Výskyt subtypov a rezistencie HIV na Slovensku v r. 2015-2016

Výskyt subtypov a rezistencie HIV na Slovensku v r. 2015-2016

Celkové hodnotenie

Vedecká práca
100%
Prevedenie (dizajn)
97%
Diskusná interakcia
100%
ISBN: 978-80-972360-1-4

Výskyt subtypov a rezistencie HIV na Slovensku v r. 2015-2016

Andrej Čereš1 , Danica Staneková , Monika Hábeková , Tatiana Drobková , Mária Mojzesová
1 Slovenská zdravotnícka univerzita, NRC pre HIV/AIDS, Bratislava, Slovenká republika
andrejnagy155@gmail.com

Infekcia vírusom ľudskej imunodeficiencie, HIV patrí medzi najzávažnejšie infekcie súčasnosti. Od roku 1983 do roku 2015 bolo vo svete zaznamenaných 70 miliónov prípadov HIV infekcie. Z toho u 35 miliónov HIV-pozitívnych jedincov sa infekcia dostala do terminálneho štádia AIDS s letálnymi následkami. V r. 2015 – 2016 bola na Slovensku infekcia HIV potvrdená u 172 novo diagnostikovaných pacientov. Genóm vírusu HIV je veľmi variabilný. V dôsledku mutácií a rekombinácií vznikajú nové suptypy HIV či cirkulujúce rekombinantné formy ako aj kmene HIV rezistentné na antiretrovírusové preparáty.

Cieľom práce bola analýza výskytu HIV subtypov a rezistencie HIV na antiretrovírusovú terapiu (ART) v Slovenskej republike u HIV-pozitívnych pacientov novo diagnostikovaných v r. 2015-2016. Sledovali sme tiež výskyt alely HLA-B*57:01 zodpovednej za hypersenzitívnu reakciu na Abacavir u liečených HIV-infikovaných pacientov.

Testovanie HIV subytpov a rezistencie sme vykonali vo vzorkách krvi pacientov pomocou RT-PCR a fluorescenčnej sekvenácie HIV-1 cDNA. RT a PRO sekvencie sme analyzovali pomocou on-line databázy Standfordskej univerzity vyhodnocujúcej rezistenciu voči ART a subtypy HIV. Prítomnosť alely HLA-B*57:01 sme sledovali pomocou izolácie genómovej DNA a PCR-SSP.

V skupine 66 novo diagnostikovaných HIV-pozitívnych pacientov na Slovensku sme zistili, že, 53 (80,3 %) pacientov bolo infikovaných HIV-1 subtypom B a 13 (19,7 %) non-B sybtypmi (A, C, CRF01_AE a CRF02_AG). Analýzou sekvencií RT a Pro sme dokázali ojedinelý výskyt mutácií vyvolávajúcich/asociovaných s rezistenciou na NRTIs, NNRTIs a PIs. V skupine 144 HIV-pozitívnych pacientov sme potvrdili prítomnosť alely HLA-B*57:01 zodpovednej za hypersenzitívnu reakciu u 10 (7 %) HIV pozitívnych pacientov.

Vzhľadom na narastajúci trend výskytu infekcie HIV na Slovensku je potrebné variabilitu HIV aj naďalej sledovať tak pre epidemiologické, ako aj terapeutické účely.

Kľúčové slová: HIV, subtyp, rezistencia, HLA-B*57:01

Poďakovanie: 

Táto práca bola vytvorená realizáciou projektu "Centrum excelentnosti environmentálneho zdravia", ITMS č. 26240120033, na základe podpory operačného programu Výskum a vývoj, financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Zdroje: 

Diskusia