STEMI a dodržiavanie odborného usmernenia

STEMI a dodržiavanie odborného usmernenia

Celkové hodnotenie

Vedecká práca
98%
Prevedenie (dizajn)
98%
Diskusná interakcia
100%
PoužívateľVedecká prácaDizajnDiskusná interakcia
Martin Sojka100%100%100%
Miloš Sís100%100%100%
RNDr. Zora Krivošíková PhD.100%100%100%
Ing. Lucia Hudecová100%100%100%
Mgr. Júlia Ondrejková100%100%-
Mgr Eva Rollerova PhD100%100%100%
MVDr. Radka Aláčová100%100%100%
Bc. Patrícia Petáková80%80%-
doc.MUDr. Katarína Holečková PhD100%100%100%
MUDr. Katarína Krivošíková100%100%100%
RNDr. Matej Krivošík100%100%100%
ISBN: 978-80-972360-1-4

STEMI a dodržiavanie odborného usmernenia

Jozef Kadlečík1 , Táňa Bulíková , Viliam Dobiáš
1 Slovenská zdravotnícka univerzita, Lekárska fakulta, Katedra urgentnej medicíny, Bratislava, Slovensko
kadlecik2@gmail.com

Úvod: Podľa Úradu verejného zdravotníctva SR z roku 2011 až 53 % obyvateľov SR zomrelo prevažne v domácom prostredí (až v 70 %) na zlyhanie kardiovaskulárneho systému. V našej práci sme sa zamerali na prednemocničný manažment akútneho infarktu myokardu s ST eleváciami (STEMI), pričom sme sledovali dodržiavanie odborného odporúčania vydaného v roku 2015 Európskou resuscitačnou radou. Výsledkom práce sú poznatky a údaje, ktoré by mali viesť k skvalitneniu poskytnutej zdravotnej starostlivosti pacientov a prispieť tak k zníženiu úmrtnosti pacientov s diagnózou STEMI.

Materiál a metódy: Analyzovali sme 10 002 záznamov o ošetrení záchrannou zdravotnou službou (ZZS) z roku 2016 v zásahovej oblasti s počtom obyvateľov 139 392 (údaj ku dňu 31.12.2015) ošetrených posádkami RLP Senec (1 955), RLP Pezinok (1 639), RZP Pezinok (3 013) a RZP Vajnory (3 339), z ktorých sme vybrali záznamy s označením diagnózy I 21.9 (STEMI, n = 42). Sledovaných bolo 44 parametrov prednemocničného manažmentu STEMI podľa Európskej resuscitačnej rady a  Slovenskej kardiologickej spoločnosti, spolu 1 848 štatistických jednotiek. Zároveň sme porovnali nami získané údaje s údajmi archivovanými Operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby SR (OS ZZS).

Výsledky: Vyhodnotením daných parametrov sme potvrdili dodržiavanie odborných odporúčaní Európskej resuscitačnej rady z roku 2015. Jedno zo sledovaných kritérií - interval „EKG-PKI“ 120 minút (90+30), spĺňa 98 % výjazdov (s priemerom 68 minút), čo poukazuje na vysokú kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti. K STEMI vyrážala posádka RLP v 91 % prípadov a posádka RZP v 9 % prípadov, v priemere vychádza pre RLP 1x STEMI za 3 týždne a pre RZP 1 x STEMI za 6 mesiacov, incidencia STEMI v danej oblasti je 30/100 000 obyvateľov. Z hľadiska pohlavia až 88 % pacientov so STEMI boli muži vo veku 42 - 87 rokov (vekový priemer 61 rokov). Od začiatku príznakov do jednej hodiny volá 46 % pacientov, najvyšší výskyt STEMI bol zaznamenaný v mesiaci september. Posádky v 60 % prichádzali do 13 minút od výzvy z OS ZZS a transport pacienta priamo do kardiocentra bol v 83 % (s priemerným časom na mieste zásahu 30 minút a časom transportu 25 minút). Medzi závažné zistenia patrí nutnosť prehodnotiť spôsob edukácie laickej verejnosti v oblasti poskytovania prvej pomoci pri bolesti na hrudníku, pretože len 11 % pacientov volalo záchrannú zdravotnú službu pri 10 minút trvajúcich typických príznakoch akútneho infarktu, len v 4 % prípadov bola podaná tabletka anopyrínu pred príchodom posádky (ASA - kyselina acetylsalicylová), čo je odporúčané podanie pri bolesti na hrudníku už laikom v rámci prvej pomoci.

Diskusia a záver: V práci sme uviedli analýzu komplexu záznamov poskytnutia prednemocničnej zdravotnej starostlivosti (od poskytnutia prvej pomoci, času dojazdu, čas záznamu prvého EKG, anamnéza, fyzikálne vyšetrenie pacienta, podaná liečba podľa platných odporúčaní, smerovanie a transport pacienta, informovaný súhlas a iné) spolu až 44 parametrov. Zisteniami v prvom rade poukazujeme na vysokú kvalitu poskytovanej prednemocničnej zdravotnej starostlivosti v rámci včasného manažmentu STEMI posádkami zásahového regiónu blízko Bratislavy. Zároveň však poukazujeme na nutnosť zvýšiť povedomie širokej verejnosti a edukovať ľudí v poskytovaní prvej pomoci, vrátane postupu pri bolesti na hrudníku. Apelujeme aj na operátorov OS ZZS, aby odporučili užiť pacientom ASA čím skôr, vzhľadom na vysokú účinnosť lieku pri AKS a minimum nežiadúcich účinkov. Záverom poukazujeme na nesúlad v označovaní diagnóz slovne a číselným kódom podľa MKCH 10, ďalej na nemožnosť 100 % korelovať údaje z archívov ZZS a OS ZZS. Zisteným neodstatkom je fakt, že len polovica (52 %) pacientov podpísala informovaný súhlas.

Kľúčové slová: akútny infarkt myokardu, odborné odporúčanie, STEMI, záchranná zdravotná služba

Poďakovanie: 
Zdroje: 
 1. 1. DOBIÁŠ, V.: Prednemocničná urgentná medicína. 2. vydanie. Martin: Osveta, 2012, 737 s. ISBN 978-80-8063-387-5.
  2. European Resuscitation Council: ERC Guidelines 2015, Guidelines for Resuscitation 2015; Resuscitation (2015): S81 – S89. [online]. [online 2017-01-25]. Dostupné na: https://cprguidelines.eu/
  3. Wessler, J. D., STANT, J., DURU, S. et al.: Updates to the ACCF/AHA and ESC STEMI and NSTEMI Guidelines: Putting Guidelines Into Clinical Practice, American Journal of Cardiology, Volume 115, Issue 5, p. 23A–28A
  4. Studenčan, M., Hricák, V., Kovář, F., Dobiáš, V., Kurray, P., Čenčarik, J., Mečiar, P.: Včasný manažment akútneho infarktu myokardu s eleváciami ST na EKG (STEMI), Odporúčania Slovenskej kardiologickej spoločnosti a Spoločnosti urgentnej medicíny a medicíny katastrof, Cardiology Lett. 2013, 22(1), s. 85–93.
  5. TASR: Dve tretiny Slovákov tvrdia, že vedia podať prvú pomoc, dostupné na: https://domov.sme.sk/c/2543192/dve-tretiny-tvrdia-ze-vedia-podat-prvu-pomoc.html#ixzz4bcrlbilF
  6. BULÍKOVÁ, T.: Ekg pre záchranárov nekardiológov. 1.vydanie. Bratislava, Praha: Grada, 2014, 96 s. ISBN 978-80-8090-007-6.
  7. DOBIÁŠ, V.: Urgentná zdravotná starostlivosť. 2. doplnené vyd. Martin: Vydavateľstvo Osveta, 2007, 179 s. ISBN 978-80-8063-244-1. 

Diskusia