Vybrané charakteristiky ľudských erytrocytov po podávaní vitamínu C

Vybrané charakteristiky ľudských erytrocytov po podávaní vitamínu C

Celkové hodnotenie

Vedecká práca
96%
Prevedenie (dizajn)
94%
Diskusná interakcia
100%
PoužívateľVedecká prácaDizajnDiskusná interakcia
Mgr. Júlia Hunková100%80%-
Marcel Stefanik Stefanik100%100%-
Juraj Krajčír100%100%100%
Mária Krajčírová100%100%100%
Petra Zubnarova100%100%-
Ivan Krajčír100%100%100%
Dávid Keresztényi100%100%-
Mgr. Iveta Ježová100%100%-
Bc. Dominika Zeleňáková100%100%-
Ivana Dekánková100%100%100%
Beata Belakova100%100%100%
Jana Laceková100%100%100%
Ing. MIchaela Halinkovičová100%100%100%
MVDr. Anna Reitznerová100%100%-
Peter Paslik100%100%100%
Miroslava Jurčišinová100%100%-
Tatiana Trúchla100%100%-
RNDr. Erika Kellerová PhD.100%100%100%
Viviana Horváth100%100%100%
Katarína Kučerová100%100%100%
Bc. Silvia Radenkovič80%60%-
Bc. Patrícia Petáková80%80%-
Martina Chovancová80%60%-
Štefan Sabo100%100%100%
Bc. Andrej Čereš80%100%-
Ing. Ľudmila Kluková80%60%-
Gizela Kulichová100%100%100%
Ing Zuzana Lacekova100%100%100%
ISBN: 978-80-972360-1-4

Vybrané charakteristiky ľudských erytrocytov po podávaní vitamínu C

Juraj Krajčír1 , Katarína Kučerová1 , Jana Laceková1 , Jana Radošinská1,2 , Angelika Púzserová3 , Terézia Kalnovičová4 , Ľubomíra Tóthová5 , Rudolf Drábek1
1 Fyziologický ústav, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Slovenská republika
2 Ústav pre výskum srdca SAV, Bratislava, Slovenská republika
3 Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, Bratislava, Slovenská republika
4 I. neurologická klinika, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Slovenská republika
5 Ústav molekulárnej biomedicíny, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Slovenská republika
duri.krajcir@gmail.com

Deformabilita je dôležitá schopnosť erytrocytov, ktorá vplýva na kvalitu mikrocirkulácie a dostatočnú dodávku kyslíka do tkanív, nakoľko erytrocyty s priemerom 7,2 μm musia prejsť aj kapilárami s lúmenom okolo 3-4 μm. Vitamín C je významný antioxidant, ktorý sme si vybrali pre jeho časté používanie v reálnom živote. V animálnych a in vitro pokusoch bolo dokázané, že vitamín C zlepšuje deformabilitu erytrocytov. Rozhodli sme sa preto sledovať vplyv 3-týždňového podávania vitamínu C (1000 mg/deň) na deformabilitu erytrocytov, produkciu oxidu dusnatého (NO) erytrocytmi (jeden z faktorov, ktorý je zodpovedný za zmeny deformability) a vybrané parametre antioxidačného stavu a oxidačného stresu.

Našej štúdie sa zúčastnilo 20 mladých a zdravých študentov obidvoch pohlaví vo veku 20 až 33 rokov. Deformabilitu erytrocytov sme stanovovali filtračnou metódou a je prezentovaná ako pomer počtu erytrocytov, ktoré prešli filtrom s pórmi o veľkosti 5 μm a celkového počtu erytrocytov pred filtráciou. Produkciu NO v červených krvinkách sme detegovali pomocou fluorescenčnej sondy DAF-2DA. V plazme sme stanovili vybrané markery antioxidačného stavu a oxidačného stresu (pokročilé produkty poškodenia proteínov, fruktozamín, celková antioxidačná kapacita plazmy, schopnosť  plazmy redukovať železité anióny, markery peroxidácie lipidov, produkty pokročilej glykácie).

V štúdii sme pozorovali signifikantné zvýšenie deformability a produkcie NO v červených krvinkách. Jediný biochemický parameter, ktorého koncentrácia v plazme sa po podávaní vitamínu C významne menila, bol fruktozamín. Došlo k zvýšeniu hladiny tohto markera karbonylového stresu, čo však môže súvisieť s metabolickou interferenciou pri kolorimetrickom stanovení fruktózamínu v dôsledku vysokej plazmatickej koncentrácie vitamínu C.

Výsledky našej štúdie poukazujú na „erytroprotektívne“ účinky vitamínu C a možné zlepšenie kvality hemoreologických vlastností u ľudí. 

Poďakovanie: 

Hlavným sponzorom a donorom vitamínu C bola spoločnosť NATURAL s.r.o. Výskum bol materiálne podporený grantom VEGA SR 1/0032/14.

Zdroje: 

1. Radosinska J, Vrbjar N: The role of red blood cell deformability and Na,K-ATPase function in selected risk factors of cardiovascular diseases in humans: focus on hypertension, diabetes mellitus and hypercholesterolemia. Physiol Res 2016;65:S43-54.
2. Bor-Kucukatay M, Wenby RB, Meiselman HJ, Baskurt OK:Effects of nitric oxide on red blood cell deformability. Am J Physiol Heart Circ Physiol 2003;284:H1577-84.
3. Comu FM, Ozturk L, Alkan N a spol.: Investigation of the effects of propofol and vitamin C administration on erythrocyte deformability in rats with streptozocin-induced diabetes mellitus. Bratisl Lek Listy 2014; 115(7): 400-4.
4. Raval JS, Fontes J, Banerjee U, Yazer MH, Mank E, Palmer AF: Ascorbic acid improves membrane fragility and decreases hemolysis during red blood cells storage. Transfus Med 2013; 23(2): 87-93.
5. Janšakova K, Babíčkova J, Havrlentova M, Hodosy J, Kraic J, Celec P, Tothova L:The effects of anthocyanin-rich wheat diet on the oxidative status and behavior of rats. Croat Med J 2016;57(2):119-29. 
6. Radosinska J, Mezesova L, Okruhlicova L, Frimmel K, Breierova E, Bartekova M, Vrbjar N: Effect of yeast biomass with high content of carotenoids on erythrocyte deformability, NO production and Na,K-ATPase activity in healthy and LPS treated rats. Clin Hemorheol Microcirc 2016;64(2):125-134.
7. Tu H, Li H, Wang Y, Niyyati M, Wang Y, Leshin J, Levine M: Low Red Blood Cell Vitamin C Concentrations Induce Red Blood Cell Fragility: A Link to Diabetes Via Glucose, Glucose Transporters, and Dehydroascorbic Acid. EBioMedicine 2015;2(11):1735-50.
8. Chien S:Determinants of blood viscosity and red cell deformability. Scand J Clin Lab Investig 1981;41(S156):7–12.
9. Suhr F, Brenig J, Müller R, Behrens H, Bloch W, Grau M: Moderate exercise promotes human RBC-NOS activity, NO production and deformability through Akt kinase pathway. PLoS One 2012; 7(9): e45982. 

Diskusia

Dobrý deň, veľmi zaujímavá práca. Chcela by som sa Vás opýtať, či je vplyv vitamínu C na deformabilitu dočasný. Teda pokiaľ ho berieme pravidelne vo vyšších dávkach tak je efekt viditeľný a ak sa neberie tak sa to zhorší? 1000 mg je celkom vysoká dávka odporúčali by ste ju aj tak brať pravidelne, nezaťaží to vo veľkej miere pri dlhodobom používaní obličky? Ďakujem

Dobrý deň, vďaka za otázku! Na základe našich výsledkov je dosť náročné sa vyjadriť tomu, či je efekt vitamínu C na erytrocyty dočasný. Všetky hodnoty v našom pokuse boli merané len pred a po podávaní vitamínu. Ďakujeme však za nápad, skúsime sa nad týmto aspektom zamyslieť. Čo sa týka vysokej dávky, chceli sme v experimente nastaviť podmienky reálneho života, a preto sme pracovali s produktom, ktorý je dostupný na slovenskom trhu a poskytol nám ho sponzor. Neodporúčali by sme ho brať pravidelne a dlhodobo, práve kvôli Vami spomínanému negatívnemu efektu na obličky. V budúcnosti by sme chceli sledovať, aký vplyv by mal vitamín C na erytrocyty v nižších dávkach, prípadne ak by bol podávaný jednorazovo. Prajem pekný deň! :)