanú zmenu génovej expresie u neonatálnych aj dospelých myší. Na presnú špecifikáciu, prečo v prípade niektorých markerov došlo k zvýšeniu resp. zníženiu a či sa tieto zmeny prejavia aj na proteínovej úrovni sú potrebné ďalšie, doplňujúce štúdie.

Poďakovanie: 

Práca bola podporená Agentúrou na podporu výskumu a vývoja APVV-15-0205, VEGA 2/0016/16 a 2/0038/18.

Zdroje: 

 

Diskusia

Dobrý deň , píšete v práci, že sa po oxytocíne zvýšil počet MAP2 značených neurónov oproti kontrolnej skupine. Zmenil sa aj celkovo počet buniek (MAP2 neznačených)?

Dobrý deň, prepáčte za neskorú reakciu, v tomto prípade skôr išlo o účinok na prežívanie buniek. V prípade vplyvu oxytocínu sme zistili, že neuróny mali lepšiu schopnosť prežiť v porovnaní s kontrolnou skupinou, kde došlo k poklesu množstva neurónov.

Ďakujem za odpoveď

Dobrý deň, zaujímalo by ma či ste sledovali v rámci experimentu, nie len prezentujúcej práce, oxidačné markery. Ak áno aké a s akým výsledkom?

Ďakujem

Dobrý deň, v našej práci sme sa nezaoberali oxidačnými markermi.